BNP (Bruttonationalprodukt)

BNP er en forkortelse for bruttonationalprodukt og bruges i daglig og gængs tale. Begrebet dækker over et lands samlede produktion i et bestemt tidsrum – og det samlede produktionsresultat måles typisk over et år. BNP angiver værdien af de varer og ydelser, som et land har produceret.

  • Læsetid: 4 min.

  • Sidst opdateret 29/04/2024


Hvad er BNP?

Et lands BNP også kendt som bruttonationalprodukt fortæller, hvor meget dets produktion på et år er værd. Værdien af alle landets ydelser og produkter opgøres, mens anvendte hjælpemidler fratrækkes. Termen beskriver så at sige værdien af landets samlede indkomst, der kommer ind gennem investeringer, eksport af varer og offentligt og privat forbrug.

BNP dækker over værdien af alle producerede produkter og servicer minus værdien af de allerede producerede varer i det endelige produkt. Oven i hatten dækker BNP over værdien af den endelige anvendelse (pris x mængde), ligesom BNP er samfundets samlede indkomst, der fordeles ud over offentlige virksomheder og lønmodtagere.

Regnestykket ser sådan her ud:

Produktionsværdi ÷ anvendte råvarer og hjælpemidler = værditilvækst = BNP

BNP udgøres af privatforbrug, offentligt forbrug, handelsbalance og investeringer

Danmarks BNP – samlet og pr. indbygger

ÅrBNP
2023 (estimeret)398,3 mia. USD
2022400,3 mia. USD
2021398,3 mia. USD
2020355,2 mia. USD
2019346,5 mia. USD
2018356,8 mia. USD
2017332,1 mia. USD
2016313,1 mia. USD

I stedet for det samlede BNP kan vi også se på BNP pr. indbygger i Danmark, hvor vi ligger over gennemsnittet for EU-landene. Faktisk er Danmarks bruttonationalprodukt per indbygger blandt de højeste i Europa.

Udregning af BNP indenfor landets grænser

Udregningen af BNP’et finder kun sted inden for landets grænser. Det vil sige, at hvis udenlandske virksomheder og statsborgere i Danmark eller et hvilket som helst andet land producerer indenfor landets, så medregnes det i landets BNP.

Det danske BNP produceres altså på dansk jord. Er du derimod dansk statsborger, som har produktion uden for Danmarks grænser, tæller det ikke med. Heller ikke selvom du ejer en virksomhed, der er registreret i Danmark.

I denne sammenhæng skelnes mellem BNP og BNI, der står for bruttonationalindkomst. BNI er indkomst, der tilfalder landet, fra udenrigs- og indenrigsdanskere.

Hvordan måles BNP?

BNP måles ud fra oplysninger fra danske virksomheder, og hvad de tjener. Det kan fx være, hvor meget bageren eller restauranten har solgt for, eller hvor mange de har betalt løn til.

Disse informationer bruges sammen med andre oplysninger til at beregne BNP og udarbejde nationalregnskabet. Nationalregnskabet giver et billede af Danmarks økonomi, herunder udviklingen i BNP.

I stedet for BNP bruges også betegnelsen PPS, som står for Purchasing Power Standard. BNP målt pr. indbygger gør det muligt at sammenligne fx indkomstniveau i de forskellige EU-lande. PPS tager dog højde for de prisforskelle, som ikke kan afspejles i valutakurserne, og det er en såkaldt kunstig valuta.

På Folketingets hjemmeside kan du sammenligne tallene for både BNP og PPS for de forskellige EU-lande over flere år.

Nogle bruger også PPS til at udtrykke BNP pr. indbygger. PPP står for Purchasing Power Parities (købekraftspariteter), og den minder meget om PPS. Måling af BNP ved hjælp af PPP gøres for at kunne sammenligne velstanden i de enkelte lande ved at udviske eventuelle forskelle i pris og valuta.

Hvad skal BNP bruges til?

Men hvorfor overhovedet udregne et lands bruttonationalprodukt? BNP kan give et klart overblik over et lands økonomiske status ud fra værdien af landets årlige produktion.

Udregningen foretages for at lave et lige, fælles grundlag at sammenligne landes økonomier på. Ved at regne et lands samlede produktionsværdi ud, får man et billede af velstanden landene imellem.
Til sammenligning af flere landes økonomier, benyttes BNP pr. indbygger.

Hvad er BNP pr. indbygger?

Det kan være problematisk at sammenligne større lande med mindre lande på baggrund af landets samlede BNP.

Lande som Kina og Rusland har naturligvis en langt større produktion end små lande – og netop derfor er det nødvendigt at udregne BNP pr. indbygger. Kun på den måde kan økonomien i store og små lande sammenlignes på et fair og retvisende grundlag.

BNP pr. indbygger udregnes ved at tage landets samlede BNP og dele det med antallet af indbyggere.

Ud fra det kan det enkelte lands økonomiske status bedømmes, samtidig med at det bliver muligt at se, hvordan forskellige landes bruttonationalprodukt vokser og falder i forhold til hinanden.

Ovenstående billede viser BNP pr. indbygger i Danmark og resten af EU. Danmark og resten af Norden ligger i den absolut høje ende, når vi kigger på bruttonationalprodukt fordelt ud på landets indbyggere.

Udvikling af bruttonationalproduktet

Igennem årene har BNP’en udviklet sig. Årsagen hertil skal blandt andet findes i den stigende befolkning i hele verdens lande. Flere folk betyder flere hænder, der kan arbejde. Dertil er produktiviteten vokset markant. Hver enkelt medarbejder får så at sige mere fra hånden end tidligere.

Men hvorfor det? For det første er det takket være verdens teknologi, som stadig bliver bedre og bedre. Med konstante forbedringer er produktionen altså mere effektiv end nogensinde før. For det andet skyldes den forbedrede BNP befolkningens øgede uddannelsesniveau.

Mange regeringer baserer landets økonomiske succes på baggrund af BNP. En højere vækst anses som en øgning i velstanden. Derfor holder de et vågent øje med udviklingen fra år til år for at finde ud af, hvor stor den økonomiske vækst har været.

På billedet nedenfor kan du se en oversigt over bruttoværditilvæksten i 2023 fordelt på brancher i Danmark.

Bruttoværditilvæksten fordelt på brancher i Danmark

Bruttonationalprodukt i EU – Danmarks BNP er blandt de højeste

Hvis vi kigger på bruttonationalproduktet i hele EU, kan vi se, at Danmark har det femtehøjeste BNP i EU, hvis vi ser på BNP pr. indbygger. Hvis vi bare ser på vores samlede BNP, ville vi være placeret i bunden, da vi ikke er særlig store.

Spørgsmål & svar

BNP, eller bruttonationalproduktet, fortæller hvor meget et lands produktion er værd – målt på et år.

I 2021 var Danmarks BNP 398,3 mia. USD, mens det i 2020 var 355,2 mia. USD.

Ved BNP per indbygger, opgøres landets BNP efter hvor mange indbyggere der er i landet, så tallet nemmere kan sammenlignes med andre lande.

BNP står for bruttonationalprodukt.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram