Betingelser

  • Sidst opdateret 22/12/2023

Definitioner 

Abonnement:  Et abonnement oprettes for hver Virksomhed, som en Bruger tilknytter sin Dinero-konto.  

Applikation: Regnskabsprogrammet Dinero og valgte tillægsmoduler. 

Appikationsdata: Data der tilhører Brugeren, og som bearbejdes i Applikationen såsom kundedatabaser, fakturaer og andre former for produktionsdata og dokumenter.

Bruger: Den person, som har oprettet en Dinero-konto.

Brugsdata: En type data der genereres ved brug af Applikationen. Omfatter blandt andet teknisk information og trafikinformation (operativsystem, browsertype, tastatursprog, IP-adresse og lignende) og aggregeret Applikations- eller brugergenereret data (varighed af session, tilbagemeldinger, antal indsendte fakturaer, bogføringsår oprettet og lignende).

Dataansvarlig: Det organ, der afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af Personoplysninger.

Databehandler: Det organ, der behandler Personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.

Dinero-konto: Ved oprettelse af en Bruger gives der adgang til Brugerens Dinero-konto, hvorunder Brugeren kan oprette en eller flere virksomheder. 

Personoplysninger: Enhver information, der kan relateres til en identificeret person, eller data, der direkte eller indirekte kan identificere en person. 

Virksomhed: Den virksomhed, hvis regnskab behandles i Applikationen. 

1. Accept af betingelserne

1.1 Nærværende Betingelser tiltrædes ved at afkrydse “Jeg accepterer betingelserne.” på signup-formularen. 

1.2 Betingelserne er gældende mellem Visma Dinero ApS, CVR-nummer: 34731543, Gærtorvet 1-5, 1799 København V (registreringsnummer fob165082) og dig, som Bruger.

1.3 Applikationen tilbydes udelukkende til erhvervsdrivende, hvorfor denne service er business to business. På baggrund heraf gælder der ingen fortrydelsesret ved køb af abonnementer til din Dinero-konto. 

2. Dinero-kontoens varighed

2.1  Aftalen mellem dig, som Bruger, og Dinero træder i kraft ved oprettelse og løber indtil Brugerforholdet ophører i overensstemmelse med disse Betingelser.

3. Anvendelse af Applikationen

3.1 Dinero giver Brugeren en ikke-eksklusiv adgang til Applikationen. Denne adgang gælder udelukkende for Brugeren og dennes rådgivere, og Applikationen må hverken benyttes af andre eller til at foretage databehandling eller ydelser for andre. Som Bruger indestår man for og har det fulde ansvar for dem, som Brugeren giver adgang til Applikationen, eller som bruger Brugerens login.

3.2 Ved oprettelse af Virksomheder under en Brugers Dinero-konto, indestår Brugeren personligt for, at denne lovligt kan acceptere disse betingelser på Virksomhedens vegne.

3.3 Brugeren kan ikke overdrage sin Dinero-konto til tredjemand. Det er muligt, at overdrage en Virksomhed tilknyttet sin Dinero-konto til en anden Bruger med forudgående skriftligt samtykke fra Dinero.

3.4 Brugeren skal sikre, at Applikationen ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade Dineros navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

3.5 Brugeren er eneansvarlig for indholdet og lovligheden af dennes data og må ikke overføre eller bearbejde skadelig kode, data eller lignende (såsom virusser) til softwaren eller med softwaren. 

4. Pris og betalingsbetingelser for abonnementer

4.1 De til enhver tid gældende priser fremgår af dinero.dk. Priserne er angivet eksklusiv moms og i danske kroner (DKK). 

4.2 Dinero forbeholder sig retten til at ændre sammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer med varsel på e-mail eller ved opslag på vores websites. 

4.3 Et Abonnement fornyes automatisk ved abonnementperiodens udløb, medmindre opsigelse heraf har fundet sted.

4.4 Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller fremgår af abonnementsbetingelserne, opkræves abonnementsbeløbet forud for den valgte abonnementsperiode.  

4.5 Ved indgåelse af en abonnementsordning giver Brugeren Dinero automatisk lov til løbende at trække abonnementsbeløbet på dennes betalingskort. Hvis Brugeren gør brug af tillægsydelser eller udvidede funktioner, accepterer Brugeren samtidig, at der skal betales for disse tillægsydelser eller udvidede funktioner særskilt. Ved betaling i forbindelse med abonnementsfornyelse og/eller tillægsydelser vil der blive sendt en faktura for købet til Brugerens oplyste e-mailadresse. 

5. Applikationsdata

5.1 Brugeren er Dataansvarlig, for så vidt angår eventuelle Personoplysninger, som Brugeren indtaster og behandler i Applikationen (Applikationsdata), samt at Brugeren ejer og frit kan disponere over eget indhold i Applikationen. Der henvises i denne forbindelse til den separat indgåede databehandleraftale (herefter “Databehandleraftale”), for så vidt angår yderligere betingelser for behandling af Personoplysninger.

5.2 Dinero kan benytte Applikationsdata til at vedligeholde, tilbyde, prissætte og udvikle Applikationen. 

5.3 Dinero kan dele Applikationsdata med andre selskaber i Visma-gruppen, som en del af at levere Applikationen, under samme vilkår og begrænsninger som beskrevet i disse Betingelser og i overensstemmelse med Databehandleraftalen.

5.4 Efter ophørt brugerforhold kan Dinero udelukkende behandle Applikationsdata som beskrevet i 5.2 og 5.3 i anonymiseret form. 

5.6 Dinero kan give tredjemand og myndigheder adgang til Applikationsdata, dog kun i overensstemmelse med den relevante lovgivning, i forbindelse med dom, myndighedskrav, Brugerens konkurs, dødsfald eller lignende.

6. Brugsdata

6.1 Dinero er Dataansvarlig, for så vidt angår Brugsdata, i det omfang at det indeholder Personoplysninger (eks. CVR-nummer).

6.2 Dinero kan benytte Brugsdata til statistik og analyse af Applikationen.

6.3 I det omfang at et CVR-nummer er knyttet til Personoplysninger, behandler Dinero sådanne Personoplysninger til statistik og analyse af Applikationen i rollen som Dataansvarlig. Sådanne statistikker kan kombineres med offentligt tilgængelig data, Brugsdata og Applikationsdata. Efter Brugerens ophør vil Applikationsdata være Anonymiseret.

7. Driftsstabilitet

7.1 Dinero tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for Dineros kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Applikationen og servicen leveres, som den er og forefindes, og Dinero fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte.

7.2 I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber Dinero sig på at genskabe normal drift hurtigst muligt.

7.3 Planlagte afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden i videst muligt omfang.

8. Ophør

8.1 Brugeren kan til enhver tid kontakte support@dinero.dk for at få slettet sin Dinero-konto. Dette vil tillige blive betragtet som en opsigelse af det/de underliggende Abonnement(er), som er tilknyttet underliggende Virksomheder.  

8.2 Hvis der sker opsigelse eller sletning af en Dinero-konto i løbet af en abonnementsperiode for en oprettet Virksomhed, er Brugeren fortsat forpligtet til at betale for Tjenesten, indtil Abonnementet er udløbet. Brugerens forpligtelser i henhold til denne aftale gælder i hele abonnementsperioden. 

8.3 Såfremt en Virksomhed er tilknyttet et Dinero Starter-abonnement og har der ikke været aktivitet i den pågældende Virksomhed i 15 måneder, vil den pågældende Virksomhed blive anset som værende inaktiv. I dette tilfælde forbeholder Dinero retten til at slette Virksomheden. Brugeren vil blive varslet på e-mail en måned før adgangen til Virksomheden lukkes. 

8.4 Opsigelse af et Abonnement skal ske via Applikationen og senest dagen før, en ny abonnementsperiode påbegyndes. 

8.5 Såfremt en Bruger ikke foretager betaling af sit abonnement, for eksempel ved manglende dækning på en betalingskonto, forbeholder Dinero retten til at lukke adgangen til den pågældende Virksomhed tilknyttet Abonnementet, umiddelbart efter manglende betaling er registreret, indtil betaling har fundet sted. 

8.6 Dinero forbeholder sig retten til at opsige et abonnement med 3 måneders varsel. 

8.7 Dinero forbeholder sig retten til at opsige en Brugers abonnement uden varsel ved den Virksomheden tilknyttet abonnementets konkurs eller insolvens.

8.8 Såfremt der sker en væsentlig overtrædelse af disse betingelser, kan Dinero opsige Abonnementer med øjeblikkelig virkning og tilmed lukke Brugerens Dinero-konto. 

9. Ændringer

9.1 Dinero er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen. Dinero er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Applikationen og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Applikationen.

9.2 Brugeren er forpligtet til at holde sine kontaktoplysninger opdateret med henblik på at kunne modtage nødvendige informationer om ændringer mm.

10. Immaterielle rettigheder

10.1 Applikationen og information der afgives fra Applikationen, undtagen Applikationsdata, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til Dinero. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes Dinero, medmindre andet skriftligt er aftalt. Brugeren skal give Dinero meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af Dineros immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Applikationen, som Brugeren får kendskab til.

10.2. Der overdrages ingen immaterielle rettigheder til Applikationen eller andet materiale på websitet eller Applikationen til Brugeren. 

10.3 I forhold til materiale der uploades af Brugeren og alt Applikationsdata, giver Brugeren Dinero og dennes leverandører en tilladelse og global licens, der er tilstrækkelig til, at Dinero forsvarligt kan afvikle og drifte Applikationen og opfylde sine forpligtelser. Brugeren indestår for, at det materiale der uploades ikke krænker tredjemands rettigheder og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

11. Overdragelse

11.1 Dinero forbeholder sig retten til frit at overdrage vores rettigheder og forpligtelser overfor Brugeren til et koncernforbundet selskab eller tredjemand. 

12. Ansvar

12.1 Dinero fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse betingelser, services eller brug af Tjenesten, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for følgeskader eller andre indirekte tab samt tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed. 

12.2 Dinero er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med Applikationen. Dinero kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger. Tilsvarende kan Dinero ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger. Det påhviler dig at føre bevis for, at et af dine lidte tab ikke kan tilskrives tredjepartsløsninger.

12.3 Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er Dineros samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til Brugerens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde maksimalt DKK 10.000. Brugeren påtager sig at friholde Dinero for produktansvarsskader, tredjemandstab og øvrige krav fra tredjemand som følge af din brug af Applikationen.

12.4 Brugeren accepterer at skadesløsholde Dinero mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra din brug af Applikationen.

12.5 Dinero er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på Applikationen, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking) eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for Dineros kontrol. 

12.6 Brug af Applikationen, herunder fx automatisk scanning af bilag, forslag til kontering og bistand fra Dinero supporten og anden kommunikation med Dinero skal udelukkende ses som vejledende. Dinero kan ikke stilles til ansvar herfor. 

12.7 Information på vores website, i vores Applikation eller i vores tillægsprodukter/-ydelser skal hverken betragtes som juridisk, skattemæssig, bogføringsmæssig eller anden form for rådgivning eller ydelse. 

13. Tavshedspligt og datasikkerhed

13.1 For så vidt angår behandling af Personoplysninger, hvor Virksomheden er Dataansvarlig, henvises der til Databehandleraftalens bestemmelser mellem Dinero og Virksomheden. For så vidt angår Dineros behandling af Personoplysninger i rollen som Dataansvarlig, henvises der til privatlivspolitikken

13.2 Dinero har tavshedspligt om alle informationer, Dinero måtte komme i besiddelse af om Brugeren.

13.3 I det omfang Brugeren anvender information, brugernavne eller passwords, der vedrører tredjeparts information eller services i forhold til Dinero, indestår Brugeren for, at videregivelse af sådan information og Dineros behandling af sådan information ikke krænker rettigheder eller aftale med tredjemand. Brugeren skal skadesløsholde Dinero for ethvert tab i forbindelse med denne bestemmelse.

14. Ændring af Betingelserne

14.1 Dinero kan til enhver tid ændre og opdatere disse betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende betingelser vil altid være tilgængelige på vores websites. Brug af Applikationen og/eller vores websites efter en ændring af disse betingelser, betragtes som din accept af de ændrede betingelser.

15. Tvister

15.1 Opstår der uenighed mellem Brugeren og Dinero, skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.

16. Gyldighed

Disse betingelser er gyldige fra den 1. november 2023 og erstatter alle tidligere versioner.