Lovsamlinger

Der findes mange love og paragraffer, som selvstændigt erhvervsdrivende skal følge. Vi har samlet de vigtigste herunder, så du kan finde det rette svar, hvis du er i tvivl om noget.


Afskrivningsloven

Afskrivningsloven eller lov om skattemæssige afskrivninger handler om, hvordan aktiver løbende bliver afskrevet.

Aftaleloven

Aftaleloven indeholder love og regler om aftaleindgåelse, herunder regler for anvendelse af fuldmagt.

Aktieavance-
beskatningsloven

Loven indeholder lovgivning om skattemæssig behandling ifm. afståelse af aktier.

Ansættelses-
bevisloven

Ansættelsesbevisloven indeholder om ansættelser og vilkår for ansættelsesforholdet for lønmodtageren.

Arbejdsmarkeds-
bidragsloven

Arbejdsmarkedsbidragsloven indeholder love og regler om arbejdsmarkedsbidraget (AM-bidraget).

Arbejdsmiljøloven

Arbejdsmiljøloven indeholder love og regler omkring arbejdsmiljøet på en arbejdsplads.

Arbejdsskade-
sikringsloven

Arbejdsskadesikringsloven indeholder bestemmelser om erstatning og godtgørelse til tilskadekomne ved arbejdsskader.

Barselsloven

Barselsloven indeholder bestemmelser om retten til orlov og dagpenge til gravide i forbindelse med barsel.

Boafgiftsloven

Boafgiftsloven indeholder regler om afgifter af dødsboer og gaver. Loven bestemmer også satser og beløbsgrænser.

Bogføringsloven

Bogføringsloven indeholder regler for alle erhvervsdrivende virksomheder og beskriver, hvordan de bogfører korrekt og efter loven.

Brugsmodelloven

Brugsmodelloven indeholder regler om brugsmodeller og beskyttelse af opfindelser. Du kan læse hele loven her.

CVR-loven

CVR-loven indeholder regler og bestemmelser om Det Centrale Virksomhedsregister, der indeholder oplysninger om danske virksomheder.

Databeskyttelses-
loven

Databeskyttelsesloven indeholder bestemmelser til beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Deltidsloven

Deltidsloven indeholder regler og bestemmelser om arbejdsforhold for lønmodtagere, der er ansat på deltid.

Designloven

Designloven fastsætter regler og bestemmelser i forbindelse med rettigheder og beskyttelse af design.

Domæneloven

Domæneloven indeholder bestemmelser og regler om anvendelse og administration af internetdomæner.

E-handelsloven

E-handelsloven indeholder regler og bestemmelser om e-handel og tjenester i informationssamfundet.

Erhvervslejeloven

Erhvervslejeloven indeholder bestemmelser om leje og fremleje af lokaler, der udlejes til erhvervsmæssig brug.

Ferieloven

Ferieloven indeholder bestemmelser om ferie, og skal sikre lønmodtagere ret til ferie og feriebetaling.

Folkeoplysningsloven

Folkeoplysningsloven indeholder bestemmelser og regler om tilskud til folkeoplysende og frivillige foreninger.

Forbrugeraftale-
loven

Forbrugeraftaleloven indeholder regler om, hvordan man må kontakte forbrugere.

Foreningsfriheds-
loven

Foreningsfrihedsloven indeholder bestemmelser om foreningsfrihed på arbejdsmarkedet.

Funktionærloven

Funktionærloven indeholder bestemmelser om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer.

Gældsbrevsloven

Gældsbrevsloven indeholder bestemmelser om pengeskyld, og hvilke krav der er til, hvad et gældsbrev skal indeholde.

Hvidvaskningsloven

Hvidvaskningsloven handler om, hvordan man skal opføre sig i forhold til hvidvaskningsregler.

Indkomstregister-
loven

Indkomstregisterloven indeholder regler og bestemmelser om et indkomstregister, som også kaldes eIndkomst.

Inkassoloven

Inkassoloven indeholder regler om inkasso og inddrivelse af sene betalinger, som er relevant, når dine kunder ikke betaler til tiden.

Kildeskatteloven

Kildeskatteloven indeholder regler om kildeskat, herunder indkomstskat som A-skat og B-skat.

Konkurrenceloven

Konkurrenceloven indeholder bestemmelser for konkurrencevilkårene mellem danske erhvervsdrivende virksomheder.

Konkursloven

Konkursloven indeholder bestemmelser og regler indenfor konkurs og rekonstruktion.

Kreditaftaleloven

Kreditaftaleloven indeholder bestemmelser og regler for aftaler om kreditter.

Købeloven

Købeloven indeholder lovgivning og regler om, hvordan forbrugeren er beskyttet i forbindelse med køb af varer.

LEV-loven

LEV-loven indeholder bestemmelser for visse erhvervsdrivende virksomheder, der ikke er omfattet af selskabsloven.

Lukkeloven

Lukkeloven indeholder bestemmelser om detailsalg fra butikker, og hvornår de må holde åbent

Lønsumsafgiftsloven

Lønsumsafgiftsloven indeholder bestemmelser om afgift af lønsum, som er relevant for momsfritagede virksomheder.

Markedsføringsloven

Markedsføringsloven indeholder regler og bestemmelser om, hvordan erhvervsdrivende må markedsføre.

Momsloven

Momsloven indeholde love om, hvordan moms defineret for private og virksomheder.

Ophavsretsloven

Ophavsretsloven indeholder bestemmelser og regler om ophavsret for danske værker.

Patentloven

Patentloven indeholder regler om patent og patentansøgning i forbindelse med opfindelser.

Persondataloven

Persondataloven indeholder love om, hvordan persondata skal håndteres af virksomheder.

Personskatteloven

Personskatteloven indeholder love om, hvilke skattesatser der er for dig, som privatperson.

Produktansvarsloven

Produktansvarsloven indeholder love om, hvordan virksomheder står til ansvar over forbrugeren.

Regnskabsloven

Regnskabsloven indeholder love om, hvordan finansministeren fastsætter regnskabsregler.

Renteloven

Renteloven handler om, hvor mange renter du må indkræve ved for sen betaling m.v.

Revisorloven

Revisorloven indeholder bestemmelser for revisorer og revisionsvirksomheder

Selskabsloven

Selskabsloven indeholder regler for kapitalselskaber, det vil sige aktie- og anpartsselskaber.

Selskabsskatteloven

Selskabsskatteloven indeholder bestemmelser om beskatning af selskaber.

Sygedagpengeloven

Sygedagpengeloven indeholder bestemmelser og regler om sygedagpenge og retten hertil.

Varemærkeloven

Varemærkeloven indeholder regler og bestemmelser om beskyttelse af virksomheders registrerede varemærker.

Virksomheds-
omdannelsesloven

Virksomhedsomdannelsesloven indeholder regler om skattefri virksomhedsomdannelse for bl.a. personligt ejede virksomheder.

Virksomheds-
skatteloven

Virksomhedsskatteloven indeholder bestemmelser om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende.

Virksomheds-
overdragelsesloven

Virksomhedsoverdragelsesloven indeholder love om køb og salg af virksomheder.

Årsregnskabsloven

Årsregnskabsloven handler om, hvordan selskaber skal aflægge deres regnskab.


Spørgsmål & svar

Alle danske erhvervsdrivende virksomheder er omfattet af årsregnskabsloven. Både store og små virksomheder skal leve op til kravene for udførelsen af deres årsregnskab.

Årsregnskabsloven indeholder regler om, hvordan erhvervsdrivende virksomheder skal lave deres regnskab.

Årsregnskabsloven indeholder 11 afsnit, herunder lovens anvendelsesområde, regnskabsklasse A, B og C m.m.

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram