BNI (Bruttonationalindkomst)

Bruttonationalindkomst er et økonomisk begreb, som angiver den årlige indkomst for et givent lands indbyggere. Begrebet benyttes til at måle og sammenligne niveauet for forskellige landes velstand.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 14/06/2024


Hvad er bruttonationalindkomst?

Bruttonationalindkomst omtales ofte som BNI i daglig tale. BNI giver indsigt i landets økonomiske velstand. Mere præcist giver bruttonationalindkomst et overblik over, hvor mange penge lønmodtagerne i landet tjener og har til rådighed. 

Bruttonationalindkomst benyttes ofte i flæng med dens søstre-begreber: bruttonationalprodukt (BNP), bruttoværditilvækst (BVT) og bruttofaktorindkomst (BFI). Alle nævnte begreber benyttes som målestok for velstanden i et givent land. Bruttonationalindkomst adskiller sig dog fra de andre begreber ved at tage højde for overførsler ind og ud af landet.

Beregning af bruttonationalindkomst

Før du kan beregne bruttonationalindkomsten, skal du kende lidt til bruttonationalproduktet, og hvordan dette beregnes. Bruttonationalprodukt forkortes ofte til BNP og dækker over et lands samlede produktion.

BNP beregnes med udgangspunkt i landets forbrug, investeringer og eksport, fratrukket importen af varer og tjenester.

Sådan beregnes BNP:

BNP = Forbrug + Investering + Eksport - Import

Hertil beregnes BNI således:

BNI = BNP + (aflønninger af ansatta mv. fra udlandet / import)

Forskel på BNI og BNP

En væsentlig forskel på BNI og BNP er de ting, som indgår i beregningen. BNP medregner udelukkende produkter, som er produceret inden for landets grænser – hvor meget indkomst der er skabt i landet. 

BNI dækker derimod over værdien af den samlede indkomst, som landets indbyggere råder over, uanset om indkomsten er skabt indenlandsk eller udenlandsk.

Real BNI og real disponibel BNI

BNI opdeles i real og real disponibel BNI. Den reale BNI dækker over den samlede indkomst i det givne land. Ved den reale disponible BNI fratrækkes de penge, som landet overfører eller modtager i form af ulandshjælp, nettoindtægter etc. 

Den reale disponible BNI er med andre ord den værdi, som landet kan forbruge eller investere for.

Bruttonationalindkomst pr. indbygger

Bruttonationalindkomst angives ofte som BNI pr. indbygger. Tallet beregnes ved at dividere bruttonationalindkomst med indbyggertallet i landet.

Nedenfor ser du en tabel over BNI pr. indbyggere i forskellige lande fra år 2019. BNI måles her i PPP-dollar. PPP står for Purchasing Power Parities. Det er en metode, som gør det muligt at sammenligne forskellige landes bruttonationalindkomst. 

BNI pr. indbygger (2019-tal): ​​

LandPPP$
Danmark63.970
Sverige68.090
Norge 72.920
Canada51.130
USA66.080
Kina16.760
Brasilien14.890
Tanzania2.700
Peru12.790
Rusland28.270
India6.920
Storbritannien49.040

Oftest stillede spørgsmål

BNI er forkortelsen for bruttonationalindkomst og angiver værdien af indkomsten for indbyggere i et givent land. Dette angives ofte som BNI pr. indbygger og måles årligt.

BNI beregnes på baggrund af BNP, aflønninger af ansatte i udlandet og import.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram