Spring til indholdet

Læsetid: under 2 minutter

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er et væsentligt element i årsrapporten og har til formål at redegøre for de indregningsmetoder og målegrundlag, som virksomheden anvender, når de udarbejder et årsregnskab. Som udgangspunkt anvender virksomheden den samme regnskabspraksis som i det foregående år.

Hvad er anvendt regnskabspraksis?

Anvendt regnskabspraksis er et særskilt afsnit i årsrapporten, der redegør for de indregningsmetoder og målegrundlag, som virksomheden anvender, når de udarbejder et årsregnskab for en given periode. Årsregnskabet belyser virksomhedens økonomi for året.

Ved udarbejdelse af en årsrapport samles indregningsmetoderne og målegrundlaget typisk i et særskilt afsnit, som kaldes anvendt regnskabspraksis. Afsnittet vil give regnskabsbrugeren mulighed for at tilegne sig viden om virksomhedens indregning og måling af posterne i regnskabet. Kort sagt en beskrivelse af de metoder, der er brugt til at udarbejde regnskabet.

Hvad er en indregningsmetode og et målegrundlag?

En indregningsmetode er en metode, som virksomheden vælger at benytte sig af til at indregne regnskabets poster. Ved et målegrundlag forstås derimod, hvilken værdi de indregnede poster skal anføres med

Virksomheder redegør dermed for de indregningsmetoder og det målegrundlag, som der anvendes i alle elementer i årsrapporten.

Hvad skal indgå i anvendt regnskabspraksis?

Når en virksomhed udarbejder et årsregnskab, er der en række forudsætninger, som skal være opfyldt. I afsnittet, anvendt regnskabspraksis, er der visse ting, som virksomheden skal medtage. Ifølge regnskabsloven skal virksomheden redegøre for indregningsmetoderne og målegrundlaget, der er anvendt i posterne balance, resultatopgørelse, noter og ledelsesberetning.

Derudover skal det fremgå, hvilken regnskabsklasse virksomheden vælger at aflægge regnskab efter. Hvis virksomheden har anført beløb i anden valuta end danske kroner i årsregnskabet, er det desuden et krav, at der skal angives oplysninger om kursen på den anførte valuta på balancedagen. Ifølge regnskabsloven er det ligeledes et krav, at redegørelsen heraf skal placeres samlet.

Kravet til omfanget og detaljeringsniveauet af afsnittet afhænger af virksomhedens størrelse, aktivitetsniveau og forretningsområde.

Må der foretages ændringer i anvendt regnskabspraksis?

Anvendt regnskabspraksis skal som udgangspunkt være den samme som foregående år. Der findes dog visse undtagelser. En ændring må foretages, hvis den sker på baggrund af en ændring i loven eller i regnskabsvejledningen. Desuden er det også en undtagelse at foretage ændringer i tilfælde af, at det medvirker til et mere retvisende billede af virksomhedens poster i årsregnskabet.

Hvis der skulle forekomme ændringer om virksomhedens anvendte regnskabspraksis, er det vigtigt, at dette vil fremgå tydeligt i afsnittet. Der skal gives en skriftlig oplysning om ændringerne med den beløbsmæssige effekt på årets resultat og egenkapital.

Hvor finder jeg mere information?

Hvis du ønsker at gøre dig klogere på reglerne om anvendt regnskabspraksis, kan du enten kontakte en revisor eller kigge nærmere på reglerne i Årsregnskabsloven (Bekendtgørelse af årsregnskabsloven).

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

Sidst opdateret: 02/09/2020

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?