Spring til indholdet

Læsetid: 2 minutter

Årsrapport

Årsrapporten er en art beretning om en given virksomheds udvikling i løbet af året og består af et årsregnskab, en ledelsesberetning og eventuelle supplerende oplysninger.

Hvad er en årsrapport?

En årsrapport består af to dele. På den ene side er der selve årsregnskabet, mens der på den anden side er den såkaldte ledelsesberetning (og de nævnte eventuelle supplerende oplysninger), og årsrapporten er for nogle virksomheder en del af det årlige årsregnskab.

Årsrapporten skal omhandle det pågældende selskabs økonomiske og sociale forhold og fortælle om vigtige begivenheder, som retter sig mod de mennesker i samfundet, som kunne have en interesse deri. Det kan dreje sig om aktionærer, investorer, banker, medarbejdere og/eller kunder.

Hvad skal en årsrapport indeholde?

Helt konkret betyder det, at en årsrapport skal indeholde oplysninger af følgende art:

  • Hvilken regnskabspraksis er anvendt? Det vil sige, at virksomheden egentlig skal redegøre for de mellemregninger, som er foretaget. Det kan for eksempel dreje sig om indregningsmetoder
  • Årsrapporten skal indeholde oplysninger om hændelser, som har haft betydning for virksomhedens regnskab
  • Der skal være en erklæring fra ledelsen om, at årsrapporten er retvisende
  • Dernæst skal årsrapporten indeholde en revisorerklæring – naturligvis kun hvis der er foretaget revision
  • Og så skal årsrapporten selvfølgelig også indeholde et årsregnskab

Husk på, at en årsrapport med en høj grad af troværdighed stiller virksomheden i et bedre lys både i forhold til investorer, banker, aktionærer og øvrige samarbejdspartnere.

Årsrapportens grundlæggende forudsætninger

I forhold til årsrapporten tales der også om begrebet grundlæggende forudsætninger. Der er tale om en lang række af begreber, som skal være opfyldt for, at en virksomhed kan aflægge en årsrapport. Disse er:

Klarhed – regnskab eller rapport skal være overskuelig og utvetydig

Substans – realitet frem for formalitet. Indholdet skal være reelt

Væsentlighed – kun væsentlige informationer skal indgå i rapport eller regnskab

Going concern – her forklarer virksomheden, at driften forventes fortsat mindst et år efter balancedagen

Neutralitet – alle forhold skal angives ud fra et objektivt synspunkt og må derfor ikke fremstå manipuleret

Periodisering – uanset tidspunkt for betaling skal værdiændringer eller andre transaktioner medregnes på det givne tidspunkt. Kravet kan fraviges, hvis det gør regnskabet mere retvisende

Konsistens – beregningsmetoder skal være ens gennem hele regnskabet, men kan fraviges, hvis det betyder, at billedet bliver mere retvisende

Bruttoprincippet – aktiver og passivers værdi skal vurderes hver for sig. Samtidig skal indtægter og udgifter behandles enkeltvis

Formel kontinuitet – det foregående regnskabsårs ultimobalance skal stemme overens med det pågældende regnskabsårs primobalance

Reel kontinuitet – udarbejdelsesmetoderne i regnskabet skal følge samme linje fra år til år, så der bliver en reel mulighed for at sammenligne udviklingen i virksomheden

Hvem skal indsende en årsrapport?

Det er ikke alle danske virksomheder, der skal udarbejde en årsrapport. For nogle er det fyldestgørende med aflæggelse af ordinært regnskab. Kort fortalt kan det siges, at jo større en virksomhed er, jo flere krav stilles der til regnskabet og dermed til kravene og en eventuel årsrapport. Hvis der er tale om et selskab – for eksempel et aktie- eller et anpartsselskab, skal du udarbejde en årsrapport, mens enkeltmandsvirksomheder ikke behøver at gøre det.

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

Sidst opdateret: 27/07/2020

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?