Grundlæggende forudsætninger

Grundlæggende forudsætninger er en regnskabsmæssig term. Begrebet dækker over en række af basale ting, som en virksomhed skal have styr på i forhold til sin årsrapport. Det er Årsregnskabsloven, der har defineret de grundlæggende forudsætninger.

 • Læsetid: under 2 min.

 • Sidst opdateret 21/11/2019


Hvad er grundlæggende forudsætninger?

Enhver årsrapport skal ifølge Årsregnskabsloven bygge på en række grundlæggende forudsætninger. De dækker over de fundamentale ting, der skal være styr på, når en virksomhed udarbejder en årsrapport.

Tidligere blev termen regnskabsprincipper anvendt, men det er i dag erstattet af begrebet grundlæggende forudsætninger.

Hvad består de grundlæggende forudsætninger af?

De grundlæggende forudsætninger går på en virksomheds årsrapport. I Årsregnskabsloven er de grundlæggende forudsætninger defineret som følgende:

 • Klarhed. En årsrapport skal være klar og overskuelig uden tvetydighed.
 • Substans. Der skal være substans. Indhold er vigtigere end formalia.
 • Væsentlighed. Kun væsentlige forhold skal med. Ubetydelige forhold skal ikke.
 • Going concern. Det skal angives, om virksomheden fortsætter i minimum et år mere.
 • Neutralitet. Indholdet skal være retvisende og neutralt. Enhver værdiændring skal fremgå – uanset virkning.
 • Periodisering – transaktioner med mere skal føres ind, idet de indtræffer. Lige meget hvornår, de bliver betalt.
 • Konsistens. Brug af ensartede metoder og målegrundlag.
 • Bruttoværdi. Opgør indtægter og udgifter hver for sig. Værdiansæt aktiver og passiver hver for sig.
 • Formel kontinuitet. Primobalancen skal være lig ultimobalancen for det sidste regnskabsår. Med mindre der er tale om en fusion eller en ny regnskabspraksis.
 • Reel kontinuitet. Parametre som opstilling, kategorisering af poster, beregningsmetoder med videre skal ikke afvige fra år til år, men derimod være ensartede.

Hvad med fravigelser?

Der kan af særlige årsager være en eller flere fravigelser i en virksomheds årsrapport. Det behøver dog ikke betyde, at du ikke kan aflægge årsrapport for den pågældende virksomhed. Er der afvigelser eller punkter, som din årsrapport ikke lever op til, skal du komme med en fyldestgørende og konkret forklaring. Du kan komme med din forklaring i dine noter til rapporten.

Du kan kun fravige punkt 6-10, hvis du har en særlig og gyldig grund. Er der afvigelser ved en af de andre punkter, skal du også komme med en acceptabel grund.

Din forklaring skal ikke bare begrunde fravigelsen, men også forklare hvilken indvirkning det har på den øvrige del af årsrapporten som eksempelvis det samlede resultat eller virksomhedens finansielle situation.

Skal du angive de grundlæggende forudsætninger i din årsrapport?

Nej, det skal du ikke. Det tages som en selvfølge, at du når du aflægger årsrapport har baseret den på de grundlæggende forudsætninger. En gyldig årsrapport er baseret på de opstillede principper – med mindre andet er angivet.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram