Passiver – Hvad er det?

Passiver og aktiver hænger altid sammen i en virksomhed. Passiver er nemlig den kapital, der har finansieret virksomhedens aktiver.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 23/01/2023


Hvad er passiver?

Når du taler om balancen i et regnskab for en virksomhed, taler du om henholdsvis aktiver og passiver. Passiverne er virksomhedens egenkapital, hensatte forpligtelser og gældsforpligtelser. Virksomhedens egenkapital er et udtryk for virksomhedens værdi, mens hensatte forpligtelser dækker over beløb, der er sat af til sandsynlige, men dog usikre økonomiske forpligtelser i virksomheden.

Aktiver og passiv

Gældsforpligtelser er opdelt i to kategorier; henholdsvis kort- og langfristet gæld. Kortfristet gæld er en gæld, som virksomheden har, der forfalder indenfor et år. De langfristede gældsforpligtelser kan strække sig over en endnu længere periode.

hvad er et passiv

To måder at præsentere dem på

Når virksomheder præsenterer deres årsregnskab, er en af de ting, som indgår i regnskabet, virksomhedens passiver. Der findes to måder, hvorpå virksomheden kan præsentere passiver i årsregnskabet. Nemlig beretnings- og kontoformen.

Beretningsformen opstiller en rækkefølge for passiverne, der ser således ud: Kortfristet gæld, langfristet gæld og til sidst egenkapitalen. Det er de færreste virksomheder, der præsenterer sine passiver efter denne form.

Den anden metode, kontoformen, er den, der primært benyttes, når virksomheder præsenterer deres passiver i årsregnskabet. Her ser rækkefølgen således ud: Egenkapital, hensatte forpligtelser, langfristet gæld og til sidst den kortfristede gæld.

Egenkapital

Egenkapital er en del af passiverne og skal vises i passiverne. Den er et udtryk for virksomhedens værdi og er sat sammen af forskellige dele:

  • Selskabskapital
  • Overkurs
  • Opskrivninger
  • Reserver
  • Overført overskud eller underskud

Egenkapitalen er et udtryk for din virksomheds endelige værdi, når gælden er trukket fra.

Passiv og aktiv

Som nævnt er det en nødvendighed, at en virksomheds passiver og aktiver stemmer overens i forhold til balancen i regnskabet. Der er fejl i regnskabet, hvis disse ikke stemmer overens. Aktiver er noget, som virksomheden ejer. Typisk er aktiver noget, der har en levetid på mere end 1 år. Typisk er det også større ting, som virksomheden investerer i, altså eksempelvis biler, maskiner eller måske patenter. Alle virksomheder har både aktiver og passiver.

Det varierer efter virksomhedstype, hvad aktiver og passiver måtte være, men det er altså noget, som kan aflæses i virksomhedens årsregnskab.

Sammenhæng mellem passiv og aktiv i forhold til balance

I et årsregnskab for en virksomhed skal der altså være balance i forhold til virksomhedens passiver og aktiver. Det helt specifikke formål med balancen er at give personen, der aflæser regnskabet, et overblik over værdien af virksomhedens passiver og aktiver for en specifik dato.

Balancen bliver altså opdelt i aktiver og passiver. Disse bliver vist på hver deres side i årsregnskabet, og de er typisk delt op i kolonner, så det er letlæseligt og samtidig ligetil at sammenligne dem med hinanden hele vejen ned gennem årsregnskabet.

Jf. § 23 i årsregnskabsloven, skal en balance faktisk opstilles i skematisk form. Her får du muligheden for at opstille det efter de to tidligere nævnte former: konto- og beretningsformen.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram