Egenkapital – Hvad er egenkapital?

Egenkapitalen består af et selskabs samlede aktiver eller ejendele. Det er dermed et udtryk for virksomhedens endelige værdi, når gælden er fratrukket. Beregningen er således: Værdier – gæld = egenkapital

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 03/04/2024


Hvad er egenkapital?

I en virksomhed og dets regnskab er der både aktiver (ejendele) og gældsforpligtelser (passiver). Egenkapital udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Egenkapital er sammen med hybrid kernekapital det, man kalder bankens kernekapital. 

Et selskabs aktiver er dens ejendele. Det kan blandt andet eje maskiner, inventar og lignende. Dertil har det typisk en gæld. Det kan eksempelvis eje maskiner til en værdi af 1.100.000 kr., inventar til en værdi af 400.000 kr. og dertil have stiftet en gæld på 900.000.

Regnestykket ser da sådan her ud:

Aktiver1.100.000 kr.+400.000 kr.=1.500.000 kr.
Passiver=900.000 kr.
Egenkapital1.500.000 kr.900.000 kr.=600.000 kr.

Virksomhedens egenkapital vil i dette tilfælde altså udgøre 600.000 kr.

Hvad er negativ egenkapital?

En negativ egenkapital er, hvis der er flere passiver end aktiver. Det betyder altså, at virksomheden drives af midler, som ikke er opbygget af virksomheden, men derimod gæld eller lign. passiver. Som udgangspunkt er en negativ egenkapital, noget som man bør undgå.

Egenkapital i Dinero

Egenkapitalen er et passiv. Derfor vil en positiv egenkapital have et minus-fortegn pga. debet- og kredit-princippet.
Du finder din egenkapital under “Regnskab” -> “Rapporter” -> “Balance”.

Hvis din egenkapital ikke har noget fortegn inde i Dinero, vil du altså have en negativ egenkapital. Læs mere om debet og kredit.

Hvad består egenkapitalen af?

En virksomheds egenkapital er altså overordnet set summen af virksomhedens aktiver, når gældssummen er trukket fra. Den er altså et udtryk for selskabets formue, men den består også af den startkapital, som der er skudt ind i virksomheden, da den blev stiftet.

Virksomheden laver en balanceopgørelse over aktiver og passiver for at se, om der er en skævvridning mellem indtægter og udgifter, eller om de balancerer fint. Denne opgørelse over balance indarbejdes i virksomhedens årsregnskab. Men hvert år skal virksomheden altså også udarbejde en såkaldt egenkapitalopgørelse.

Hvordan opgøres egenkapitalen?

I en årlig opgørelse over egenkapitalen skelnes mellem flere dele.

Startkapitalen

For aktieselskaber og anpartsselskaber er det et krav, at der skydes et beløb ind ved selskabets oprettelse. En aktiekapital består af 400.000 kr., mens en anpartskapital udgør 40.000 kr.

Opskrivninger

En opskrivning er den værdi, en virksomheds aktiv forøges med. Opskrivninger kan således sættes på egenkapitalen, men kan ikke fungere som et udbytte for virksomheden.

Overført overskud

Hvert år udregnes virksomhedens resultater i en resultatopgørelse, der angiver om virksomheden har et over- eller underskud. Uanset hvad føres det over på egenkapitalen.

Udbytte

Et selskab har såkaldte frie reserver. De udgør den kapital, som hverken er startkapital eller opskrivninger. De frie reserver kan anvendes som udbytte.

Gearing af egenkapital

Din egenkapitals gearing kan findes ved at dividere forretningens fremmedkapital med egenkapitalen. Tallet du får tilbage, giver en indikation af hvor kreditværdig virksomheden er. Tallet skal helst være så lavt som muligt, da det betyder at størstedelen af virksomheden er finansieret gennem egenkapitalen.

Omvendt er det ikke så godt, hvis tallet er højt. Det betyder (naturligvis) det modsatte – at størstedelen af virksomheden er finansieret gennem fremmedkapital. Det er ikke nødvendigvis et tegn på, at kreditværdigheden er dårlig – blot noget man skal have med i sine overvejelser, når der laves kreditværdighedsanalyse.

Hvordan genetablerer du en mindsket egenkapital?

Hvert år udarbejder selskabet en resultatopgørelse, som angiver, om virksomheden har et overskud eller underskud ved udgangen af året. Begge resultater overføres til selskabets egenkapital. Viser årsresultatet sig som et underskud, kan egenkapitalen ligeledes gå i underskud. Her er det da op til ledelsen at beslutte, om og hvordan den fremtidige drift kan bevares. De skal ligeledes lægge en plan for, hvordan kapitalen skal genetableres – denne plan skal fremgå af årsregnskabet.

I nogle tilfælde kan underskuddet være så stort, at det tager mere end 50 % af kapitalindskuddet. I denne situation kræves det, at selskabets bestyrelse inddrages.

Ønsker du at vide endnu mere om egenkapital, er det en god idé at snakke med en revisor, som kan give dig indblik i alle mindre detaljer.

Egenkapitalens forrentning

Egenkapitalens forrentning er et nøgletal som udtrykker, hvordan indskudt kapital forrentes. Nøgletallet indgår sammen med flere andre i en rentabilitetsanalyse, som fortæller noget om virksomhedens effektivitet i forhold til økonomien.
Nedenfor kan du se hvordan egenkapitalens forrentning skal udregnes:

Egenkapitalens forrentning - en del af egenkapital

Hvordan finder man egenkapital primo?

Primo egenkapital kan ses, ved at gå tilbage i tid, og finde tallet for egenkapitalen ved primo dato – altså den første dag, der findes i dit regnskab, for den virksomhed, du vil se tallet for. Det er helt klart nemmest, hvis der benyttes et regnskabsprogram.

Spørgsmål & svar

Hvad er egenkapital?

Egenkapital udgør samlede aktiver (ejendele) og gældsforpligtelser (passiver) – disse skal blot trækkes fra hinanden.

Hvorfor placeres egenkapital under passiver?

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for virksomhedens værdi, mens hensatte forpligtelser dækker over beløb, der er sat af til sandsynlige, men dog usikre økonomiske forpligtelser i virksomheden.

Hvordan beregnes egenkapital?

Du kan beregne egenkapital ved at plusse aktiver (ejendele) og gældsforpligtelser (passiver) sammen til ét tal.

Hvorfor falder egenkapital?

Egenkapital kan falde, hvis værdien af dine aktiver (ejendele) falder eller du har underskud i virksomheden – det vil nemlig også betyde, at din egenkapital falder.

Læs mere om hvad de typiske spørgsmål er ved at skifte regnskabsprogram, bl.a. om egenkapitalen

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram