Hvad er en balance?

En balance er en opgørelse over virksomhedens økonomiske situation. Den indeholder en aktiv og en passiv side med overblik over virksomheden værdier og den måde, de har finansieret værdierne.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 25/05/2022

Dinero opstiller af sig selv en balance for dig, når du anvender programmet til din bogføring. Den kan findes på Regnskab(mappen øverst til højre) -> Rapporter.

Balance i regnskab symboliseret ved sten

Hvad viser balancen?

En balance i et regnskab viser den økonomiske situation på en bestemt dag for en virksomhed.

Når man starter en virksomhed, laver man en åbningsbalance. Bagefter opstiller man en balance. Det gør man, når et regnskabsår er ved at være slut.

Balancen skal indeholde en venstre og en højre side, som viser virksomhedens:

Både aktiver og passiver skal stå til kostpris den første gang, de skal indregnes.

Hvad er balancesum?

Balancesum er den sum som dine aktiver og passiver ligger på. Dine aktiver og passiver skal matche hinanden, med samme beløb. Derfor vil balancesummen blot være summen af én af disse rækker, hvis du har opsat det i en overskuelig tabel.

Hvad indeholder aktiverne?

Balancens venstre side viser virksomhedens aktiver ved regnskabsårets slutning.

Aktiver er de værdier, som virksomheden har penge i – fx biler til maskiner.

Der er to typer aktiver:

Anlægsaktiver er aktiver, som virksomheden bruger i mere end ét regnskabsår. Det kan både være immaterielle, materielle og finansielle.

Immaterielle anlægsaktiver er fx goodwill og licenser, mens materielle er bygninger, maskiner og lignende, som man ikke kan røre ved – altså en post i balancen, som er ikke er fysiske ting.

Omsætningsaktiver er aktiver, som ændres inden for kort tid. De deles op i varebeholdning, tilgodehavende, værdipapirer og likvide beholdninger.

Hvad indeholder passiverne?

Højre side viser passiverne ved regnskabsårets slutning. De viser, hvordan firmaet har finansieret aktiverne.

Passiver inddeles i egenkapital og forpligtelser ud fra, hvornår de skal betales.

Egenkapital er den kapital, som virksomhedsejerne har skudt ind ved start. Den viser også overførte resultater fra tidligere år og evt. udbytter.

Den kapital, der er indskudt ved start, hedder den ansvarlige kapital, anpartskapitalen, den registrerede kapital – eller indskudskapitalen.

Fremmedkapital er summen af hensatte forpligtelser og gældsforpligtelser. Hensatte forpligtelser kan ikke præciseres med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling.

Langfristede gældsforpligtelser skal betales mere end ét år efter, balancen er lavet.

Kortfristede gældsforpligtelser skal betales indenfor det næste regnskabsår.

Er der krav til opstilling?

Ifølge Årsregnskabsloven skal balancen opstilles skematisk. Man kan opstille ud fra enten kontoform eller beretningsform. De fleste bruger kontoform.

Det er vigtigt, at højre- og venstre side balancerer – altså at tallet er ens.

Kontoform: Kontoformen er den form, der anvendes oftest. Her er egenkapitalen den første post, og derefter er det hensatte forpligtelser og gældsforpligtelser. 

Beretningsform: Denne opstillingsform anvendes sjældnere, og her er det kortfristet gæld, der skal stå først, og derefter langfristet gæld og egenkapitalen. 

Du kan finde reglerne om opstilling af balancen i Årsregnskabslovens §23.

Eksempel på en balance i regnskab

Tabellen viser en balance med udgangspunkt i kontoform.

I Dinero står tallene i dine passiver i minus.

Balance pr. 31. december

Aktivert.kr.Passivert.kr.
Biler100Egenkapital100
Driftsmidler og inventar70
Varelager30Langfristet lån50
Kasse10Kassekredit30
Bankindestående20Leverandør af varer og tjenesteydelser50
Aktiver i alt230Passiver i alt230

Spørgsmål & svar

Balancen viser aktiver og passiver – også kaldet pengebinding og finansiering. Kan laves som et øjebliksbillede eller for en bestemt periode.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram