Spring til indholdet

Læsetid: 2 minutter

Balance

En balance viser en opgørelse over virksomhedens økonomiske situation. Den indeholder en aktiv og en passiv side, som giver et overblik over, hvilke værdier virksomheden har fremskaffet, og hvordan virksomheden har finansieret værdierne.

Dinero opstiller af sig selv en balance for dig, når du anvender programmet til din bogføring. Den kan findes på Regnskab(mappen øverst til højre) -> Rapporter.

Balance i regnskab symboliseret ved sten

Hvad er en balance?

En balance i regnskab viser virksomhedens økonomiske situation på en bestemt dag. Ved etablering af en virksomhed udarbejdes der en åbningsbalance. Efterfølgende opstilles en balance ved udgangen af hvert regnskabsår.

Balancen opstilles med en venstre og en højre side og viser i grove træk virksomhedens:

Det, der er fælles for aktiver og passiver er, at de begge skal indregnes til kostpris første gang, at de skal indregnes i regnskabet.

Hvad indeholder aktivsiden?

Balancens venstre side giver et overblik over virksomhedens aktiver ved regnskabsårets afslutning.

Aktiver omfatter de værdier, som virksomheden har bundet penge i. Det kan være alt fra biler til maskiner. Aktivsiden viser med andre ord virksomhedens pengebinding.

Aktiver inddeles i henholdsvis:

Anlægsaktiver er aktiver, der er bestemt til vedvarende eje eller brug for virksomheden. Vedvarende eje eller brug betyder, at virksomheden bruger aktiver i mere end ét regnskabsår. Anlægsaktiver omfatter både immaterielle-, materielle-, og finansielle anlægsaktiver.

Immaterielle anlægsaktiver er uhåndgribelige ressourcer som f.eks. goodwill og licenser, mens materielle anlægsaktiver er håndgribelige ressourcer som f.eks. bygninger og maskiner.

Omsætningsaktiver er aktiver, som inden for virksomhedens normale drift ændres inden for kort tid. Omsætningsaktiver opdeles i kategorierne varebeholdning, tilgodehavende, værdipapirer og likvide beholdninger.

Hvad indeholder passivsiden?

Balancens højre side giver derimod et overblik over virksomhedens passiver ved regnskabsårets afslutning. Passiver viser, hvordan virksomheden har finansieret de aktiver, som virksomheden har anskaffet sig. Passivsiden viser med andre ord virksomhedens fremskaffelse af penge.

Passiver inddeles i kategorierne egenkapital og forpligtelser. Denne inddeling sker i henhold til forfaldstidspunktet for regnskabsposten. Egenkapital omfatter den kapital, som virksomhedsejerne har indskudt ved etableringen, samt overførte resultater af tidligere år og evt udloddede udbytter. Den kapital der er indskudt ved etablering hedder den ansvarlige kapital, anpartskapitalen eller den registrerede kapital. Denne kapital er også kaldet indskudskapitalen.

Forpligtelser, også kaldet fremmedkapital, er summen af hensatte forpligtelser og gældsforpligtelser. Hensatte forpligtelser er forpligtelser, der ikke kan præciseres med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling. Langfristede gældsforpligtelser er forpligtelser, der vil forfalde til betaling mere end ét år efter balancedagen, hvorimod kortfristede gældsforpligtelser er forpligtelser, der vil forfalde til betaling indenfor det næste regnskabsår.

Er der opstillingskrav?

Ifølge Årsregnskabsloven er det et krav, at balancen opstilles i skematisk form. Virksomheder kan dog vælge at opstille balancen ud fra enten kontoform eller beretningsform. De fleste virksomheder opstiller ud fra kontoform.

Det er vigtigt, at summen på balancen i højre- og venstre side altid balancerer. Det vil sige at balancesummen altid stemmer overens.

Eksempel på en balance i regnskab

Tabellen viser et eksempel på en balance med udgangspunkt i kontoform med en aktiv- og passivside: I dinero vil tallene i dine passiver stå i minus.

Balance pr. 31. december

Aktivert.kr.Passivert.kr.
Biler100Egenkapital100
Driftsmidler og inventar70
Varelager30Langfristet lån50
Kasse10Kassekredit30
Bankindestående20Leverandør af varer og tjenesteydelser50
Aktiver i alt230Passiver i alt230

Vidste du godt vi flytter dit regnskab gratis fra Billy? Læs mere her!

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

Sidst opdateret: 16/11/2020

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?