Skift regnskabsprogram til Dinero - vi flytter dit regnskab HELT GRATIS - Læs mere her
X

Opret gratis konto

Tilbage til regnskabsordbogen Sidst opdateret: 16/10/2018

Balance

En balance viser en opgørelse over virksomhedens økonomiske situation. Den indeholder en aktiv og en passiv side, som giver et overblik over, hvilke værdier virksomheden har fremskaffet, og hvordan virksomheden har finansieret værdierne.

Balance i Dinero App
Dinero og Balance

Dinero opstiller af sig selv en balance for dig, når du anvender programmet til din bogføring. Den kan findes som en del af rapporterne på fanen “Regnskab”.

Hvad er en balance?

En balance viser virksomhedens økonomiske situation på en bestemt dag. Ved etablering af en virksomhed udarbejdes der en åbningsbalance. Efterfølgende opstilles en balance ved udgangen af hvert regnskabsår.

Balancen opstilles med en venstre og en højre side og viser i grove træk virksomhedens:
● Pengebinding på aktivsiden
Finansiering på passivsiden

Det, der er fælles for aktiver og passiver er, at de begge skal indregnes til kostpris første gang, at de skal indregnes i regnskabet.

Hvad indeholder aktivsiden?

Balancens venstre side giver et overblik over virksomhedens aktiver ved regnskabsårets afslutning.

Aktiver omfatter de værdier, som virksomheden har bundet penge i. Det kan være alt fra biler til maskiner. Aktivsiden viser med andre ord virksomhedens pengebinding.

Aktiver inddeles i henholdsvis:

Anlægsaktiver er aktiver, der er bestemt til vedvarende eje eller brug for virksomheden. Vedvarende eje eller brug betyder, at virksomheden bruger aktiver i mere end ét regnskabsår. Anlægsaktiver omfatter både immaterielle-, materielle-, og finansielle anlægsaktiver.

Immaterielle anlægsaktiver er uhåndgribelige ressourcer som f.eks. goodwill og licenser, mens materielle anlægsaktiver er håndgribelige ressourcer som f.eks. bygninger og maskiner.

Omsætningsaktiver er aktiver, som inden for virksomhedens normale drift ændres inden for kort tid. Omsætningsaktiver opdeles i kategorierne varebeholdning, tilgodehavende, værdipapirer og likvide beholdninger.

Hvad indeholder passivsiden?

Balancens højre side giver derimod et overblik over virksomhedens passiver ved regnskabsårets afslutning. Passiver viser, hvordan virksomheden har finansieret de aktiver, som virksomheden har anskaffet sig. Passivsiden viser med andre ord virksomhedens fremskaffelse af penge.

Passiver inddeles i kategorierne egenkapital og forpligtelser. Denne inddeling sker i henhold til forfaldstidspunktet for regnskabsposten. Egenkapital omfatter den kapital, som virksomhedsejerne har indskudt ved etableringen, samt overførte resultater af tidligere år og evt udloddede udbytter. Den kapital der er indskudt ved etablering hedder den ansvarlige kapital, anpartskapitalen eller den registrerede kapital. Denne kapital er også kaldet indskudskapitalen.

Forpligtelser, også kaldet fremmedkapital, er summen af hensatte forpligtelser og gældsforpligtelser. Hensatte forpligtelser er forpligtelser, der ikke kan præciseres med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling. Langfristede gældsforpligtelser er forpligtelser, der vil forfalde til betaling mere end ét år efter balancedagen, hvorimod kortfristede gældsforpligtelser er forpligtelser, der vil forfalde til betaling indenfor det næste regnskabsår.

Er der opstillingskrav?

Ifølge Årsregnskabsloven er det et krav, at balancen opstilles i skematisk form. Virksomheder kan dog vælge at opstille balancen ud fra enten kontoform eller beretningsform. De fleste virksomheder opstiller ud fra kontoform.

Det er vigtigt, at summen på balancen i højre- og venstre side altid balancerer. Det vil sige at balancesummen altid stemmer overens.

Eksempel på en balance

Tabellen viser et eksempel på en balance med udgangspunkt i kontoform med en aktiv- og passivside:

Balance pr. 31. december

Aktiver t.kr. Passiver t.kr.
Biler 100 Egenkapital 100
Driftsmidler og inventar 70
Varelager 30 Langfristet lån 50
Kasse 10 Kassekredit 30
Bankindestående 20 Leverandør af varer og tjenesteydelser 50
Aktiver i alt 230 Passiver i alt 230

 

Vidst du godt vi flytter dit regnskab gratis fra Billy? Læs mere her!

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

Gør som andre virksomheder!

Få en Dinero konto og få styr på dit regnskab - det er helt gratis og uden binding