Koncernregnskab

Et koncernregnskab er et samlet regnskab for moder- og dattervirksomheder. Koncernregnskabet er underlagt en række af bestemmelser, som helt specifikt drejer sig om den type af selskab.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 12/10/2020


Hvad er et koncernregnskab?

Et koncernregnskab indeholder alle de mellemværender, som koncernen har haft med de forskellige partnere i løbet af et år. Det kan både være pengeinstitutter, forbrugere og andre. Et koncernregnskab er tilgængeligt for offentligheden og indeholder en lang række af forskellige oplysninger om koncernens økonomi. Derfor imødeses koncernregnskabet oftest med stor interesse, og det kan have stor betydning for en koncerns aktionærer og koncernens aktiekurs.

Når koncernen i den forbindelse er registreret på Københavns Fondsbørs, skal der endvidere offentliggøres hoved- og nøgletalsoversigter. Det giver aktionærer og andre interesserede et overblik over koncernens historiske udvikling, og du kan få et overblik over, om der er sket vigtige ændringer i økonomien.

Hvad kendetegner en koncern?

I modsætning til en enkeltstående virksomhed er en koncern en sammensmeltning af på den ene side et moderselskab og på den anden side et eller flere datterselskaber. Magtbalancen er således, at moderselskabet kan bestemme over datterselskabet, både hvad angår økonomiske anliggender og naturligvis også driftsmæssige.

Sædvanligvis ejer moderselskabet mere end 50 % af kapitalandelene i datterselskabet, hvilket betyder, at dette har flere stemmer, når der skal træffes beslutninger. Denne ejerform er dog ikke nødvendigvis altid til stede, og datterselskabet og moderselskabet kan blot have indgået en aftale om, at beslutninger ligger hos moderselskabet, selvom ejerforholdet af kapitalandelene ser anderledes ud end i det givne eksempel.

Hvad består et koncernregnskab af?

Det, du skal være meget opmærksom på, når du skal lave et koncernregnskab, er, at det ikke rækker blot at indlevere en årsrapport for henholdsvis moder- og datterselskabet. Udgangspunktet er, at du faktisk skal udarbejde et koncernregnskab, som viser virksomheden som en samlet virksomhed. Altså en koncern. Koncerner med en samlet størrelse under grænserne for regnskabsklasse B kan undlade at aflægge koncernregnskab under henvisning til § 110 i årsregnskabsloven:

  • Der skal være en balancesum på 44 mio. kroner
  • Der skal være en nettoomsætning på 89 mio. kroner
  • Der skal være et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på minimum 50 mennesker

Husk dog i den anledning på, at børsnoterede virksomheder ikke har muligheden for at benytte sig af disse undtagelser.

Koncernregnskabets nærmere indhold

Når du skal lave et koncernregnskab, er der afvigelser i forhold til at aflægge et normalt regnskab for en traditionel virksomhed. Naturligvis skal du stadig se på indtægter og omkostninger, aktiver og passer. Men der er også en regel om, at en række af interne forhold skal føre til, at visse poster udelades eller elimineres. Det skal gøres for at fjerne effekten af interne transaktioner selskaberne i koncernen imellem. Derfor skal følgende poster ikke regnes med i koncernregnskabet, da det kan føre til et billede af koncernens økonomi, som ikke er retvisende.

  • Eliminer tilgodehavende og forpligtelser mellem datter- og moderselskab
  • Eliminer indtægter og omkostninger, der er en direkte følge af en eller flere transaktioner mellem datter- og moderselskab
  • Eliminer tab såvel som gevinster, der er et resultat af en transaktion mellem datter- og modervirksomhed

Vidst du godt vi flytter dit regnskab gratis fra Billy? Læs mere her!

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram