Bestyrelse

De fleste virksomheder, foreninger og selskaber har en bestyrelse. En bestyrelse fungerer som den øverste ledelse, og hvert enkelt bestyrelsesmedlem er valgt ind. Det kan både være en frivillig eller en lønnet opgave at sidde som medlem i en bestyrelse.

 • Læsetid: 11 min.

 • Sidst opdateret 29/09/2023


Hvad er en bestyrelse?

Det er bestyrelsen, som tager sig af den strategiske og overordnede ledelse i virksomheder og sørger for, at strategien bliver fulgt. Bestyrelsen ansætter direktionen, som samtidig står for den daglige drift af virksomheden.

En bestyrelse består af en række bestyrelsesmedlemmer. De udgør sammen et beslutningsorgan, som kan træffe beslutninger på en forening eller en virksomheds vegne. Det er frivilligt at melde sig som bestyrelsesmedlem, og hvert enkelt medlem bliver valgt ind i den pågældende bestyrelse.

Du vil typisk finde en mindre bestyrelse i den lokale sportsklub eller forening, og de større virksomheder eller organisationer har i langt de fleste tilfælde også en.

Hvem skal have en bestyrelse?

Det er bestemt ved lov, at ethvert aktieselskab (A/S) skal have en bestyrelse på min. tre medlemmer – og flertallet skal vælges på en generalforsamling. Det er altså et krav, at selskabet har en bestyrelse, som sikrer en forsvarlig organisation af virksomheden samt sikrer, at der er styr på ting som bogføring og regnskabsaflæggelse, og at der er en forsvarlig kapital.

Ejer du et anpartsselskab (ApS) er det frivilligt, om du vil oprette en bestyrelse. Det kan dog også være et såkaldt tilsynsråd, som er et kontrolorgan på samme linje som en bestyrelse, der sørger for, at direktionen udfører sit arbejde tilfredsstillende. Du kan med andre ord selv udstikke retningen for selskabet.

Medlemmerne i en professionel bestyrelse skal:

 • bestå af professionelle eksterne bestyrelsesmedlemmer som løbende evalueres
 • have komplimentære kompetencer
 • rekrutteres åbent via brede rekrutteringskanaler
 • i udgangspunktet kun kunne udpeges i en tidsbegrænset periode
 • optræde transparent og åbent

De fleste foreninger vælger også at oprette en bestyrelse, og du har måske selv været en del af skolebestyrelsen på dit barns skole eller i den lokale fodboldklub. Sådan registrerer du bestyrelsesmedlemmer.

Alle kan i princippet stille op til en bestyrelse, men som regel har de, der stiller op, en eller anden form for personlig interesse i den pågældende virksomhed eller forening. Det er dog et krav, at et bestyrelsesmedlem er myndig og en fysisk person, som ikke er under hverken værgemål eller samværgemål.

Hvad laver en bestyrelse?

En bestyrelse varetager flere opgaver. En af kerneopgaverne er at godkende årets regnskab og sikre sig, at økonomien er i orden. Der er dog stor forskel på en bestyrelses funktion, alt efter om det er for en større virksomhed eller i en mindre forening.

I de større virksomheder og organisationer er det bestyrelsens ansvar at ansætte en direktion. Det er altså dem, som bestemmer, hvem der skal varetage den daglige ledelse i virksomheden. Det er bestyrelsen, der har det sidste ord, da det er den øverste ledelse.

De kan fx fyre en CEO, hvis de mener, det vil være den bedste løsning for virksomheden. Det kan fx være, at de mener, personen ikke har leveret tilfredsstillende ift. indtjening eller konkrete mål.

Bestyrelsen godkender ikke alene regnskaber og udpeger en direktion. Den har også til opgave at udstikke den retning, som virksomheden skal gå i. Nye strategiplaner eller politikker vil derfor også blive taget op i bestyrelsen, og skal der træffes afgørende strategiske beslutninger, vil det typisk være bestyrelsen, der bliver taget med på råd.

De sidder altså i toppen af organisationsstrukturen, hvor magten typisk er centraliseret. Selvom de udgør toppen af organisationen, er det generalforsamlingen i et A/S, der vælger flertallet af bestyrelsesmedlemmerne. Så de skal stadig stå til ansvar for udvalgte stakeholdere.

Bestyrelsesformanden har særlige opgaver

Der skal vælges en formand for bestyrelsen. Formandens primære arbejde er som regel at være bestyrelsens og virksomhedens ansigt udadtil samt sikre gode relationer til direktionen og virksomhedens ejer(e).

Formandens opgaver:

 • Fastsætte mødeplaner for året
 • Lave og udsende dagsorden for bestyrelsesmøder
 • Dirigere og lede møderne
 • Sikre, at alle medlemmer løbende får relevant information
 • Kende og aktivere bestyrelsesmedlemmernes kompetencer, så de skaber værdi for virksomheden
 • Sikre bestyrelsesevaluering til ejer og direktion

Ovenstående er blot et udvalg af opgaver, formanden for bestyrelsen har. Omfanget af de forskellige opgaver vil også variere afhængig af virksomhedens størrelse samt kompleksiteten af opgaverne.

Få skabelon til dagsorden

Vi har lavet en skabelon til dagsorden, du kan bruge, hvis du skal indkalde til bestyrelsesmøde. Den er sat op, så det bare er at tilføje de punkter, der er på dagsordenen.

"*" indikerer påkrævede felter

Du tilmelder dig samtidig Dineros nyhedsbrev, som du altid kan afmelde med et enkelt klik.

Hvad giver det at være bestyrelsesmedlem?

Langt de fleste bestyrelsesposter er frivillige. I de store virksomheder ses det dog i mange tilfælde, at bestyrelsesmedlemmer modtager løn for opgaven. Der kan både være tale om små symbolske beløb og større beløb.

Hvad er et advisory board?

Flere virksomheder, som ikke vælger at oprette en bestyrelse, gør brug af et advisory board i stedet. Et advisory board er en rådgivende gruppe, som ikke træffer beslutninger på virksomhedens vegne. Medlemmerne af et advisory board har altså ingen bestemmelsesret.

Et advisory board bruges gerne som et rådgivende forum, hvor der udveksles erfaringer og råd om den pågældende virksomheds udvikling og udfordringer. Medlemmerne har altså ingen stemmeret, men de har udelukkende en rådgivende funktion.

Oftest stillede spørgsmål

En bestyrelse er det øverste organ i en virksomhed, som tager sig af den overordnede og strategiske ledelse i virksomheder og foreninger.

Bestyrelsen udstikker de overordnede retningslinjer for virksomheden og vejleder direktionen, som står for den daglige drift af virksomheden. Derudover er det også bestyrelsen, der godkender virksomhedens årsrapport.

En bestyrelse bestemmer retningen for en virksomhed eller forening ved at udstikke de overordnede strategiske retningslinjer. Den udgør nemlig den strategiske ledelse, og ansætter som regel en direktion til at stå for den daglige drift.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for økonomi og strategi, og de kan ansætte (og fyre) både direktion og CEO, hvis de ønsker det.

Rammerne for bestyrelsens magt er angivet i virksomhedens eller foreningens vedtægter, og større beslutninger skal som regel træffes på en generalforsamling.

Det er bestyrelsens primære opgave at varetage selskabets og aktionærernes interesser. Det gør de ved at tage sig af alle de overordnede og strategiske beslutninger i en virksomhed, ligesom de har det overordnede økonomiske ansvar og skal sikre værdiskabelse på både kort og lang sigt.

Hvis der er en direktion, vejleder bestyrelsen denne og udstikker retningslinjerne, de bruger i den daglige drift. Det er også bestyrelsen, som godkender årsrapporten.

En bestyrelse består af en række bestyrelsesmedlemmer, der som regel har erfaring med at arbejde strategisk med en virksomhed.

Hvis der er tale om en forenings bestyrelse er det som regel ildsjæle, der sidder i bestyrelsen og er med til at drive den fremad.

Det er meget forskelligt, hvor mange medlemmer der skal være i en bestyrelse.

I et aktieselskab skal der være mindst tre bestyrelsesmedlemmer, hvor flertallet er valgt på en generalforsamling. I et anpartsselskab er der ingen krav til antallet af medlemmer i bestyrelsen – faktisk er der slet ikke krav om, at der skal være en bestyrelse.

I foreninger er der ikke krav til antallet af bestyrelsesmedlemmer, men den indeholder som regel altid mindst en formand, næstformand og en kasserer.

Medlemmerne af en bestyrelse bestemmer lige meget, men de vælger en bestyrelsesformand, som skal repræsentere bestyrelsen og virksomheden.

Bestyrelsesformanden skal også evaluere bestyrelsens arbejde løbende og tager typisk de indledende skridt til at træffe beslutninger i forsøget på at skabe resultater og udvikling af virksomheden.

Du kommer i en bestyrelse ved at stille op til en bestyrelsespost, når der er generalforsamling i en virksomhed eller forening. Det er nemlig generalforsamlingen, der vælger bestyrelsen i et ApS og i en forening.

Første skridt mod at komme i en bestyrelse er at fortælle virksomheden og relevante personer, at du gerne vil ind i en bestyrelse – det kan både være en specifik bestyrelse eller bare bestyrelsesarbejde generelt.

En bestyrelse er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af den samlede bestyrelse enten er til stede eller har underskrevet en fuldmagt – medmindre andet (som regel højere krav) er angivet i vedtægterne.

Dog skal samtlige medlemmer af bestyrelsen have haft mulighed for at deltage i sagsbehandlingen, før der kan træffes en endelig afgørelse.

Du er inhabil, hvis du har en personlig interesse i ét eller flere af de emner, der skal behandles. Det kan fx være en sag, der har økonomisk betydning for dig, eller den vedrører dig eller din nærmeste familie.

Som regel kan du godt deltage i resten af bestyrelsesmødet, men undlader at stemme til det pågældende punkt, når det kommer op. Ofte forlader et inhabilt bestyrelsesmedlem rummet, mens emnet diskuteres på bestyrelsesmødet.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram