Hvad er likviditet?

Likviditet er en term, der benyttes til at beskrive den økonomiske tilstand i en virksomhed. Likviditet beskriver, om en virksomhed er i besiddelse af en tilstrækkelig mængde kapital.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 25/08/2022


Likviditetsbudget til budgettering af likviditet

Hvad betyder likviditet?

Likviditet er en term, der beskriver, hvorvidt en virksomhed er i stand til at betale sine kortsigtede gældsforpligtelser. Likviditeten er altså forholdet mellem omsætningsaktiver og den kortfristede gæld. Efter virksomhedens økonomiske forpligtelser er modregnet, er det muligt at fastslå, om den pågældende virksomhed er likvid, og hvordan dennes likviditet forholder sig.

I daglig tale kan man forstå likviditeten som virksomhedens nettorådighedsbeløb. Det svarer til, at du kigger på din egen konto og ser på dit eget rådighedsbeløb, efter udgifter.
Virksomhedens likviditet er et udtryk for, om den er i stand til at handle og dække sine udgifter.

Likviditet i forhold til markeder

Likviditet benyttes også af privatpersoner og virksomheder, når der kigges på forskellige markeder. I forhold til markeder beskriver likviditeten, hvordan omsætteligheden på markedet forholder sig.

Likviditeten på et marked kan give et indtryk af, om markedet er købers- eller sælgers marked. Især virksomheder benytter termen for at fastslå, hvorvidt det er interessant at gå ind på et nyt marked. Hvorvidt, det er en fordel eller ulempe for de forskellige parter, afhænger af, om der er høj eller lav likviditet på det pågældende marked.

Når der er høj likviditet på et marked, vil det sige, at varer er lette at omsætte. Her vil der som regel være en lille prisforskel i forhold til de forskellige sælgere på markedet. Dette benævnes som sælgers marked. Omvendt benævnes et marked med lav likviditet som købers marked. Her vil sælger som regel have svært ved at opnå en højere pris på sine varer.

Hvordan udregnes graden af likviditet?

Likviditetsgrad er et ofte benyttet begreb inden for finansverdenen. Likviditetsgraden kan vise sig at være meget nyttig for en virksomhed i forhold til planlægning og i forhold til at få et indblik i, om virksomheden er i stand til at betale sine udeståender. Likviditetsgraden beskriver helt basalt set virksomhedens evne til at betale sine forpligtelser på kort sigt – som regel inden for et år.

Flere og flere virksomheder vælger at udregne likviditetsgraden for flere perioder, hvor nøgletallet er særligt interessant, da det kan vise, om virksomheden har haft vækst eller har lidt tab. En sådan udregning kan ligeledes give en indikation af, hvor et eventuelt problem kunne opstå, og dermed får virksomheden en realistisk chance for at løse det.

Eksempel på beregning af likviditetsgrad

Hvis du ønsker at udregne, hvordan en virksomheds likviditetsgrad ser ud, kan det gøres således:

Omsætningsaktiver x 100 / kortfristet gæld

Når du har udregnet likviditetsgraden, har du altså et nøje overblik over en virksomheds likviditet. Alt efter hvor minutiøst, du er dykket ned i det, så kan du ligeledes konkludere på, om virksomheden er interessant at investere i.

Er likviditetsgraden lav, er der flere metoder der kan gøres brug af for at forbedre likviditeten.

Likviditetsbudget

Som nævnt er likviditet en term, som bruges til at sige noget om den økonomiske tilstand, i en given virksomhed. Et likviditetsbudget kan bruges til at belyse om en virksomhed har tilstrækkeligt med likviditet, og altså kan dække de udgifter som man ved at virksomheden får.

Et likviditetsbudget er helt konkret en oversigt over virksomhedens forventede indtægter og udgifter. Det kan fx omfatte gældsoptagelse, gældsafvikling samt køb og salg af aktiver. På den måde belyser likviditetsbudgettet de perioder som kræver likviditet, eller perioder med overskydende likviditet, og giver altså et samlet overblik over likviditeten i hele budgetteringsperioden.

Der findes to måder at opstille et likviditetsbudget på:

  • Beholdningsforskydningsmodellen bruges til at beskriver beholdningsmæssige forskydninger på balancen, som er afledt af de driftsmæssige handlinger. Denne model er særlig anvendeligt til at illustrere likviditeten, når der er tale om et jævnt tal henover året.
  • Ind- og udbetalingsmetoden bruges til at illustrere om, der er et positivt eller negativt likviditets cashflow inden for en given periode.
Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram