Udgivet 28/02/2024

Befordringsgodtgørelse – Hvornår og hvad du kan få udbetalt for at køre i egen bil

Bruger du din egen bil, når du kører ud til arbejdsrelaterede opgaver, kan du søge om befordringsgodtgørelse til dækning af udgifter. Befordringsgodtgørelse er ikke det samme som befordringsfradrag, og det skal indberettes af din arbejdsgiver.

Trine Roslev
Skrevet af Trine Roslev
Læsetid: 4 min.
Blogbillede til blogindlæg om befordringsgodtgørelse

Hvad er befordringsgodtgørelse?

Befordringsgodtgørelse er et beløb, som din arbejdsgiver kan vælge at udbetale til dig, hvis du bruger din egen bil til at løse arbejdsopgaver i arbejdstiden. Godtgørelsen fungerer som et tilskud til de udgifter, du har i forbindelse med din kørsel.

Kørslen skal ske i arbejdsøjemed. Det betyder, at kørslen skal ske på en af disse måder:

 • Mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver
 • Inden for samme arbejdsplads 
 • Mellem din sædvanlig bopæl og den samme arbejdsplads i op til 60 dage (60-dages-reglen) i løbet af de seneste 12 måneder

Kører du ikke i din egen bil, kan du måske alligevel få befordringsgodtgørelse, da “egen bil” kan betyde: 

 • En bil indregistreret i dit eget navn
 • Din ægtefælles eller samlevers bil, hvis I har fælles økonomi
 • Dine forældres bil, hvis du er den reelle ejer af bilen (du har købt bilen og betaler de løbende udgifter)
 • En lejet eller leaset bil 
 • En bil, der fungerer som en del af en delebilsordning, hvor du betaler de løbende udgifter svarende til udgifter, du normalt ville have som bilejer

Samme regler gælder også, hvis du har motorcykel. Du kan faktisk også få godtgørelse, hvis du bruger din cykel, motorcykel, scooter, knallert, 45-knallert eller el-løbehjul i forbindelse med kørsel i arbejdstiden. 

Beløbet for disse transportmidler er dog en anelse lavere end for bilen og motorcyklen. Satserne kan du se længere nede på siden.

Mente du kørselsfradrag?

Et kørselsfradrag er det fradrag, du kan få, hvis du har mere end 24 km til og fra arbejde. Læs mere her.

Hvad er befordringsfradrag?

Befordringsgodtgørelsen er ikke den eneste økonomiske håndsrækning, du kan få i forbindelse med din kørsel. Du kan også have ret til et befordringsfradrag, hvis du bor mere end 12 km fra din arbejdsplads. 

Befordringsfradraget betyder altså, at du får et fradrag, hvis du sammenlagt kører flere end 24 km til og fra dit hjem til din arbejdsplads. Fradraget får du først, når du indberetter kørslen i din forskudsopgørelse eller årsopgørelse.

Forskellen på kørselsfradrag og -godtgørelse

Er kørselsfradrag og befordringsfradrag det samme?

Måske har du også hørt om ordet “kørselsfradrag”? Og måske undrer du dig over, om kørselsfradrag og befordringsfradrag er det samme? Svaret er ja. De to begreber dækker over det samme.

Et kørselsfradrag og befordringsfradrag er det samme fradrag. Ordene betyder, at hvis du samlet set har mere end 24 km t/r fra din bopæl til din arbejdsplads, kan du få et fradrag. Kørselsfradraget fungerer som et tilskud til de udgifter, du har i forbindelse med din transport.

Tilskuddet beregnes ud fra faste satser, som Skatterådet har bestemt. For at komme frem til satserne har de taget afsæt i en benzinpris på 15,94 kr./l. Satsen gælder, uanset om du kører i bil, om du benytter offentlig transport, eller om du benytter et helt andet transportmiddel.

Du kan se satserne for befordringsfradrag/kørselsfradrag herunder.

ÅrSats for kørsel ml. 25-120 kmSats for kørsel over 120 km
20242,23 kr. pr. km1,12 kr. pr. km

Har du en lav indtægt, kan du muligvis få et ekstra befordringsfradrag. Du kan se, hvor lav din indtægt skal være for at få det ekstra befordringsfradrag på Skattestyrelsens hjemmeside. Skattestyrelsen beregner automatisk fradraget, når du indtaster dit befordringsfradrag i din forskudsopgørelse

Til at finde ud af, hvad du kan få i befordringsfradrag, kan du bruge vores beregner.

Vær opmærksom på, at du kun får fradrag for de dage, du reelt befinder dig på din arbejdsplads. Det vil sige, at du ikke kan få befordringsfradrag de dage, du arbejder hjemme, har sygedage, holder ferie mv.

Satser for befordringsgodtgørelse i 2024

Satserne for befordringsgodtgørelse ændrer sig typisk hvert år. Nedenfor kan du se satserne for skattefri befordringsgodtgørelse i 2024:

For de første 20.000 kmSats for kørsel over 20.000 km
Bil, motorcykel3,79 kr. pr. km2,23 kr. pr. km
cykel, knallert, 45-knallert, scooter, el-løbehjul0,62 kr. pr. km0,62 kr. pr. km

Læg mærke til, at satsen falder for de kilometer, du kører ud over de 20.000 km. 

Beregner til befordringsgodtgørelse

Herunder kan du bruge vores beregner til at finde ud af, hvad du kan få i befordringsgodtgørelse.

I feltet skriver du det samlede antal kørte kilometer. Kører du over 20.000, lægger beregneren selv beløbene med de to forskellige satser sammen.

Ansøgning om befordringsgodtgørelse for virksomheder

Befordringsgodtgørelse kræver hverken ansøgning eller skema. Din arbejdsgiver skal derimod indberette godtgørelsen hos Skattestyrelsen i eIndkomst

Din arbejdsgiver skal indberette godtgørelsen i rubrik 48 og tilføje indtægtsart 0109 for befordringsgodtgørelse og indtægtsart 0108 for rejsegodtgørelse.

Skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil

Du kan få skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil, hvis du ikke modtager et højere beløb end de satser, vi tidligere har nævnt. 

For at få skattefri befordringsgodtgørelse kræver det også, at din arbejdsgiver fører kontrol med de antal kilometer, du kører i din egen bil eller på din egen motorcykel, cykel, knallert, 45-knallert eller el-løbehjul.

Kontrollen skal munde ud i et bogføringsbilag, som indeholder:

 1. Modtagerens navn, adresse og CPR-nummer.
 2. Kørslens erhvervsmæssige formål.
 3. Dato for kørslen.
 4. Kørslens mål med eventuelle delmål.
 5. Angivelse af antal kørte kilometer.
 6. De anvendte satser.
 7. Beregning af befordringsgodtgørelsen

Du kan hente en skabelon til bogføringsbilaget på Skattestyrelsens hjemmeside. Vi har lavet skabelon til 

Det vil være en god idé, hvis du selv holder styr på dine kørte kilometer. Det kan du gøre med hjælp fra vores skabelon. 

"*" indikerer påkrævede felter

Du tilmelder dig samtidig vores nyhedsbrev, når du indtaster din mail og downloader skabelonen.

Du kan få udbetalt forskud på skattefri befordringsgodtgørelse med acontobeløb for hver enkelt kørsel eller med ugentlige eller månedlige acontobeløb. Du baserer forskuddet på din forventede erhvervsmæssige kørsel. 

I nogle tilfælde kan du ikke få skattefri befordringsgodtgørelse. Du kan for eksempel ikke få dækket dine udgifter ved udlæg efter regning.

Du kan heller ikke modtage skattefri befordringsgodtgørelse, hvis den modregnes som en fast månedlig eller årlig befordringsgodtgørelse i en bruttolønsordning. I sådan et tilfælde vil den i stedet blive medregnet ved indkomstopgørelsen. 

Du kan heller ikke få udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse, hvis din arbejdsgiver har stillet en firmabil til rådighed for dig. 

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Rejser du i udlandet, kan du søge om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. Også i dette tilfælde skal din arbejdsgiver føre kontrol med, at den faktiske kørsel og antal rejsedage overholdes. Sker det ikke, vil udbetalingerne være skattepligtige. 

Bogføringsbilaget skal ved skattefri rejsegodtgørelse indeholde følgende:

 1. Modtagerens navn, adresse og CPR-nummer.
 2. Rejsens erhvervsmæssige formål.
 3. Antallet af erhvervsmæssige rejsedage, herunder rejsens start- og sluttidspunkt (dato og klokkeslæt)
 4. Rejsens mål med eventuelle delmål
 5. Beregning af rejsegodtgørelsen – herunder de anvendte satser
 6. Attestation i forbindelse med arbejdsgiverens kontrol

Nedenfor kan du se satserne for de rejsegodtgørelser, du kan få.

Satser pr. døgn2024
Logi246 kr.
Kost og småfornødenheder for andre lønmodtagere574 kr.
Kost for turistchauffører ved rejse i Danmark75 kr.
Kost for turistchauffører ved rejse i udlandet150 kr.

For at få rejsegodtgørelse skal din rejse vare mindst 24 timer. Nogle steder bliver de også kaldt diæter.

Befordringsgodtgørelse for personer i virksomhedspraktik, elever og under uddannelse

Er du i virksomhedspraktik, eller deltager du i kurser godkendt af dit jobcenter, har du ret til befordringsgodtgørelse for din transport. 

Ligesom ved befordringsfradraget gælder det, at du får godtgørelse for det antal kilometer, du kører ud over de 24 km, som du har til og fra dit arbejdssted. Taksten for befordringsgodtgørelse er i 2024 1,12 kr. pr. km.   

Vil du søge om befordringsgodtgørelse i forbindelse med din virksomhedspraktik, kan du finde blanketten hos Jobnet

Du kan også få befordringsgodtgørelse, hvis du er elev, både i praktikperioden og i skoleperioden. Har du mere end 24 km transport til og fra dit arbejde, eller bruger du eget transportmiddel i arbejdstiden, kan du få fradrag og/eller godtgørelse. Går du i skole, skal din arbejdsplads godkende afstand og transportform.

Er du under uddannelse kan du ikke få befordringsgodtgørelse, da SU ikke tæller som løn. 

Du kan til gengæld søge om såkaldte kilometerpenge hos ungdomskort.dk. For at modtage kilometerpenge skal du opfylde en af de særlige betingelser, for eksempel hvis brugen af offentlige transportmidler forlænger din rejsetid mere end to timer pr. dag. 

Særlige regler om befordringsgodtgørelse til personer med nedsat funktionsevne

Har du nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og skal deltage i tilbud bevilget af jobcentret, kan du få dækket hele transportudgiften. I den forbindelse skal du udfylde denne ansøgning.

Har du et handicap eller en kronisk sygdom og et lønnet arbejde, kan du i visse tilfælde få et ekstra fradrag som tilskud til dine udgifter til transport. 

Om du kan få det ekstra fradrag sker ud fra en konkret vurdering, og det kan være, at Skattestyrelsen beder om oplysninger om dit handicap eller din kroniske sygdom, fx en udtalelse fra din læge. 

Her gælder samme regler som med befordringsfradraget, at du kun kan få fradrag for de dage, hvor du reelt er på arbejde. Du kan altså ikke få fradrag for fx sygedage, feriedage eller hjemmearbejdsdage. 

Har du mulighed for at køre med offentlig transport til og fra arbejde, kan du heller ikke få fradrag. 

Befordringsgodtgørelse til sygehus og privathospital

Skal du på sygehuset, kan du få befordringsgodtgørelse, hvis du opfylder mindst ét af de kriterier, vi nævner herunder:

 • Du modtager pension efter de sociale pensionslove
 • Du bor mere end 50 km fra det sygehus, hvor du skal have behandling
 • Du i forbindelse med udskrivning fra sygehuset bliver indkaldt til ambulant efterbehandling, og du ikke er i stand til at tage offentlige transportmidler
 • Du kun er indlagt en del af døgnet, og du ikke er i stand til at tage offentlige transportmidler
 • Hospitalet sender dig hjem på weekend eller en kort ferie, og du ikke er i stand til at tage offentlige transportmidler

Har du brug for en ledsager på grund af din alder eller dit helbred, kan du også søge om befordringsgodtgørelse til din ledsager.

Har du gjort brug af din ret til frit sygehusvalg og dermed sagt ja til en behandling på et sygehus uden for din region, skal du selv betale for de ekstra kilometer. 

Er du pensionist og tager et offentligt transportmiddel til sygehuset, kan du få refunderet dine udgifter, hvis beløbet er højere end 48 kr. (2024).

Du kan også få refunderet dine udgifter til transport, selvom du er berettiget til transport af sygehuset. Hvis beløbet er højere end 113 kr. (2024), kan du kun få refunderet dine udgifter ud fra prisen på det billigste, forsvarlige transportmiddel.

Det betyder, at hvis du for eksempel tager en taxa til 300 kroner, får du kun udbetalt 55 kroner, som er billetprisen for bussen – det billigste transportmiddel.

For privathospitaler gælder forskellige regler. Er du henvist fra et offentligt sygehus, kan du søge om befordringsgodtgørelse fra det sygehus, der har henvist dig. Har du selv henvendt dig til et privathospital om behandling, kan du ikke få befordringsgodtgørelse.

Ansøgning om befordringsgodtgørelse til sygehus og regioner

Vil du søge om befordringsgodtgørelse for at få dækket dine udgifter til transport til sygehuset, skal du søge hos den region, sygehuset ligger i. 

Du kan finde ansøgning til befordringsgodtgørelse herunder. 

På regionernes hjemmesider kan du finde vejledningerne til, hvordan du søger.

Befordringsgodtgørelse til jobsamtale

Skal du til jobsamtale, kan du søge om befordringsgodtgørelse, hvis du kan sige ja til disse tre kriterier: 

 • Jobsamtalen foregår i Danmark
 • Jobbet er et almindeligt job, et fleksjob eller et løntilskudsjob
 • Jobsamtalen foregår mere end tre timers kørsel t/r i bil mellem din hjemmeadresse og virksomhedsadressen

Du kan søge om befordringsgodtgørelse til din jobsamtale på borger.dk

Befordringsgodtgørelse til kursus

Du kan også modtage befordringsgodtgørelse, hvis du er ledig og skal på kursus, eller hvis du skal på kursus i forbindelse med dit arbejde. En sådan befordringsgodtgørelse hedder også et befordringstilskud.

Du kan kun få befordringstilskud, hvis du har mere end 24 km t/r til fra din folkeregisteradresse til kursusstedet. Du kan altså ikke få tilskud, hvis du er indkvarteret under kurset. 

Du kan søge om befordringsgodtgørelse til kursus på borger.dk.

Oftest stillede spørgsmål

Befordringsgodtgørelse er et beløb, du kan få udbetalt af din arbejdsgiver, hvis du bruger dit eget transportmiddel i arbejdstiden til at løse dine arbejdsopgaver.

I 2024 får du 3,79 kr. pr. km for de første 20.000 km og 2,23 kr. pr. km for kørsel over 20.000 km.

Du kan finde ud af, hvor meget du får i befordringsgodtgørelse ved at gange dine samlede antal kørte kilometer med den gældende sats. 

I nedenstående eksempler har vi taget udgangspunkt i år 2024.

Kører du eksempelvis 15.000 kilometer om året, hedder regnestykket 15.000*3,79=56.850 kr. 

Kører du 35.000 kilometer om året, hedder regnestykket (20.000*3,79)+(15.000*2,23)=109.250 kr.

Befordringsgodtgørelse beregnes ud fra det faktiske antal kilometer, du kører. Det vil være en god idé, hvis du selv holder styr på dine kørte kilometer med et kørselsregnskab. Din arbejdsgiver skal føre kontrol med dine kørte antal kilometer samt udfylde et bogføringsbilag.

Du kan få befordringsgodtgørelse, hvis du kører i din egen bil eller på din egen motorcykel, cykel, knallert, 45-knallert eller el-løbehjul, når du kører til og fra arbejdsopgaver i arbejdstiden.

Du kan se herunder, hvornår du skal betale skat befordringsgodtgørelse:

 • Hvis din arbejdsgiver betaler en højere sats end dem, Skattestyrelsen har sat
 • Hvis du modtager et fast beløb hver måned eller hvert år
 • Hvis din arbejdsgiver har stillet et køretøj til rådighed
Trine Roslev
Trine Roslev
Trine er vores content writer. Hun forklarer de krøllede og komplicerede regnskabsbegreber i et letforståeligt sprog, så regnskabslivet føles så let som muligt for dig som iværksætter.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram