Sygedagpenge til selvstændige 2024 – satser, skat og guide

Hvis du er selvstændig og bliver syg eller kommer til skade, og derfor ikke kan arbejde, er der hjælp at hente. Du kan nemlig søge om sygedagpenge som selvstændig. Vi har lavet et indlæg til dig, hvor du kan blive klogere på, hvornår du er berettiget til sygedagpenge, hvordan du ansøger, og hvilke satser der gælder.


Hvad er sygedagpenge til selvstændige?

Sygedagpenge til selvstændige er en ydelse, selvstændige kan modtage ved sygdom eller ved en skade. Hvis du eller din medarbejdende ægtefælle kommer til skade eller bliver syg, så arbejdsevnen nedsættes, kan du/I få udbetalt sygedagpenge fra kommunen. 

Reglerne for sygedagpenge til selvstændige findes i sygedagpengeloven, hvor du i øvrigt  også finder reglerne om sygedagpenge til lønmodtagere.

Kan jeg få sygedagpenge som selvstændig?

Ja, du kan søge om sygedagpenge som selvstændig fra kommunen, hvis du ikke kan arbejde på grund af sygdom eller en skade. Der er nogle betingelser, der skal være opfyldt, for at du kan få sygedagpenge som selvstændig. Dem har vi opstillet her: 

  • Du skal som udgangspunkt bo og betale skat af din indtægt i Danmark. Der er dog visse undtagelser, hvis du bor i et andet EU-land eller flytter inden for EU’s grænser eller til et land, som Danmark har en særlig aftale med
  • Du skal have drevet en selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i mindst seks måneder indenfor de sidste 12 måneder. Det er inklusiv den seneste måned før dit fravær
  • Du skal have drevet din virksomhed i mindst 18,5 time om ugen (halvdelen af en normal arbejdsuge)

Hvis du lever op til ovenstående, kan du få sygedagpenge som selvstændig, efter du har været syg eller haft en skade i to uger. Kommunen kan indhente oplysninger om fx diagnose, behandling og varighed hos din læge – det kræver dog dit samtykke.

Sådan beregnes sygedagpenge til selvstændige

Det er kommunen, der beregner, hvor meget du kan få i sygedagpenge som selvstændig. Når kommunen beregner satsen, kigger de på din årsopgørelse for det seneste regnskabsår.

Hvis din virksomhed er ny, vil kommunen beregne størrelsen af dine sygedagpenge ved at se på din seneste årsopgørelse som lønmodtager eller på et revideret regnskab. Sygedagpenge til selvstændige udbetales mandag til fredag med lige store beløb hver dag.

Satser for sygedagpenge til selvstændige

Det er Beskæftigelsesministeriet, der fastsætter satser for sygedagpenge til selvstændige. Der er forskel på, om du har tegnet en sygedagpengeforsikring eller ej. Der er også forskel på satserne, hvis du har en forsikring, afhængigt af din valgte dækning.

Højeste satser for sygedagpenge

I nedenstående tabel finder du de højeste satser for sygedagpenge i 2022 og 2023 uanset om du har en forsikring eller ej.

ÅrSats
20244.695 kr. pr. uge (højst 126,89 kr. pr. time)
20234.550 kr. pr. uge (højst 122,97 kr. pr. time)
20224.465 kr. pr. uge (højst 120,68 kr. pr. time)

Hvis du ikke har en forsikring, beregner kommunen størrelsen på sygedagpenge ud fra din årsopgørelse. Har du en forsikring, afhænger størrelsen af, hvilken dækning du vælger.

Uanset om du har en forsikring eller ej, kan størrelsen ikke overstige ovenstående satser.

Hvis du har en sygedagpengeforsikring som selvstændig, har du med en minimumsdækning ret til 2/3 af den højeste sygedagpengesats uanset din indtægt. 

Hvis du vælger en maksimumdækning, beregnes sygedagpenge ud fra overskuddet i din virksomhed. Hvis dit overskud var 232.180 kr. eller mere sidste år, kan du få den højeste sats. Med en maksimumdækning er du dog altid sikret minimumssatsen.

I de følgende afsnit forklarer vi mere om sygedagpenge til selvstændige med og uden en forsikring. 

Du får sygedagpenge som selvstændig tidligere end to uger med en forsikring

Som selvstændig kan du tegne en sygedagpengeforsikring og få sygedagpenge tidligere.  Uden en forsikring kan du først få sygedagpenge efter to ugers sygdom. Med en forsikring kan du allerede få sygedagpenge fra den første eller tredje dag, du er væk fra arbejde pga sygdom.

For at du kan få en sygedagpengeforsikring, skal du have indtægter i din virksomhed. Du kan selv vælge mellem at sikre dig sygedagpenge fra den tredje eller første fraværsdag. Derudover kan du vælge, om du vil have en minimumsdækning eller maksimumdækning, som har betydning for, hvor meget du kan få udbetalt, og hvor meget du skal betale for sygedagpengeforsikringen. 

Du dækkes som udgangspunkt fra seks måneder efter tilmeldingen. Du kan i nogle situationer være dækket af forsikringen tidligere.

Sådan tegner du en forsikring for sygedagpenge som selvstændig 

Du tegner en forsikring for sygedagpenge som selvstændig på Virk.dk. Der findes forskellige sygedagpengeforsikringer, da de afhænger af virksomhedens type. 

Enkeltmandsvirksomheder og personligt ejede mindre virksomheder skal vælge den, der hedder sygedagpengeforsikring for selvstændige. Her forsikrer du dig selv som ejer. Medarbejdende ægtefæller kan også tilmelde sig forsikringen, hvis ægtefællen er registreret som medarbejdende ægtefælle og får B-indkomst.

Hvis du har medarbejdere i din virksomhed, du gerne vil forsikre, skal du i stedet tegne en forsikring for private arbejdsgivere. Den er ikke lovpligtig ligesom en erhvervssygdomsforsikring.

Er din virksomhed et anpartsselskab eller et aktieselskab, skal du også vælge sygedagpengeforsikringen for private arbejdsgivere. Forsikringen dækker både dig og selskabets medarbejdere. Hvis du har en medarbejdende ægtefælle, der er ansat som lønmodtager, vil forsikringen også dække ægtefællen.

Pris for sygedagpengeforsikring afhænger af den ønskede dækning

Prisen på sygedagpengeforsikringen afhænger af, hvilken dækning du ønsker. Du finder priserne for sygedagpengeforsikringen i 2024 på Virk.dk samt i nedenstående tabel:

MinimumsdækningMaksimumsdækning
Sygedagpenge fra 1. fraværsdag 3.480 kr. pr. år5.223 kr. pr. år
Sygedagpenge fra 3. fraværsdag 2.253 kr. pr. år3..378 kr. pr. år

Ovenstående priser er de gældende priser for sygedagpengeforsikring for selvstændige. Hvis du har medarbejdere i din virksomhed eller har et selskab, kan du finde priser for sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere på Virk.dk. 

Hvis du som selvstændig er langvarigt eller kronisk syg, kan du stadig blive dækket af en sygedagpengeforsikring. Her forhøjes prisen dog med 25%.

Sygedagpenge som selvstændige uden forsikring

Du kan godt modtage sygedagpenge som selvstændig uden en forsikring. Forskellen er dog, at du først kan få sygedagpenge efter to uger med sygdom eller en skade. Du kan modtage sygedagpenge fra din første fraværsdag efter de to uger.

Hvis du som selvstændig har tegnet en forsikring for sygedagpenge, kan du allerede få sygedagpenge fra første eller tredje fraværsdag. Derfor er det værd at overveje at tegne en forsikring, så du er dækket – ligesom det generelt er med erhvervsforsikringer.

Anmod om sygedagpenge som selvstændig hos NemRefusion

Du anmoder om sygedagpenge som selvstændig hos NemRefusion, der er en løsning til indberetning af syge- og barselsfravær for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende. Du skal anmode om sygedagpenge hos NemRefusion, uanset om du har en sygedagpengeforsikring eller ej.

Du skal anmode senest tre uger efter den første fraværsdag. Hvis du har tegnet en sygedagpengeforsikring, skal du anmelde fraværet senest en uge efter første eller tredje fraværsdag afhængig af din dækning.

Husk raskmelding, når du er klar til at drive selvstændig virksomhed igen 

Når du er rask og klar til at drive selvstændig virksomhed igen, skal du raskmelde dig. 

Du kan både raskmelde dig helt og delvist. 

  • Når du raskmelder dig helt, kan du drive din virksomhed som før og ikke modtage sygedagpenge. Du er fuldt raskmeldt, når du arbejder mere end halvdelen af din normale arbejdstid
  • Når du raskmelder dig delvist, kan du arbejde mindre, end du plejer ved at starte gradvist op. Du kan få nedsat sygedagpenge som selvstændig ved delvis raskmelding.

Du melder dig rask via Virk.dk, når du er klar til at begynde helt eller delvist med at arbejde igen. Du kan dog kun få nedsat sygedagpenge som selvstændig, hvis lægen har vurderet, at du kun kan arbejde på nedsat tid eller har brug for ambulante behandlinger.

Nedsat sygedagpenge ved delvis raskmelding

Hvis du raskmelder dig delvist, kan du få nedsat sygedagpenge. Ved delvis raskmelding vurderes du til at være i stand til at arbejde en fjerdedel eller halvdelen af din normale arbejdstid. 

For at du kan modtage nedsat sygedagpenge kræver det, at din læge vurderer, at du har mulighed for at arbejde på nedsat tid, eller at du skal have ambulante behandlinger, det vil sige lægelig behandling hos lægen eller i et ambulatorium. 

Sådan skal du forholde dig til skat ved sygedagpenge

Sygedagpenge til selvstændige er skattepligtig indkomst. I en selvstændig virksomhed anses sygedagpenge ikke for indtægt, og derfor skal beløbet ikke regnes med som en del af virksomhedens overskud. Det anses derimod for personlig indkomst uden for virksomheden, og der skal derfor betales skat af sygedagpenge.  

Hvis du har en sygedagpengeforsikring, kan du trække udgifterne til forsikringen fra i skat. Du skal selv sørge for at indberette beløbet til Skattestyrelsen

Oftest stillede spørgsmål

Du kan få sygedagpenge som selvstændig, hvis du er uarbejdsdygtig pga. sygdom eller en skade. Der er nogle krav, du skal leve op til, før du er berettiget til at få sygedagpenge som selvstændig.

Du skal som udgangspunkt bo og betale skat i Danmark og have drevet en selvstændig virksomhed i mindst seks måneder inden for de sidste 12 måneder. Du skal derudover have arbejdet mindst 18,5 timer om ugen i virksomheden.

Du kan søge om sygedagpenge som selvstændig fra kommunen hos NemRefusion. Det skal du også gøre, selvom du har en sygedagpengeforsikring.

Du skal søge om sygedagpenge senest tre uger efter, du har din første fraværsdag. Hvis du har en forsikring for sygedagpenge til selvstændige, skal du melde dit fravær efter første eller tredje fraværsdag afhængig af din dækning.

Det er kommunen, der beregner, hvor meget du kan få i sygedagpenge som selvstændig ud fra årsopgørelsen for det seneste regnskabsår.

De højeste satser for sygedagpenge til selvstændige er 4.465 kr. pr. uge (2022) og 4.550 kr. pr. uge (2023). Hvis du har en forsikring for sygedagpenge som selvstændig, vil du med en minimumsdækning have ret til 2/3 af den højeste sats.

Portræt af Laura Vestmark
Laura Juul Vestmark
Laura er vores Marketing Assistant. Hun hjælper bl.a. med at producere indhold om regnskabsrelaterede begreber og regler til dig, som ønsker at blive klogere på regnskab på en let forståelig måde.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram