Købeloven B2B – Regler for erhvervsdrivende ved køb og salg

Når du som erhvervsdrivende indgår en handel med andre virksomheder eller forbrugere, har begge parter nogle forpligtelser, der skal overholdes. Hvis et køb ikke lever op til aftalen, har både sælger og køber nogle muligheder, som beskrives i købeloven.


Du kan i dette blogindlæg læse mere om købelovens regler for erhvervsdrivende, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med køb og salg i din virksomhed. 

Indholdsfortegnelse

 1. Hvornår gælder købeloven?
 2. Købeloven for erhvervsdrivende
 3. Handelskøb – Handel mellem erhvervsdrivende
 4. Forbrugerkøb – Erhvervsdrivende sælger til forbrugere
 5. Hvornår er en forsinkelse væsentlig for erhvervsdrivende?
 6. Hvornår lider varen af en mangel?
 7. Garanti som erhvervsdrivende
 8. Den internationale købelov – CISG
 9. Har du husket at skrive dine handelsbetingelser?

Hvornår gælder købeloven?

Købeloven gælder for alle former for køb indenfor Danmarks grænser– med undtagelse af køb af fast ejendom. Loven gælder for alle typer af køb, dvs. både for køb mellem erhvervsdrivende (B2B) og mellem en erhvervsdrivende og en forbruger (B2C). 

Loven indeholder regler, der gælder, hvis køber eller sælger ikke har aftalt andet. Det kan fx være, hvis:

 • en vare ikke leveres til tiden
 • varen er gået i stykker
 • kunden ikke betaler til tiden

Det er ikke et krav, at købelovens regler anvendes ved køb. Når du som erhvervsdrivende indgår en handel med en anden part, har I nemlig aftalefrihed. Det betyder, at det er muligt at lave aftaler uden om loven. 

Hvis du som erhvervsdrivende sælger en vare til en forbruger, kan du dog ikke lave aftaler, der stiller forbrugeren i en dårligere position, end de ville have været, hvis købelovens regler var gældende. Det gælder også, selvom forbrugeren accepterer at blive stillet dårligere end loven.

Husk en kontrakt

Det er altid en god idé at lave en kontrakt, når du indgår en handel som erhvervsdrivende. Hvis du har en skriftlig købsaftale, er det nemmere at dokumentere, hvad der er aftalt, da købet fandt sted. Det kan som minimum være en god idé at få leveringsdatoen på skrift. Læs mere om, hvordan du laver en gyldig kontrakt, når du køber eller sælger en vare.

Købeloven for erhvervsdrivende 

Hvis parterne i en handel ikke har en kontrakt eller kommer ud for en situation, hvor kontrakten ikke slår til, er det købelovens regler for erhvervsdrivende, der gælder.  

Ifølge købeloven er der forskel på, hvilke forpligtelser og rettigheder sælger og køber har. Det afhænger derudover også af, hvilken type køb det er. Det er nemlig ikke de samme regler, der gælder ved køb mellem erhvervsdrivende (handelskøb), som det er ved forbrugerkøb, som er handel mellem en forbruger og en erhvervsdrivende.

Parternes forpligtelser i købsaftaler

Sælger og køber har en række forpligtelser, de skal leve op til. Det gælder både ved handelskøb og forbrugerkøb. Parterne i alle typer køb skal sørge for følgende: 

Forpligtelser i køb

Sælgers forpligtelserKøbers forpligtelser
Sælger skal levere:

 • Varen på det rigtige tidspunkt 
 • En vare, der er i den rette stand dvs. uden mangler
 • En vare på det aftalte sted
 • Køber skal betale:

 • Det aftalte beløb
 • I den korrekte valuta til den rigtige konto 
 • På det rette tidspunkt
 • I de følgende afsnit forklares reglerne for, hvordan du skal forholde dig til reglerne i købeloven for erhvervsdrivende ved handelskøb og forbrugerkøb. 

  Handelskøb – Handel mellem erhvervsdrivende

  Når en erhvervsdrivende sælger til en anden erhvervsdrivende, er der ifølge købeloven tale om et handelskøb.

  1. Hvis du køber en vare af en virksomhed, der ikke overholder forpligtelserne i ovenstående tabel, taler man om, at sælger har misligholdt aftalen. Sælgers misligholdelse er altså en betegnelse for, at sælger ikke lever op til det, der er aftalt.

   Det kan fx være i situationer, hvor:

   • Sælger ikke leverer varen på det rigtige tidspunkt eller på det rette sted (forsinkelse)
   • Sælger ikke leverer varen i den rette stand (mangler)

   Hvis sælger misligholder aftalen, har du som køber nogle rettigheder, der afhænger af, om varen er forsinket, eller om den lider af en mangel.

   Hvis varen er forsinket, er det afgørende at se på, om forsinkelsen er væsentlig. Når to erhvervsdrivende handler med hinanden, betragtes enhver forsinkelse som væsentlig.

   Ved en forsinkelse fra sælgers side af, kan du som køber vælge mellem at:

   • Fastholde købet og kræve levering
   • Hæve købet (gælder kun, hvis det ikke er køberens skyld, at varen er forsinket)
   • Tilbageholde købesummen
   • Kræve erstatning for tabet

   Hvis varen ikke lever op til aftalen, kan der være tale om en mangel. Det er vigtigt, at du undersøger dine varer, så snart du modtager dem, da du som køber har en undersøgelsespligt (som du kan læse mere om nedenfor).

   Hvis varen har mangler, kan køber kræve at:

   • Fastholde købet og kræve levering (medmindre det er en særlig vare, der ikke kan skaffes eller erstattes igen – fx et unika)
   • Afslag i købesummen
   • Ophæve købet
   • Kræve erstatning for tabet
  2. Hvis din kunde ikke betaler den rette købesum til tiden, eller slet ikke betaler, taler man om købers misligholdelse af aftalen.

   Sælgers rettigheder
   Hvis din kunde misligholder aftalen, har du som udgangspunkt følgende muligheder som sælger:

   • Du kan fastholde købet og kræve betalingen af din kunde (hvis det er muligt for kunden at betale)
   • Du kan hæve købet
   • Du kan kræve økonomisk kompensation – fx erstatning eller opkrævning af morarenter

   Sælgers reklamationspligt
   Hvis du sælger en vare, skal du være opmærksom på, at du som sælger også har et ansvar for at informere din kunde om, hvordan du vil håndtere købers misligholdelse af aftalen, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

   Hvis du fx vil fastholde købet, selvom køber ikke har overholdt aftalen, skal du fortælle det til køber inden for en rimelig tidsperiode.

   Hvis en kunde fx betaler for sent, og du gerne vil hæve købet, skal du dog fortælle det til kunden lige med det samme for at beholde rettigheden til at kunne annullere ordren.

  Købers undersøgelsespligt

  Når du som virksomhed køber en vare af en anden virksomhed, har du faktisk en pligt til at undersøge varen, når du modtager den. Det kan nemlig få betydning for dine rettigheder, hvis du vil reklamere over en mangel på et senere tidspunkt. 

  Hvis du ikke har undersøgt varen grundigt nok, eller hvis den mangel, du vil reklamere over, burde være opdaget ved købet, mister du i udgangspunktet dine rettigheder. Det er derfor altid en god idé at undersøge de varer, du modtager, grundigt. 

  Købers reklamationspligt

  Hvis du som køber ønsker at kræve nogle af ovenstående rettigheder i forbindelse med sælgers misligholdelse af aftalen, skal du informere sælgeren om det med det samme.

  Hvis du fx vil annullere din ordre pga. en mangel, skal du fortælle det til sælgeren lige så snart, du har opdaget, at der er noget galt med varen. Ellers har du ikke ret til at annullere ordren efter købelovens regler for erhvervsdrivende.

  Handelskøb og reklamationsret

  I købeloven står der, at der gælder en reklamationsret på to år. Købeloven er dog deklaratorisk ved handel mellem to erhvervsdrivende, hvilket betyder, at parterne kan lave aftaler uden om loven.

  I handelskøb kan parterne altså selv aftale, hvor lang reklamationsfristen skal være. Hvis parterne ikke har aftalt en reklamationsfrist, er det lovens regler, der gælder, hvilket betyder, at reklamationsfristen vil være to år.

  Forbrugerkøb – Erhvervsdrivende sælger til forbrugere 

  Hvis du som erhvervsdrivende sælger en vare til en forbruger, er der tale om et forbrugerkøb. Hvis parterne i et forbrugerkøb ikke overholder aftalen, gælder der lidt andre regler end ved et handelskøb. Købelovens regler om forbrugerkøb har særregler, der er med til at beskytte forbrugeren.

  Når du sælger varer til en forbruger i din virksomhed, er det også altid en god idé at kende til reglerne i forbrugeraftaleloven.  
  Forbrugeraftaleloven indeholder regler om beskyttelse af forbrugeren og aftaler mellem forbrugere og erhvervsdrivende. Loven specificerer bl.a. reglerne om oplysningspligt, fortrydelsesret, og hvordan virksomheder må henvende sig til forbrugerne.

  1. Hvis du sælger til en forbruger og leverer en vare, der ikke lever op til aftalen omkring rette tidspunkt og sted, taler man igen om, at sælger har misligholdt aftalen.

   Købers rettigheder
   I forbrugerkøb har forbrugere en række rettigheder ved sælgers misligholdelse.

   Ved forsinkelse
   Hvis sælger leverer en vare for sent, kan køber:

   • Ophæve købet (dette kræver, at forsinkelsen er væsentlig)
   • Lade være med at betale og dermed tilbageholde købesummen
   • Fastholde købet og ikke foretage sig yderligere
   • Kræve erstatning for tab

   Ved mangler
   Hvis sælger leverer en vare, der har mangler, kan køber i et forbrugerkøb som udgangspunkt kræve:

   • Afhjælpning af manglen
   • Omlevering af varen (medmindre det er umuligt eller urimeligt dyrt for sælger i sammenligning med de andre muligheder, forbrugeren har)

   Hvis sælger hverken har mulighed for at rette op på manglen eller levere en ny vare, kan køber kræve at:

   • Fastholde købet
   • Få afslag i købesummen
   • Ophæve købet, hvis manglen er væsentlig
   • Kræve erstatning for tab
  2. Hvis din kunde ikke betaler til tiden, taler man om, at køber har misligholdt aftalen. Når køber ikke lever op til aftalen, er det de samme regler, der gælder ved forbrugerkøb, som det er ved handelskøb.

   Sælgers rettigheder
   Ved manglende betaling fra din kunde, kan du kræve at:

   • Fastholde købet
   • Ophæve købet
   • Kræve erstatning for tab

  Sælgers afhjælpningspligt i forbrugerkøb 

  I forbrugerkøb kan køber ikke kræve afslag eller ophæve købet, hvis sælger ikke har forsøgt at afhjælpe manglen eller levere en ny vare.

  I modsætning til handelskøb har virksomheder i et forbrugerkøb pligt til at afhjælpe manglen eller levere en ny vare. Det vil sige, at sælger skal forsøge at reparere eller istandsætte varen, så den lever op til varens stand ved købet.  

  Købers reklamationsret

  Hvis du har leveret en vare med en mangel til en kunde, skal din kunde inden for rimelig tid fortælle dig om manglen, hvis han ønsker at gøre brug af sine rettigheder.

  En forbruger har ikke, som i handelskøb, en undersøgelsespligt. En forbruger har altid to måneder til at opdage en mangel. Hvis manglen opdages efter to måneder, kan en forbruger dog stadig klage, hvis der er reklameret inden for rimelig tid. 

  I forbrugerkøb har en forbruger altid en reklamationsfrist på to år, og efter de to år kan de ikke klage over en mangel ved varen. 

  Bliv bekendt med forbrugeraftaleloven

  Husk, at det som erhvervsdrivende er vigtigt, at du kender til forbrugeraftaleloven, da den indeholder regler om det, du skal vide, når du som erhvervsdrivende indgår aftaler med forbrugere. Forbrugeraftaleloven indeholder bl.a. regler om, hvordan du må henvende dig til forbrugere samt din oplysningspligt.

  Hvornår er en forsinkelse væsentlig for erhvervsdrivende? 

  En vare er forsinket, hvis den leveres senere end det aftalte tidspunkt. Men i forhold til parternes rettigheder i forhold til købelovens regler, er det relevant, om forsinkelsen er væsentlig. 

  I handelskøb bestemmer købeloven, at enhver forsinkelse er væsentlig. Derfor kan en kunde altså fastholde eller hæve købet, hvis varen ikke leveres på det aftalte tidspunkt i et handelskøb. Det gælder dog ikke, hvis det er kundens skyld, at varen ikke leveres. Det kan fx være, hvis kunden har givet en forkert adresse. 

  I forbrugerkøb er det en vurdering af det enkelte tilfælde, der afgør, om forsinkelsen er væsentlig. Hvis en sælger leverer en vare for sent, kan forbrugeren sætte en frist for levering, der skal være inden for rimelig tid. Denne frist kan bl.a. afhænge af, hvilken slags vare der er tale om, hvor nødvendig varen er for kunden, og hvor forsinket varen allerede er. 

  Hvornår lider varen af en mangel? 

  Når en vare lider af en mangel, betyder det, at varen ikke lever op til det, kunden har forventet af sin vare, da købsaftalen blev indgået. 

  Købeloven beskriver ikke direkte, hvad en mangel er, men udgangspunktet er, at en mangel opstår i situationer, hvor en vare ikke stemmer overens med det, der er aftalt i forbindelse med købet.

  En vare kan lide af en mangel, hvis den fx ikke stemmer overens med den kvalitet, der blev forventet, da køberen købte varen. Det er dog også en mangel, hvis sælger tilbageholder oplysninger om en vare, som ville have haft betydning for, om køberen havde købt varen. 

  Det er dog altid et spørgsmål om vurdering, når man taler om mangler ved en vare. Der er altså ikke ét klart svar på, hvornår varen lider af en mangel.

  Garanti som erhvervsdrivende

  Hvis du har en virksomhed, kan du vælge at give dine kunder en garanti. Det er en ekstra service, du kan tilbyde dine kunder. En garanti kan fx være en udvidet fortrydelsesret eller reklamationsfrist. 

  Det betyder også, at en køber ikke kan forvente, at en sælger tilbyder en garanti, der er til fordel for køberen.

  Hvis du som erhvervsdrivende tilbyder dine kunder en garanti, skal det være en garanti, der ikke erstatter de almindelige regler om reklamationsfristen i købeloven. 

  Du bestemmer selv, hvilken garanti der skal stilles, men du skal huske, at en garanti er bindende, når du først har afgivet den. Det kan du ikke senere lave om på.

  Den internationale købelov – CISG

  Hvis du som erhvervsdrivende indgår en handel med en anden erhvervsdrivende, der ikke er indenfor Danmarks grænser, er det ikke længere reglerne i købeloven, der gælder. Her er det i stedet den internationale købelov (CISG), der fastsætter reglerne. 

  Loven anvendes, når der opstår problemer i forbindelse købsaftaler ved internationale køb. Den internationale købelov kaldes for CISG, som er en forkortelse for “Convention on Contracts for the International Sale of Goods”.

  CISG gælder kun for handelskøb og kan ikke anvendes ved forbrugerkøb.

  Ligesom det er med reglerne i den danske købelov, er det også frivilligt, om parterne i købsaftalen vil anvende reglerne i CISG. Det er dog altid en god idé, at parterne får aftalen på skrift og laver en kontrakt, hvis der laves særlige aftaler mellem parterne.

  Har du husket at skrive dine handelsbetingelser? 

  Når du driver en virksomhed, der sælger varer eller ydelser, skal du have nogle handelsbetingelser, der beskriver de betingelser og forhold, der er i forbindelse med køb og salg af din virksomheds produkter. 

  Handelsbetingelserne er med til at beskytte dig og dine kunder, så der er klare linjer for bl.a. salgs- og leveringsbetingelser ved køb af dine varer. Selvom de kan se forskellige ud, er der nogle specifikke krav til, hvad dine handelsbetingelser som minimum skal indeholde. 

  I dine handelsbetingelser skal du bl.a. oplyse: 

  • Virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer
  • Varens pris inkl. moms
  • Informationer om betaling, herunder betalingsløsninger
  • Virksomhedens ansvar
  • Retur- og fortrydelsesret
  • Leveringsbetingelser
  • Reklamationsregler 
  • Mulighed for klage
  • Behandling af kundernes data ved e-handel

  Hvis du har en webshop, skal dine handelsbetingelser altid være synlige og tilgængelige for dine kunder.

  Oftest stillede spørgsmål 

  1. Købeloven indeholder regler om køb mellem to erhvervsdrivende og køb mellem en erhvervsdrivende og en forbruger.

   Hvis både sælger og køber er erhvervsdrivende, er der tale om handelskøb. Hvis der er uklarheder i forbindelse med købsaftalen, eller hvis den ene part ikke lever op til aftalens indhold, anvendes købelovens regler.

  2. Købeloven indeholder ikke regler om fortrydelsesret ved køb mellem to erhvervsdrivende.

   Hvis den ene part i købsaftalen mellem to erhvervsdrivende ikke overholder aftalen, har du dog i nogle tilfælde mulighed for at ophæve købet. I tilfælde hvor en erhvervsdrivende køber en vare hos en anden erhvervsdrivende, og denne ikke leveres på det aftalte tidspunkt eller lider af mangler, er det muligt at ophæve købet.

  Portræt af Laura Vestmark
  Laura Juul Vestmark
  Laura er vores Marketing Assistant. Hun hjælper bl.a. med at producere indhold om regnskabsrelaterede begreber og regler til dig, som ønsker at blive klogere på regnskab på en let forståelig måde.

  Skriv en kommentar

  2 kommentarer

  1. Hej, der mangler en beskrivelse af garanti og reklamationsperiodens minimum tidsperiode ved handel mellem handelsdrivende.

   1. Hej Henning

    Mange tak for din kommentar😊 Jeg har nu tilføjet lidt om reklamationsret i handel mellem to erhvervsdrivende i indlægget.

    Ved handel mellem to erhvervsdrivende har parterne mulighed for at aftale en kortere reklamationsfrist end 2 år. De kan selv bestemme, hvor lang reklamationsfristen skal være. Hvis de to virksomheder ikke har aftalt andet, vil det være reglen om 2-års reklamationsret, der gælder.

    I forhold til garanti ved handel mellem to erhvervsdrivende er det noget, parterne selv kan aftale. En garanti er frivillig og skal i forbrugerkøb altid stille forbrugeren bedre end loven. Ved køb mellem to erhvervsdrivende er der dog intet krav til, at køberen skal stilles bedre end loven.

    Hav en god dag 😊

    De bedste hilsner Laura

  Gør som 0 virksomheder

  Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram