Kunstnermoms – regler for salg af kunst

En kunstner har mulighed for at sælge sine kunstgenstande med en særlig momssats på 5%. Det er dog ikke alle værker, som er omfattet af kunstnermoms. Udover de specifikke typer af værker er der også krav om momsregistrering, samt at der er tale om førstegangssalg af kunstneren selv. Se regler, eksempler og guides i indlægget.


Hvad er kunstnermoms?

Kunstnermoms er en særlig momssats, der kun er gældende ved førstegangssalg af nye, originale værker. Satsen er på 5%, så den er med andre ord markant lavere end den almindelige momssats

Eller, man siger, at kunstnermoms er 5%. Men de 5% kommer ved, at man finder et reduceret momsgrundlag, som er 20% af salgssummen, som man herefter beregner moms (25%) af. Det giver samlet set 5%, hvilket er grunden til, man siger, at kunstnermoms er 5%.

Det er et krav, at du er momsregistreret, hvis du vil benytte dig af kunstnermoms. Der gælder særlige regler i forhold til, hvornår kunstnere skal momsregistreres. Det er nemlig først, når du forventer at sælge for over 300.000 kr. i et kalenderår, du skal være momsregistreret. Der skal kun betales moms af salg efter momsregistreringen.

Selvom du ikke forventer at sælge for over 300.000 kr. i et kalenderår, kan det være en fordel at blive momsregistreret. Udover den lave kunstnermoms på 5% kan du nemlig også få fuldt momsfradrag på materialer, husleje og andre nødvendige omkostninger. 

Du skal være opmærksom på, at hvis du momsregistreres, fordi du sælger for over 300.000 kr. i indeværende år, skal du forblive momsregistreret næste år – også selvom dit salg er under grænsen på 300.000 kr. 

Disse ting er omfattet af kunstnermoms

Reglerne om kunstnermoms er kun relevante for dig, hvis du sælger dine egne værker, og det sker i eget navn (og du er momsregistreret). Momssatsen gælder desuden kun ved førstegangssalg, hvor kunstneren (eller arvinger) sælger kunstnerens egne værker.

 • Kunstner sælger til Virksomhed A = kunstnermoms
 • Virksomhed A sælger til Virksomhed B = fuld moms

Det er ikke alt, en kunstner laver, der betegnes som en kunstgenstand. Kunstnermoms omfatter disse kunstgenstande:

 • Malerier, kollager, tegninger og pasteller (KN-kode 97 01)
 • Originale stik, tryk og litografier (KN-kode 97 02)
 • Skulpturer udført af kunstneren selv (KN-kode 97 03)
 • Tapisserier og vægtekstiler (KN-koder 58 05 og 63 04)
 • Keramiske unika udført og signeret af kunstneren (TfS 2000, 156)
 • Emaljearbejde på kobber udført i hånden (i højst otte eksemplarer)
 • Fotografier taget af kunstneren (skal bl.a. være signeret og nummereret)

Hvis du laver fotokunst, skal du være særlig opmærksom. Der er nemlig flere krav til, hvornår noget anses som fotokunst – og du derfor kan bruge satsen for kunstnermoms. Det kræver typisk medlemskab af en specifik forening eller gennemførelse af særlig uddannelse.

Det er momsloven, som bestemmer, hvad der specifikt er kunstgenstande. Det er beskrevet i momslovens § 69, stk. 4. Du kan se de helt præcise beskrivelser og krav til de enkelte elementer via linket samt i Toldtariffens kapitel 97

Kunstnermoms omfatter ikke disse varer

Det essentielle omkring kunstnermoms og moms ved salg af kunst er, at der er tale om kunstgenstande. Der er nogle ret klare linjer i forhold til, hvad der er en kunstgenstand, og hvad der ikke er en kunstgenstand.

Betegnes ikke som kunstgenstande:

 • Messehagler (overklædning, som præster bruger i folkekirken)
 • Udsmykningsydelser (fx integrerede skulpturer i bygningsinstallationer)
 • Værker af håndværksmæssig art med karakter af handelsvarer
 • Varer med kommerciel karakter til dekoration og udsmykning
 • Aftryk af barnehænder og -fødder i fx metaller eller gips

Ovenstående er ikke en udtømmende liste. Hvis du er i tvivl om et produkt, kan du kontakte Skattestyrelsen og bede om et bindende svar på, om din specifikke vare er omfattet af kunstnermoms eller ej. Et bindende svar koster 400 kr.

Hvis du udstiller dine værker, og får et udstillingsvederlag, er vederlaget omfattet af momslovens almindelige regler. 

Nogle kunstneriske virksomheder er fritaget for moms

Det er ikke alle kunstneriske virksomheder, der overhovedet skal tænke på moms. Nogle kunstneriske virksomheder er nemlig fritaget for moms. Det er fx:

 • Journalistisk virksomhed
 • Vederlag for forfatter- og komponistvirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed
 • Musikeres vederlag ifm. en koncert (som en anden har arrangeret)
 • Vederlag for skriftligt arbejde og foredragsvirksomhed
 • Litterære oversættelser

Hvis en kunstners ydelser er momsfritaget, kan kunstneren heller ikke trække moms fra på indkøb, som skal bruges til leverancerne jf. D.A.11 om fradrag. Momsfritagelsen gælder ikke ved salg af kunstgenstande – defineret tidligere i indlægget.

Hvis du sælger ophavsretten til et kunstværk, er det momspligtigt. Men hvis du (som kunstner) i stedet indgår en forvaltningsaftale med fx et forlag, vil det typisk være momsfritaget. 

Det vil altid være en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om der er tale om salg af rettigheder eller en aftale om forvaltning. En forvaltningsaftale vil typiske indeholde:

 • Levering af administrationsydelse til kunstneren
 • Aftale om betaling for administrationsydelsen (typisk i form af procenter af udbetalte royalties fra tredjepart)

Royalties, der anses som vederlag for en leverance, er momsfrie – fx følgeretsvederlag. Det er dog ikke alle royalties, der er det. Hvis de ikke anses som vederlag for en leverance, er de momspligtige, da de dermed ikke anses som værende vederlag for en momspligtig ydelse. 

Nem bogføring for momsfritaget virksomhed

Skatteregler ved salg af kunst – som kunstner og gennem galleri

Der er forskel på, om det er kunstneren selv, der sælger egne kunstgenstande, eller om salget sker via et galleri – også selvom der er tale om førstegangssalg i begge tilfælde. Hvis kunstneren selv sælger sine kunstværker, vil det være momsfrit eller med kunstnermoms.

Hvis kunstneren får hjælp af et galleri, afhænger momsen af dennes rolle.

SælgerGalleriets rolleBetydning for momsNavn på faktura
Kunstneren selvArrangerer kunstudstilling/
medvirker ved salg
Kan sælges momsfrit eller med kunstnermomsKunstner udsteder
Galleri (på vegne af kunstner)Formidler salg (provision)Kunstner skal betale kunstnermoms af salgsprisen, mens galleriet betaler fuld moms af provisionenKunstner udsteder til køber (og galleri udsteder faktura på provision med moms til kunstner)
Galleri (efter bemyndigelse fra kunstneren)Sælger på vegne af kunstner (kommission)Der skal betales moms af den fulde salgsprisGalleri udsteder

I de to første eksempler foregår salget i kunstnerens navn, og det er kunstneren, der har ejendomsretten til kunstgenstanden. Galleriet formidler udelukkende salget og har en aftale med kunstneren om salg. Det betyder også, at eventuelle krav rettes direkte til kunstneren.

Et galleri skal betale fuld moms af provisionen. Formidlingen anses nemlig som levering af en ydelse til kunstneren – fx i form af lokaler, hjælp til salget etc. Derfor skal galleriet lave en faktura med moms til kunstneren, da det en momspligtig ydelse jf. momslovens § 4.

Når der er tale om et kommissionssalg, foregår salget ikke længere i kunstnerens navn. Galleriet indgår her salget af værket i eget navn (dog for kunstnerens regning efter bemyndigelse fra denne). Det betyder, at eventuelle krav skal rettes mod galleriet – og altså ikke kunstneren – jf. kommissionslovens § 56

Eksempel på beregning af kunstnermoms

Det kan lyde kompliceret at skulle beregne moms, når du sælger kunst, men det behøver det ikke være. Med vores beregner kan du nemt beregne kunstnermoms og det samlede beløb ved salg af kunst.

Der er helt overordnet to måder at beregne moms på ved salg af kunst – kunstneren sælger selv (hvor beregner kan bruges) og salg gennem mellemmand. Derfor har vi lavet to forskellige eksempler på beregning af kunstnermoms, som du kan se nedenfor

Førstegangssalg af kunstner selv

Når det er kunstneren selv (eller dennes arvinger), der selv står for førstegangssalget af en kunstgenstand, skal der kun beregnes kunstnermoms (ligesom på enhver anden momspligtig vare). 

Nedenfor kan du se et eksempel på beregning af kunstnermoms ved salg af en kunstgenstand til 50.000 kr. Først skal vi beregne det reducerede momsgrundlag på baggrund af prisen på kunstgenstanden:

20% af 50.000 kr. = 10.000 kr.

Nu skal vi beregne selve momsbeløbet (kunstnermomsen) på baggrund af beløbet, vi fandt med det forrige regnestykke. Det gør vi på følgende måde:

25% af 10.000 kr. = 2.500 kr.

Pris på kunstgenstand50.000 kr.
Salgsmoms (5%)2.500 kr.
Samlet pris52.500 kr.

Det vil altså sige, at kunstnermoms udgør 2.500 kr. ved salg af kunst til 50.000 kr.

Salg af kunst via mellemmand

Når du sælger kunstgenstande gennem en mellemmand (fx et galleri), skal denne som regel have en andel af salgssummen (i dette eksempel provision). Det har betydning for beregning af den samlede moms i forbindelse med købet.

I nedenstående eksempel er kunstneren momsregistreret (da det er en økonomisk fordel) og galleriet får knap halvdelen af salgssummen i provision.

Pris
Pris på kunstgenstand (inkl. moms)52.500 kr. 
Galleriprovision (inkl. moms)25.000 kr.
Mellemregning (kunstners andel)27.500 kr.
Kunstner
Salgspris (ekskl. moms)50.000 kr.
Kunstnermoms (salgsmoms)2.500 kr.
Galleri
Provision (ekskl. moms)20.000 kr.
Moms af provision5.000 kr.
Moms
Salgsmoms (kunstnermoms)2.500 kr.
Købsmoms (moms af provision)5.000 kr.
Tilbagebetaling af negativ moms2.500 kr.

Kunstneren kan trække momsbetalingen til galleriet fra, hvis hun er momsregistreret, ligesom det er muligt ved moms på andre erhvervsmæssige indkøb jf. momslovens §§ 37-38 og § 42.

Kunstnere beskattes ligesom andre selvstændige – i udgangspunktet

Hvis du er kunstner, bliver du beskattet efter de samme regler som andre selvstændige. Der er dog nogle bestemmelser i skatte- og momsreglerne, du skal være opmærksom på – de er nemlig særlig relevante for kunstnere.

Mange kunstnere har forskellige indtægter, hvilket har betydning for bl.a. skat. Der er nemlig forskel på, om du er honorarmodtager, lønmodtager eller selvstændig:

Der er intet galt i at have indtægter fra flere af ovenstående aktiviteter – de bliver vurderet hver for sig. Du skal dog være opmærksom på, at det har betydning for dine fradragsmuligheder, skatteopkrævning og mulig brug af virksomhedsskatteordningen (VSO). 

Lad Dinero tegne de store linjer

Faktura med kunstnermoms

Når du skal lave en faktura med kunstnermoms, minder det i høj grad om en almindelige faktura. Der er dog den lille forskel, at du skal bruge kunstnermomssatsen på 5% i stedet for den almindelige sats på 25%. 

Hvis du bruger Dinero, er det nemt. Er det første gang, du sælger kunst med denne momssats, skal du oprette en ny konto med satsen, inden du kan lave en faktura med kunstnermoms – men bare rolig, det tager under et minut med guiden via linket.

Eksempel på faktura med kunstnermoms lavet i Dinero

Når du har lavet kontoen i dit regnskab, er det bare at lave fakturaen, ligesom du plejer. Når du skriver navnet på dit “produkt” (Salg af kunstværk) og vælger den nye konto med kunstnermoms, kommer der automatisk 5% på i stedet for de almindelige 25%. 

faktura med kunstnermoms

Oftest stillede spørgsmål

Kunstnere er i udgangspunktet ikke fritaget for moms – men kan sælge deres kunst med en momssats på 5% (kaldet kunstnermoms), hvis kunstgenstanden lever op til kravene for dette.

Nogle kunstneriske virksomheder er dog fritaget for moms. Momsfritagelsen gælder ikke salg af kunstgenstande, hvor kunstnermomsen i stedet er gældende.

Grænsen for påkrævet momsregistrering er højere for kunstnere end for almindelige virksomheder. Grænsen for salg er på 300.000 kr. modsat omsætningsgrænsen på 50.000 kr. i fx en enkeltmandsvirksomhed.

Ja, der er skat på kunst, når du sælger det som kunstner. Kunstnere beskattes i udgangspunktet som fx andre selvstændige og honorarmodtagere.

Køber kan trække momsen fra, hvis det er en momsregistreret virksomhed, og kunstgenstanden anvendes til udsmykning af lokaler.

Derudover kan malerier afskrives med 25% om året, ligesom kunstnerisk udsmykning af virksomhedens bygninger kan afskrives med 5% om året.

Portræt af Lasse Baagoe Hansen
Lasse Hansen Dinero
Lasse er content manager hos Dinero. Han hjælper med at gøre tunge og svære regnskabsbegreber og -regler letforståelige samt udtænker indhold, der gør regnskabet lidt lettere for dig, som gerne vil være iværksætter eller allerede er i gang med at udleve iværksætterdrømmen.

Skriv en kommentar

8 kommentarer

 1. Hej Lasse Jeg er blevet kontaktet af en kunde i Californien (U.S.A.) som ønsker at købe nogle af mine malerier. Hvordan fakturere jeg det?

  1. Hej Carina

   Jeg går ud fra, at du har en EMV og køberen er en privatperson. Hvis du er momspligtig, skal du fakturere med 25% eller kunstnermoms – jeg vil dog anbefale dig lige at kontakte Skattestyrelsen mht. kunstnermoms ved udenlandske salg for at være helt sikker på, det er en mulighed.

   De bedste hilsner

   Lasse fra Dinero

 2. Hej. Hvis man sælger et kunstværk som man selv har lavet (og sælger første gang) via et galleri, er det så nødvendigt at være momsregistreret? Og er det så bare et enkeltmands firma der er smartest at oprette?

  1. Hej Agnete

   Der gælder særlige regler for, hvornår en kunstner skal momsregistreres (først ved en omsætning over 300.000). Men der kan være en fordel ved at være momsregistreret tidligere, da du dermed kan få fuldt momsfradrag på bl.a. materialer og husleje. Så det afhænger lidt af din prioritering, udgifter m.m.

   Ud fra det, du har skrevet, lyder det til, at en enkeltmandsvirksomhed kunne give rigtig fin mening. Der er dog fordele og ulemper ved virksomhedstypen, så hvis du er i tvivl om, du skal vælge den eller et selskab, vil det være en god idé at få noget personlig rådgivning fra fx en revisor.

   De bedste hilsner

   Lasse fra Dinero

 3. Hi Lasse, my question is: which type of company should the artist choose for being self employed? Because the ” one person company ” it’s until 50.000 kr. Thank you.

  1. Hi Alan

   If you company will have a turnover over 50.000 kr., you can still open a “one person company” and it should be a “Enkeltmandsvirksomhed”. You will have to be registred for VAT if you turnover will be over 50.000 kr.

   Best regards, Lasse – Dinero Support

 4. Hej Lasse Jeg mangler svar på hvordan man kan bogføre køb af momsfritagne ydelser i EU (ydelser som ihvertfald er momsfritagne i DK), nemlig såkaldt anden kunstnerisk virksomhed, som i dette tilfælde er dramaturgisk/historisk behandling af en musikdramtisk fortælling. vh Anders

  1. Hej Anders

   Jeg har linket til vores side om køb uden moms, hvor du kan se, hvordan du bogfører de forskellige ting 🙂 https://dinero.dk/support/kob-uden-moms/

   De bedste hilsner

   Lasse fra Dinero

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram