Immaterielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver er en del af virksomhedens økonomi og medtages i regnskabet. Anlægsaktiver inddeles i materielle, immaterielle og finansielle aktiver. De immaterielle anlægsaktiver er aktiver, der hverken er fysiske eller finansielle, men blot skaffet til brug i virksomheden.

 • Læsetid: 5 min.

 • Sidst opdateret 15/08/2022


Immaterielle anlægsaktivers regnskab

Immaterielle anlægsaktiver skal bogføres, men det er vigtigt at være opmærksom på, at bogføringen er anderledes end bogføringen af almindelige anlægsaktiver. Hvilke metoder du vælger at bruge til bogføring af et regnskab, er helt op til dig.

Dog skal du være opmærksom på, at immaterielle anlægsaktiver skal indregnes i balancen. Dog skal du først indregne dem, når du er sikker på, at aktivet vil skabe de rette økonomiske fordele for din virksomhed.

Måden, du indregner de immaterielle anlægsaktiver i dit regnskab på, er ved at tage udgangspunkt i kostprisen + tillæg af de øvrige omkostninger, som er relateret til købet af aktivet. Det er meget vigtigt, at du husker omkostningerne, der blandt andet kan være advokathjælp.

Derefter er det vigtigt, du følger en bestemt orden, når du skal indskrive aktiverne i balancen. Først indregner du:

 • færdige udviklingsprojekter, patenter, varemærker samt øvrige rettigheder fra udviklingsprojekterne
 • patenter, varemærker med mere, der er købt
 • goodwill
 • udviklingsprojekter, som er under afvikling. Skriv dem først på, når de er afviklet. 

Immaterielle anlægsaktivers afskrivning 

Ud fra ovenstående er det vigtigt først at begynde afskrivningen, når alle aktiverne er færdige og kan bruges. Der er flere måder, hvorpå du kan afskrive aktiverne.

For at gøre det nemmere for dig selv kan du med fordel følge den mest brugte afskrivningsform, hvilket er den lineære. Det gør du ved at afskrive den samlede værdi af virksomhedens immaterielle anlægsaktiver. 

Perioden for afskrivningen er forskellig og afhænger af de pågældende aktiver. Dog er det vigtigt, at perioden ikke er længere end 20 år. Allerede ved en periode på fem år skal du dokumentere årsagen i en årsrapport. 

Immaterielle anlægsaktivers software

Immaterielle aktiver kan også være IT-software. Dog er det forskelligt, hvordan de skal indskrives i balancen, da det blandt andet afhænger af, om der er tale om standardsoftware, som er købt færdigt, eller om det er et softwaresystem, I har udviklet internt i virksomheden.

I de fleste sammenhænge vil software klassificeres som et immaterielt aktiv. Som vi allerede har været inde på, skyldes det, at de immaterielle anlægsaktiver ikke er fysiske aktiver, hvilket som bekendt er tilfældet med computersoftware.

Dog kan der, ifølge regnskabsregler, være en række undtagelser, som alligevel gør det muligt at klassificere software som almindelige aktiver.

Materielle og immaterielle anlægsaktiver 

Det er generelt vigtigt at være opmærksom på klassificering af anlægsaktiver. Som vi har været omkring, klassificeres de immaterielle aktiver som uhåndgribelige, mens de materielle er håndgribelige.

Forskellen ligger i, at der ved de materielle anlægsaktiver kan være tale om patenter, licenser og meget mere, mens der ved de materielle aktiver kan være tale om biler, ejendomme, maskiner og meget mere. 

Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver 

Tager vi først og fremmest udgangspunkt i de materielle anlægsaktiver, er afskrivningsgrundlaget noget af det, der kan identificeres ud fra indregningspunktet – for eksempel kostprisen.

De materielle anlægsaktiver skal altid afskrives lineært med afsæt i den brugstid, der forventes. Her er intentionen at fordele anskaffelsesprisen for et aktiv systematisk ud over brugstiden. Her skal du blandt andet angive:

 • den forventede brugstid for det pågældende aktiv
 • typisk levetid
 • risiko for teknologisk forældelse
 • juridiske begrænsninger ved brug
 • hvorvidt brugstiden hænger sammen med levetiden på andre aktiver 
 • det slid på aktivet, du forventer.

I det øjeblik de materielle aktiver tages i brug, starter du afskrivningerne. Ud fra ovenstående kan du således se, at der er forskel på måden, du afskriver henholdsvis materielle og immaterielle anlægsaktiver på. Hvad angår nedskrivninger, skal det ske, når anlægsaktiverne er faldet i værdi.

De skal fordeles ud over den restlevetid, aktiverne har. I det regnskabsår, aktiverne bliver værdiløse, skal nedskrivningen igangsættes. Bliver aktiverne først værdiløse året efter, skal nedskrivningen igangsættes det indeværende år samt næste regnskabsår.

Derfor er det generelt vigtigt, du sørger for at strukturere nedskrivningen, så den forløber over hele aktivets restlevetid. 

Du bør følge en række retningslinjer, når du nedskriver materielle og immaterielle anlægsaktiver. Det er vigtigt, at du ikke gør det ud fra subjektive vurderinger eller med udgangspunkt i den overordnede prisudvikling. Husk desuden at vurdere nedskrivningsbehov ud fra det enkelte aktiv og klassificeringen. 

Opskrivning af immaterielle anlægsaktiver

Opskrivninger er det beløb, der kan øge et aktivs værdi, hvis dokumentationen er på plads. Det kan være, der opstår en værdiforøgelse, fordi markedet bliver mere og mere aktuelt. Det er nemlig sådan, at i stort set alle regnskaber er værdierne indregnet i anlægsaktiverne – værdier, der er opstået på baggrund af et aktuelt marked.

Men selvom de er indregnet, er det vigtigt at huske på, at værdierne hele tiden vil ændre sig i takt med udviklingen.

Et godt eksempel på en opskrivning er, at du ejer en virksomhed, der sælger forskellige varer. Her vil det være forskelligt, hvor hurtigt det pågældende udbud bliver omsat.

Her kan det ske, at dagsværdien ændrer sig, hvis markedet udvikler sig. I det tilfælde kan det være nødvendigt med opskrivning af dine varer på lageret, så de stemmer overens med den pågældende markedspris

Opskrivning ved immaterielle anlægsaktiver forløber på forskellig vis, alt efter hvilke aktiver det drejer sig om. For eksempel kan de aktiver, der handles på et aktivt marked, opskrives til en dagsværdi. Dog skal det beløb lægges oven i egenkapitalen, der skal fungere som en opskrivningsreserve.

Vælger du at opskrive aktivet til dagsværdi, er det vigtigt, du oplyser den oprindelige værdi, aktivet ville have haft, hvis du ikke foretog en opskrivning. Derfor er det generelt vigtigt, du tjekker op på de forskellige regnskabsregler for opskrivning af immaterielle anlægsaktiver. 

Oftest stillede spørgsmål

De immaterielle anlægsaktiver er aktiver, der har en langsigtet værdi. Et anlægsaktiv kan for eksempel være en bygning eller et varemærke, men ved immaterielle anlægsaktiver er de hverken fysiske eller finansielle. Derimod kan det være varemærker, patenter eller goodwill.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Immaterielle anlægsaktiver

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram