Kapitalforhøjelse – vejledning til forhøjelse af kapital  

Der kan være flere årsager til et behov for at udvide sin kapital. Måske vil du øge selskabets likviditet eller nedsætte gælden. Det kan også være, en investor vil smide kapital i selskabet mod at eje en del. Det kan du læse meget mere om i dette indlæg, hvor vi også dig klogere på, hvordan en kapitalforhøjelse foregår, og hvad du skal være opmærksom på.


Hvad er kapitalforhøjelse?

Kapitalforhøjelse er en forhøjelse eller udvidelse af kapital i et kapitalselskab. Et kapitalselskab er en betegnelse for selskaber, hvor der indskydes kapital, når selskabet stiftes. Det er bl.a. aktie- og anpartsselskaber.  

Den kapital, der indskydes, når et kapitalselskab oprettes, kaldes startkapital eller den nominelle selskabskapital. Det er denne, der øges ved en kapitalforhøjelse.

Startkapital ved stiftelse af selskab

  • Ved stiftelse af et aktieselskab kaldes startkapitalen en aktiekapital, og den skal være på minimum 400.000 kr.
  • Ved stiftelse af et  anpartsselskab kaldes startkapitalen anpartskapital, og den skal som minimum være 40.000 kr. 

Reglerne om kapitalforhøjelse findes i selskabsloven. Her står der bl.a, hvilke måder kapitalforhøjelse i et kapitalselskab kan ske på, samt hvornår kapitalforhøjelsen skal ske.

Sådan laves en kapitalforhøjelse i ApS og A/S

En kapitalforhøjelse kan ske af mange grunde. Fx hvis selskabet vil øge likviditeten, nedsætte sin gæld, eller hvis en investor tilbyder at investere penge mod at eje en procentdel af selskabet. 

En kapitalforhøjelse skal besluttes af ejerne på en generalforsamling. Her skal det bl.a. også besluttes, hvor stor kapitalforhøjelsen skal være. Selskabets vedtægter skal opdateres, når der på generalforsamlingen er blevet enighed, så det er den nye selskabskapital, der står i vedtægterne

En kapitalforhøjelse kan laves på mange forskellige måder, herunder kontant, apportindskud eller gældskonvertering. Vi gennemgår de forskellige former for kapitalforhøjelse i de følgende afsnit. 

Hvad er en kontant kapitalforhøjelse?

En kontant kapitalforhøjelse sker ved, at der indbetales penge til selskabet i form af kontanter. Det er den mest anvendte form.

Kontante kapitalforhøjelser skal dokumenteres og bekræftes af tredjeparter, der ikke er en del af selskabet. Det skal gøres for at sikre, at den kapital, der står i vedtægterne efter forhøjelsen, faktisk også er til stede. 

Tilførslen kan bl.a. dokumenteres ved at få banken til at bekræfte, at kapitalen står på selskabets konto, eller det kan gøres ved at få en erklæring fra en advokat eller revisor.

Kapitalforhøjelse ved apportindskud

Hvis den ikke sker kontant, kan der indskydes kapital ved et apportindskud. Ved kapitalforhøjelse ved apportindskud øges selskabskapitalen med aktiver, som har en økonomisk værdi, men som ikke er kontanter. 

Kapitalforhøjelse ved apportindskud anvendes typisk, hvis et selskab har nogle værdifulde aktiver, der skal overflyttes til et andet selskab. Eksempler på aktiver, der kan bruges, er møbler, værktøj og biler. Det kan dog ikke være kontanter eller tjenesteydelser. 

Kapitalforhøjelse ved gældskonvertering

Gældskonvertering er en form for kapitalforhøjelse, hvor gælden konverteres til egenkapital. Det betyder, at gælden udskiftes med aktier eller anparter, så det er långiveren, der ejer andele eller aktier af virksomheden.

Det er en god metode til at gøre gælden mindre og kapitalen større, hvis selskabet vil forbedre sin økonomiske situation. Gældskonvertering kan dog kun ske, hvis selskabet skylder penge, og der står i selskabets vedtægter, at det er tilladt.

Kapitalforhøjelse til overkurs – hvad betyder det?

En kapitalforhøjelse til overkurs er den situation, hvor kapitalandele (aktier eller anparter) udstedes til en højere pris end markedsværdien (den reelle værdi). Aktieselskabets markedsværdi er antallet af aktier ganget med markedets aktiekurs. Det er altså det, selskabet er værd.

Når et selskab stiftes, tillægges aktier og anparter en bestemt værdi i selskabets vedtægter. I et anpartsselskab vil startkapital ofte være fordelt på 1 kr. pr. anpart. Det betyder, at med en startkapital på 40.000 kr., vil der være 40.000 anparter. Den værdi, hver anpart har, kaldes den nominelle værdi. 

Den kurs, der styrer, hvor meget der skal betales for anparter eller aktier i et selskab, kaldes tegningskursen. Der tegnes nye anparter eller aktier ved stiftelse af et selskab eller ved kapitalforhøjelser. Her er det tegningskursen, der styrer, hvor meget ejeren eller investoren skal betale for sine anparter eller aktier. 

Kapitalforhøjelse kan være udstedelse af aktier eller anparter til overkurs eller kurs pari (som det hedder, når kapitalandelens markedsværdi er lig den reelle værdi). Kapitalforhøjelse til underkurs er ikke mulig, da du ville betale mindre end den nominelle værdi, hvilket ikke er tilladt.

Kurs pari: Hvis der betales 1 kr. for 1. kr. startkapital, vil kursen være 100 og dermed kurs pari. (1:1)

Overkurs: Hvis der betales 15 kr. for 1 kr. startkapital, vil kursen være 1.500 og dermed overkurs. (15:1)

Beregn kurs til kapitalforhøjelse

Ved kapitalforhøjelse er det vigtigt at kende til tegningskursen. Den findes ved at tage det beløb, der er indbetalt ved kapitalforhøjelsen og dividere med den nominelle kapitalforhøjelse, og derefter gange med 100. 

Formlen for beregning af kurs til kapitalforhøjelse:

formel til kapitalforhøjelse: (indbetalt beløb/nominel kapitalforhøjelse) x 100

Du kan bruge nedenstående beregner til at beregne kursen. Du skal blot indsætte det indbetalte beløb og den nominelle kapitalforhøjelse. Så beregner vi kursen for dig.

Eksempel på beregning af kurs til kapitalforhøjelse 

Du stifter et anpartsselskab, hvor du betaler 100.000 kr. for 50.000 anparter (hver anpart koster 1 kr., og derfor er den nominelle kapitalforhøjelse 50.000 kr.). 

Regnestykker bliver altså: 

100.000/50.000 x 100 = 200. 

Tegningskursen er 200. Det betyder, at du betaler 2 kr. for hver anpart af 1 kr. 

Vejledning til kapitalforhøjelse hos Erhvervsstyrelsen

En kontant kapitalforhøjelse i dit selskab skal registreres hos Erhvervsstyrelsen senest to uger efter, det er vedtaget på generalforsamlingen. 

Der er forskellige regler for, hvor lang tid der må gå, før dit selskab skal registrere kapitalforhøjelsen. Det afhænger af, hvilken metode der bruges. 

Hele processen kan klares digitalt gennem Virk.dk, hvor du bliver vejledt gennem alle trin. Her skal du bl.a. indtaste størrelsen på kapitalforhøjelsen, kursen, metode til forhøjelse og uploade dokumenter fra tredjeparter.

Vær opmærksom på, at Erhvervsstyrelsen lægger et gebyr på kapitalforhøjelsen ved oprettelsen.

Det er en god idé at få hjælp af en professionel i forbindelse med kapitalforhøjelsen, så selskabet sikrer, at alle regler og lovgivninger overholdes.

Hjælp til kapitalforhøjelse

Har du brug for professionel rådgivning, kan du med fordel få hjælp til kapitalforhøjelse af dygtige jurister fra Lexly. Som Dinero-bruger, kan du med nedenstående rabatkode spare 10% på hjælp fra jurister og hele 20% på udarbejdelse af en skabelon til kapitalforhøjelse.

RABATKODE: dinero20lh

Oftest stillede spørgsmål

En kapitalforhøjelse er en udvidelse af et kapitalselskabs startkapital. Startkapitalen er den kapital, der betales til kapitalselskabet, når det oprettes.

I et aktieselskab er startkapitalen på minimum 400.000 kr., mens den i et anpartsselskab er på minimum 40.000 kr. Det er denne startkapital, der udvides ved en kapitalforhøjelse.

Forhøjelse af kapitalen kan ske på flere forskellige måder. Det kan fx være kontant, ved konvertering af gæld eller ved apportindskud.

En kapitalforhøjelse skal registreres hos Erhvervsstyrelsen. Hvis kapitalforhøjelsen sker kontant, skal den registreres senest to uger efter, den er blevet vedtaget på selskabets generalforsamling.

Ja, en kapitalforhøjelse skal godkendes på en generalforsamling af selskabets ejere. Her besluttes størrelsen på kapitalforhøjelsen.

Når denne er godkendt, skal selskabets vedtægter opdateres, så det er den nye selskabskapital, der står der.

Portræt af Laura Vestmark
Laura Juul Vestmark
Laura er vores Marketing Assistant. Hun hjælper bl.a. med at producere indhold om regnskabsrelaterede begreber og regler til dig, som ønsker at blive klogere på regnskab på en let forståelig måde.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram