Opret fond – Guide til oprettelse af privat og erhvervsdrivende fond

Hvis du ønsker at oprette en fond i privat eller erhvervsmæssig sammenhæng, er der en række krav og betingelser du skal kende. Vi giver dig her en guide til, hvordan du opfylder disse krav og opretter en fond. 


Hvad er en fond?

En fond er en selvejende institution, som ofte har til formål at støtte velgørende eller andre interessebestemte projekter. Det kan fx være projekter inden for miljø, forskning, kultur eller sociale forhold. 

Den kan oprettes af en eller flere fysiske og juridiske personer (fx selskaber og foreninger). Da fonden er selvejende, har den ikke nogle ejere, og der er dermed ingen, der har ret til fondens formue. 

Der skelnes overordnet mellem ikke-erhvervsdrivende (private) og erhvervsdrivende fonde. 

Dinero er et godkendt regnskabsprogram

Alle pakker i Dinero er certificeret af Erhvervsstyrelsen. Du har fx mulighed for upload af bilag i skyen, bankafstemning og modtage og sende EAN-fakturaer. Fokusér 100% på foreningsarbejdet i stedet for støvede paragraffer. Læs mere her.

Privat fond

En ikke-erhvervsdrivende eller privat fond udfører ikke nogle erhvervsmæssige aktiviteter –  fx salg af varer, ydelser eller fast ejendom. Fonde uden et erhvervsmæssigt formål kaldes også almennyttige.

Eksempler på private fonde er familiefonde, som ofte har til formål at uddele legater til en bestemt familie samt velgørende fonde som eksempelvis støtter op om miljømæssige eller sociale formål. 

Fondsloven stiller en række krav til de ikke-erhvervsdrivende fonde.

 • Den skal have et eller flere formål
 • Formålet skal kunne efterleves i en periode, der som udgangspunkt er mindst 10 år
 • Fonden skal anmeldes til Civilstyrelsen
 • Ledelsen skal være uafhængig af stifteren 
 • Hvis en ikke-erhvervsdrivende fond har aktiver for over 250.000 kr., skal den udarbejde et årsregnskab

Private fonde er underlagt tilsyn af Civilstyrelsen, som sørger for at fondsloven overholdes. Det kan fx foregå ved, at styrelsen hvert år beder om et antal fondes årsregnskaber til kontrol.

Hvis dine aktiver og egenkapital udgør 1 mio. kr. eller mere, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler og bestemmelser.

Du skal altså kun sende dine årsregnskaber, hvis du bliver bedt om det.

Erhvervsdrivende fond

Erhvervsdrivende fonde udøver erhvervsmæssige aktiviteter eller sælger og udlejer fast ejendom. 

De reguleres af lov om erhvervsdrivende fonde og er dermed underlagt en række krav:

 • Fonden skal have et eller flere formål
 • Den skal kunne efterleve formålet i en vis periode
 • Den skal registreres hos Erhvervsstyrelsen
 • Bestyrelsen skal være uafhængig af stifteren
 • Der skal være en kapital på mindst 300.000 kr. ved oprettelse
 • Der er krav om udarbejdelse af en årsrapport 
 • Erhvervsdrivende fonde skal ligesom selskaber følge årsregnskabsloven

Det er Erhvervsstyrelsen, der afgør, om en fond er erhvervsdrivende. Derudover har de også ansvaret for, at fonden overholder ovenstående krav og regler.

Skattemæssige forhold

Private og erhvervsdrivende fonde er omfattet af fondsbeskatningsloven og skal som udgangspunkt betale skat på samme vilkår som selskaber. Det vil sige 22% af indkomsten.

Der findes dog særregler for fondsbeskatning for både erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde, herunder uddelinger.

Hvis en fond fx foretager uddelinger til velgørende eller almennyttige formål, kan den få fradrag for dette. På den måde kan fonden nedsætte sin skattepligtige indkomst.

Almennyttige formål kan fx være sociale, kulturelle, miljø- eller sundhedsmæssige formål. 

Uddelingerne skal indberettes til Skattestyrelsen, hvor størrelsen af denne skal oplyses pr. måned. Det er bestyrelsen, der skal stå for dette. Indberetningen sker på det samme CPR- eller CVR-nummer, som man oplyser i ansøgningen. 

Hvem kan stifte en fond?

Der er nogle krav til stifterne af en fond. Der er forskel på om du stifter en ikke-erhvervsdrivende eller en erhvervsdrivende fond.

Fælles for begge typer er, at der kan være en eller flere stifere, som enten er fysiske eller juridiske personer med rets- og handleevne.

Fondsloven stiller ikke yderligere krav til stiftere af en privat fond, i modsætning til lov om erhvervsdrivende fonde, hvor følgende krav til stiftere er gældende:

 • Personer må ikke være under værgemål eller samværgemål
 • Stifterne må ikke være under rekonstruktion eller konkurs
 • Et selskab skal have retsevne, hvilket betyder, at selskabet skal kunne indgå i retsforhold og være registreret hos Erhvervsstyrelsen
 • En enkeltmandsvirksomhed kan ikke være stifter for en erhvervsdrivende fond

Hvis ovenstående krav er opfyldt, kan du stifte en fond. 

Opret en fond – hvordan gør du?

I det følgende kan du læse mere om, hvordan du opretter en privat og erhvervsdrivende fond.

Opret en privat fond

Når din ikke-erhvervsmæssige fond er stiftet, skal den anmeldes til Civilstyrelsen. Ved anmeldelsen skal følgende vedlægges:

 • Vedtægter
 • En fortegnelse over bestyrelsen
 • En meddelelse om, hvem der udpeges som revisor

Fondens vedtægt, som også kaldes fundatsen, skal indeholde:

 1. Navnet på fonden
 2. Stifterne
 3. Kommunen
 4. Formålet
 5. Størrelsen af fondens aktiver
 6. Egenkapitalen ved oprettelsen (mindst 1 mio. kr.)
 7. Hvis stiftere eller andre er tillagt særlige fordele eller rettigheder
 8. Antallet af bestyrelsesmedlemmer, samt hvordan de er udpeget
 9. Regnskabsaflæggelse, herunder regnskabsår
 10. Hvad fondens overskud skal bruges til – hvis der er et overskud

Senest tre måneder efter fonden er oprettet, skal vedtægten indsendes til Civilstyrelsen. 

Sådan opretter du din ikke-erhvervsdrivende fond

Du klikker på ”Start virksomhed” på forsiden af Virk.dk.  

Start virksomhed - Virk

Herefter klikker du på “Start selvbetjening”, hvor du enten skal bruge dit private NemID eller NemID medarbejdersignatur.

Start selvbetjening - Virk

Log herefter ind.

Log ind - NemId

Inden du kan registrere din fond, skal du acceptere betingelserne for brug.

Når du har accepteret betingelserne, klikker du på “Fortsæt” for at komme videre og begynde selve registeringen. 

Betingelser for brug - Virksomhedsregistrering

Nu skal du vælge, hvilken virksomhedsform du gerne vil oprette. Her trykker du på “Foreninger, institutioner og fonde”

Vælg virksomhedsform

Nu skal du vælge, hvilken type fond du gerne vil oprette. Her vælger du “Fonde”, da det er en ikke-erhvervsdrivende fond vi skal oprette. 

Fonde, foreninger - Vælg fond

Nu kan du vælge, om du vil oprette en ikke-erhvervsdrivende eller erhvervsdrivende fond, samt læse lidt om disse to typer. Her klikker du “Vælg” under “Ikke-erhvervsdrivende fond”

Fonde - Ikke-erhvervsdrivende fond

Herefter starter selve oprettelsen. Du kan følge med i, hvor langt du er i processen i venstre side. Når du har læst nedenstående, klikker du “Næste” 

Registering af ikke-erhvervsdrivende fond

Nu skal du afgøre om din virksomhedsform lever op til kravene. Vælg “Ja – den virksomhedsform som jeg ønsker registreret er en fond, som opfylder følgende betingelser” og klik derefter på “Næste”.

Afklaring - opret fond

Herefter skal du tage stilling til, om din fond lever op til at være en ikke-erhvervsdrivende. 

Under kapital skal du svare “Ja” til, at fondens kapital er større end 1 mio., da dette er et krav for at kunne oprette en ikke-erhvervsdrivende fond. I særlige tilfælde kan Civilstyrelsen dog godkende stiftelse af en ikke-erhvervsdrivende fond, der har en kapital under 1 mio.

Fonden er en ikke-erhvervsdrivende fond

I de næste afsnit skal du bl.a. oplyse stamdata, kontaktoplysninger og dokumentation. Når alle afsnit er gennemgået, har du oprettet en ikke-erhvervsdrivende fond. 

Herefter det Civilstyrelsen, der er fondsmyndighed for din fond. Det betyder, at det er dem, der er ansvarlig for, at fondsloven overholdes. 

Du skal nu inden for de næste tre måneder indsende dine vedtægter til Civilstyrelsen.

Opret en erhvervsdrivende fond

Når alle betingelser og krav for en erhvervsdrivende fond er opfyldt, kan du oprette en fond.

Når du skal oprette din erhvervsdrivende fond, skal følgende registreres: 

 1. Navnet – Ordet “fond” skal indgå i navnet
 2. Branche
 3. Kommunen, hvor fonden har hovedkontor/hjemsted
 4. Stiftelsesdato, som skal være den samme som datoen for første vedtægt
 5. Formålet
 6. Tegningsregel
 7. Størrelsen på grundkapital, og om den er betalt kontant eller i værdier
 8. Regnskabsaflæggelse, herunder regnskabsår
 9. Stifterne og deres navne, CPR-nummer og adresse
 10. Navn og CVR- eller CPR-nummer for fondens revisor

Fonden skal registreres senest to uger efter beslutningen om stiftelsen er truffet.

Sådan opretter du din erhvervsdrivende fond

Du klikker på ”Start virksomhed” på forsiden af Virk.dk.

Start virksomhed - Virk

Herefter klikker du på “Start selvbetjening”, hvor du enten skal bruge dit private NemID eller NemID medarbejdersignatur.

Start selvbetjening - Virk

Log herefter ind.

Log ind - NemId

Inden du kan registrere din fond, skal du acceptere betingelserne for brug. Når du har accepteret betingelserne, klikker du på “Fortsæt” for at komme videre og begynde selve registeringen. 

Betingelser for brug - Virksomhedsregistrering

Nu skal du vælge, hvilken virksomhedsform du gerne vil oprette. Her trykker du på “Foreninger, institutioner og fonde”

Vælg virksomhedsform

Herefter skal du vælge virksomhedsform. Her vælger du “Fonde”, da det er en erhvervsdrivende fond vi skal oprette. 

Foreninger, fonde - Vælg fond

Nu skal du vælge, hvilken type fond du vil oprette. Du kan læse lidt om, hvad en erhvervsdrivende fond er. Herefter vælger du “erhvervsdrivende fond”.

Vælg erhvervsdrivende fond

Nu er du klar til selve registreringen. Du skal give en række oplysninger, herunder stamdata, ledelse, formål, kapital, regnskab og dokumentation. 

I venstre side kan du følge processen og se, hvor langt du er kommet.

Virksomhedsnavn for fonden

Når du har udfyldt alle trin og givet de nødvendige oplysninger, kan du nu afslutte registeringen. Herefter er processen fuldført og din erhvervsdrivende fond er oprettet. 

Når Skattestyrelsen har godkendt din indberetning, offentliggøres fondens CVR-nummer i Det Centrale Virksomhedsregister

Erhvervsstyrelsen har en vejledning til krav og regler ved stiftelse af en erhvervsdrivende fond. Her kan du læse mere om reglerne og processen for stiftelse af en erhvervsdrivende fond. 

Vil du have hjælp til at oprette en fond?

Hvis du stadig er usikker på, hvordan du opretter en fond, kan det være en god ide at tage fat i en advokat eller revisor

Hvis du har brug for professionel hjælp, har vi gjort det nemt for dig at finde en revisor i nærheden.  

Oftest stillede spørgsmål

Du opretter en fond på Virk.dk. Ikke-erhvervsdrivende fonde skal anmeldes til Civilstyrelsen, mens erhvervsdrivende fonde skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Hvis du ønsker at oprette en fond, kræver det, at den har et eller flere formål.

For private fonde er det et krav, at du har mindst 1 mio. kr. i aktiver. Hvis du ønsker at oprette en erhvervsdrivende fond, skal du have en grundkapital på mindst 300.000 kr.

Der kan være mange årsager til, at man vil oprette en fond. Ofte er det fordi man ønsker at anvende sin formue til at tilgodese velgørende formål, herunder sociale eller miljømæssige områder. Det er vigtigt at have et klart formål, da det er et krav, at formålet skrives ind i vedtægten og kan overholdes.

Portræt af Laura Vestmark
Laura Juul Vestmark
Laura er vores Marketing Assistant. Hun hjælper bl.a. med at producere indhold om regnskabsrelaterede begreber og regler til dig, som ønsker at blive klogere på regnskab på en let forståelig måde.

Skriv en kommentar

2 kommentarer

 1. Hvis en familie har en privat egendom liggende i et naturskønt / fredet område Kan denne egendom oprettes som en fond med en bestyre da man ikke ønsker at sælge egendommen ud af familien da denne har gået i arv. Men grundet af de nye egendomsvurderinger er det ikke muligt for den yngre generation at købe egendommen.. Det er her vi tænker på om dette er muligt at oprette egendommen som en familie fond? På forhånd tak for info.

  1. Hej Annette

   Dette ligger desværre en del ud over den vejledning vi kan tilbyde 🙏 Vi hjælper meget gerne med bogføring og lign., men vi kan desværre ikke vejlede inden for juridiske sager som denne.

   Vi vil derfor anbefale du kontakter en advokat om dette og rådfører dig hos 🙌

   Du må have en rigtig dejlig dag!

   De bedste hilsner, Lasse – Dinero support

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram