Udgivet 12/06/2024

Udspil til ny iværksætterstrategi fra regeringen

Regeringen er kommet med et udspil til en ny iværksætterstrategi, der skal gøre det nemmere at blive iværksætter samt generelt gøre hverdagen lettere for iværksættere. Det skal blandt andet være lettere at få adgang til en erhvervskonto, ligesom det skal være billigere at starte en anpartsvirksomhed.

Portræt af Lasse Baagoe Hansen
Skrevet af Lasse Hansen
Læsetid: 9 min.
Iværksætterstrategi-nyhed

Hvad er det vigtigste i det nye iværksætterstrategi-udspil?

Det afhænger selvfølgelig af øjnene, der ser. Men de store poster i udspillet er blandt andet skattelettelser for aktionærer og anpartshavere. Derudover skal der også arbejdes på at skabe lettere adgang til en erhvervskonto, som er en stor udfordring for flere i dag.

I udspillet er også en sænkning af kapitalkravet til anpartsselskaber med 20.000 kr. – i stedet for de 40.000 kr. som er kravet lige nu.

Målet er klart. Danmark skal være et iværksætterland i verdensklasse. Danske iværksættere gør det fremragende, men vi skal sikre dem endnu bedre muligheder for at skabe flere virksomheder og at de kan vokse sig store i Danmark. Derfor lancerer vi nu en række forslag og et årligt milliardbeløb til iværksætterne, så de nu får en langt stærkere hjælpende hånd til at nå deres ambitioner og gøre deres drømme til virkelighed.

Erhvervsminister Morten Bødskov

Der afsættes i alt 3,2 mia. kroner til det nye udspil (2,1 mia. kroner i 2024-2026 og 1,1 mia. kroner fra 2027).

Regeringens 41 initiativer i Et iværksætterland i verdensklasse er samlet i fem hovedområder, som du kan læse mere om nedenfor. Sidst i indlægget har vi samlet initiativerne i en praktisk oversigt.

De fem primære indsatsområder i udspillet

Der er for meget bureaukrati i dag, og det kan hurtigt kvæle iværksættere og stoppe dem, før de overhovedet er kommet i gang. Det skal der dog laves om på nu, så iværksætteriet får lov til at blomstre, og der kommer flere iværksættervirksomheder i Danmark.

Udspillet har fem indsatsområder:

 1. Styrket adgang til kapital
 2. Færre byrder og mindre bøvl
 3. Flere talenter skal frem
 4. Flere videnbaserede iværksættervirksomheder
 5. Flere iværksættere i hele Danmark

Der er i alt 41 initiativer fordelt ud på de fem indsatsområder, som skal være med til at løfte dansk iværksætteri og gøre det lettere at være iværksætter.

1. Styrket adgang til kapital

Ofte kræver vækst adgang til kapital. Det kan nemlig være vanskeligt for helt nystartede og små virksomheder at rejse kapital, så de kan udvikle og vækste deres virksomhed.

Regeringen foreslår at gøre det nemmere at investere i udviklingen af deres virksomheder ved blandt andet at:

 • Ophæve beskatningen af selskabers udbytter fra unoterede porteføljeaktier
 • Give selskaber med under 10 % ejerskab i nynoterede virksomheder mulighed for at vælge realisationsbeskatning de første fem år efter en børsnotering
 • Gøre det muligt for flere pensionsopsparere at placere en større andel af deres pensionsopsparing i unoterede aktier

Én ting er nemmere adgang til kapital. En anden er også beskatning af eksisterende kapital og udbytte. Nogle af initiativerne indeholder diverse ophævelser, forhøjelser og udskydelser, som er en del af forsøget på lempet beskatning for iværksættere.

2. Færre byrder og mindre bøvl

Det skal blive lettere og mindre bøvlet at starte og drive virksomhed i Danmark. Færre byrder og mindre bøvl vil betyde, at iværksættere kan fokusere på deres virksomhed i stedet for på administration og (utilsigtede) forhindringer. 

Derfor foreslår regeringen blandt andet at:

 • Skabe mere overskuelig regulering for iværksættere med et samlet overblik over lovpligtige autorisationer og tilladelser samt øge automatisering af bl.a. iværksætteres indberetningspligter af bogføringsdata
 • Målrette en iværksætterindsats på danske styrkepositioner, hvor iværksættere i samarbejde med myndigheder kan få hjælp til udvikling, test og validering af innovative løsninger

Mange iværksættere oplever problemer med at få en erhvervskonto. Ét af initiativerne under dette primære indsatsområde er, at det skal være nemmere at få adgang til en basal betalingskonto.

Dinero gør det nemmere for iværksættere

Dinero er lavet til iværksættere af iværksættere. Vi arbejder hver eneste dag på at gøre det lidt nemmere at være iværksættere – uanset om der er tale om bogføring, regler og krav eller noget helt tredje.

3. Flere talenter skal frem

Der er rigtig mange dygtige iværksættere i dag, og der er også mange på vej. Blandt initiativerne er blandt andet udvidet dagpengeret og en bagatelgrænse på 3,5 timer pr. uge for arbejde under barsel for selvstændige.

For at aktivere talentmassen foreslår regeringen derfor at:

 • Udvide dagpengeretten til iværksættere ved at nystartede iværksættere kan anvende tidligere lønindkomst til at optjene dagpengeret
 • Oprette et særligt investeringsmandat i Danmarks Eksport og Investeringsfond, målrettet investeringer i diverse teams
 • Få flere unge iværksættertalenter i spil ved at styrke forholdene for iværksættere på bl.a. erhvervsskoler

Der er også et stort ønske om, at iværksætteri kommer på skoleskemaet i folkeskolen, ligesom iværksættermiljøerne på videregående uddannelser og erhvervsskoler skal styrkes. Der laves også en ny pris – Årets Unge Iværksætter – der skal sætte fokus på unges iværksætteri.

Kvinder er enormt underrepræsenterede i de danske iværksættermiljøer – faktisk udgør de kun 25 % af danske iværksættere. Det er også et af fokusområderne i det nye udspil, så flere kvinder også bliver en del af iværksættermiljøerne rundt om i landet.

4. Flere videnbaserede iværksættervirksomheder

Danmark er i front på mange områder – det gælder også forskning. Det giver et stort potentiale for nye og innovative løsninger og videnbaserede virksomheder.

Potentialet for udvikling af nye og bedre løsninger til gavn for samfund og borgere er stort, og det er håbet, at den nye iværksætterstrategi kan skabe flere af denne type virksomheder.

Regeringen foreslår blandt andet at:

 • Styrke incitamenter for forskere til at samarbejde med erhvervslivet, så der kommer en meriteringsstruktur, som i højere grad belønner videnspredning
 • Skabe et ensartet og effektivt system for viden og teknologioverførsel fra universitet til virksomhed, så viden- og teknologioverførsel fra universitet til virksomhed bliver mere smidig
 • Udvikle et verdensførende innovationsdistrikt for life science og kvanteteknologi

Det skal også være nemmere for iværksættere at få patenter og andre immaterielle rettigheder. Generelt skal det være nemmere videnstunge profiler (fx fra universitetet) at samarbejde med virksomheder eller starte egen.

5. Flere iværksættere i hele Danmark

Antallet af nystartede virksomheder har de seneste år været faldende. Der er brug for flere iværksættere, som kan bidrage til vækst og beskæftigelse i hele landet. Der igangsættes flere indsatser for at styrke og fremme iværksætteri i hele landet.

Regeringen foreslår blandt andet at:

 • Samarbejde med danske fonde om at udvikle iværksætterøkosystemer inden for nye og eksisterende styrkepositioner
 • Udvikle flere relevante tilbud til iværksættere i hele landet, der hjælper dem, når de skal udvikle deres virksomhed

Det skal være nemmere og lettere at være iværksættere. Nye iværksættervirksomheder er med til at udfordre de eksisterende samt bidrager med innovative idéer og forretningsmodeller.

Oversigt over alle 41 initiativer i den nye iværksætterstrategi

Der er i alt 41 initiativer i udspillet fra regeringen, og det er forskelligt, hvor mange initiativer der er under hver af de fem primære indsatsområder. Nedenfor kan du se en samlet oversigt over alle initiativerne under hver af indsatsområderne.

Samlet overblik over de 41 initiativer i “Et iværksætterland i verdensklasse”.

Bedre adgang til kapital og lempet beskatning

 • Ophævelse af udbytteskatten på selskabers unoterede porteføljeaktier
 • Forhøjelse af progressionsgrænse for aktieindkomstskat fra 61.000 kr. til 80.000 kr.
 • Udskydelse af skattebetalingen, hvor salgssummen betales som en løbende ydelse
 • Realisationsbeskatning af nynoterede porteføljeaktier i op til fem år
 • Forhøjelse af mulighed for fuldt ud at kunne fradrage fremført underskud fra 9,5 mio. kr. til 20. mio. kr.
 • Lempelse af beskatningen af aktionærlån
 • Lovliggøre equity crowdfunding for anpartsselskaber
 • Friere rammer for investering af privatadministrerede pensioner
 • Øget adgang til blandt andet grøn venturefinansiering fra Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO)
 • ATP og investeringer i iværksætteri

Færre byrder og mindre bøvl

 • Halvere kapitalkravet ved etablering af anpartsselskaber til 20.000 kr.
 • Øget frikøb af offentlige data
 • Målrettet iværksætterindsats på danske styrkepositioner (regulatoriske sandkasser)
 • Mere overskuelig regulering for iværksættere
 • Overblik og notifikationer til iværksættere om frister og tilladelser hos det offentlige
 • Undersøgelse af iværksætterdefinition
 • Styrket adgang til en basal betalingskonto (erhvervskonto)

Flere talenter skal frem

 • Kapital i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO) og målrettet indsats i EIFO, Innovationsfonden og ATP til øget diversitet blandt iværksættere
 • Udvidet dagpengeret til iværksættere
 • Indføre en bagatelgrænse på 3,5 timer pr. uge for arbejde under barsel for selvstændige
 • Styrket iværksætterundervisning i folkeskolen
 • Styrkede iværksættermiljøer på erhvervsskolerne og videregående uddannelsesinstitutioner
 • Prisuddeling til Årets Unge Iværksætter
 • Ramme til justering af beskatning af medarbejderaktier
 • Styrke bruttoskatteordningen ved at lempe lønkravet med 15.000 kr.

Flere videnbaserede iværksættere

 • Styrke universiteternes innovationsindsats og virksomhedssamarbejder
 • Mere innovation skal blive til vækstvirksomheder via Open Entrepreneurship
 • Fast track til immaterielle rettigheder til iværksættere
 • Styrkelse af patentvoucher-ordningen og viden om IP-rettigheder
 • Permanent bro til markedsbaseret finansiering – styrket matchfinansieringsordning i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO)
 • Forhøjelse af loftet over skattekreditter for FoU-udgifter
 • Styrkede incitamenter for forskere til at samarbejde med erhvervslivet (meritering)
 • Bedre rammer for samspil for universiteternes iværksætterindsats (campus-loven)
 • Ensartet og effektivt system for viden- og teknologioverførsel (tech-trans) fra universitet til virksomhed
 • Udvikling af et verdensførende innovationsdistrikt for life science og kvanteteknologi i Danmark

Flere iværksættere i hele Danmark

 • Samarbejde med fonde om styrkede iværksættermiljøer
 • Understøtte danske sportstech-virksomheder
 • Permanent vækstfinansiering i hele landet
 • Flere udviklingsindsatser for iværksættere i hele landet
 • Styrket virksomhedsrettet kommunikation i indsatser for virksomhedsudvikling
 • Styrket internationaliseringsindsats for iværksættere i hele Danmark

Det overordnede mål med de enkelte initiativer og primære indsatsområder er at skabe fundamentet for, at der kommer flere iværksættere, og de bliver vækstsucceser.

Vi vil sikre bedre rammevilkår for at etablere og drive virksomhed i Danmark. Derfor foreslår vi at fjerne nogle knaster i skattereglerne, der opleves som urimelige, og hvor iværksættere risikerer at komme i klemme. Det drejer sig fx helt konkret om at lempe beskatningen af aktionærlån. Desuden tager vi nu livtag med lagerbeskatningen ved børsnoteringer, og giver selskaber mulighed for at udskyde deres skattebetaling for gevinster af aktier, til aktierne rent faktisk er solgt.

Skatteminister Jeppe Bruus

Hvor kan jeg læse mere?

Du kan læse om udspillet til en ny iværksætterstrategi på diverse nyhedsmedier samt på fx Erhvervsministeriets hjemmeside. Nedenfor har vi samlet et udvalg af sider, der gør dig klogere på udspillet.

Iværksætterstrategien er et udspil, og den skal blandt andet til forhandling i Folketinget, så indholdet kan ændre sig. Derfor er det en god idé at holde sig opdateret løbende.

Oftest stillede spørgsmål

En iværksætterstrategi er et udspil fra regeringen, der skal gøre det nemmere at blive iværksætter samt fjerne meget af bureaukratiet omkring det at drive virksomhed i Danmark.

Et udspil er et forslag til en lovpakke. De andre partier i Folketinget kan nu komme med ændringsforslag og kommentarer, inden den præsenteres som et lovforslag, der skal stemmes om.

Derfor vil der højst sandsynligt komme ændringer til iværksætterstrategien, når den vedtages i sin endelige udgave.

Portræt af Lasse Baagoe Hansen
Lasse Hansen Dinero
Lasse er content manager hos Dinero. Han hjælper med at gøre tunge og svære regnskabsbegreber og -regler letforståelige samt udtænker indhold, der gør regnskabet lidt lettere for dig, som gerne vil være iværksætter eller allerede er i gang med at udleve iværksætterdrømmen.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram