Hvad er primo og ultimo?

Du har sikkert hørt det mere end én gang – ultimo og primo. De to termer bruges især i en række regnskabsmæssige sammenhænge. Ultimo betyder ”sidste” og bruges derfor i forbindelse med henvisninger til slutningen af en regnskabsperiode, mens primo betyder ”i begyndelsen” – det vil sige tidspunktet for regnskabsperiodens begyndelse.

  • Læsetid: 6 min.

  • Sidst opdateret 25/04/2022


Hvad er primo?

Primo betyder i starten eller begyndelsen af noget. I regnskabsmæssige sammenhænge bruges det typisk til at angive, at der er tale om starten af et regnskabsår eller en regnskabsperiode.

Primo kan også bruges i andre sammenhænge. Hvis du fx får svar om, at dine varer kommer primo februar, betyder det, at de kommer i starten af februar.

Hvad er ultimo?

Ultimo betyder i slutningen af noget, og det er med andre ord det modsatte af primo. Det bruges ofte i regnskabsmæssige sammenhænge til at definere den sidste tredjedel af en måned eller månedens sidste dag.

Det bruges også som regnskabsmæssig term til at angive slutningen på en regnskabsperiode eller et regnskabsår.

Ultimo- og primobalance

En ultimobalance er en opgørelse over alle de aktiver og passiver, en virksomhed har. Det vil sige en opgørelse over en række forskellige posteringer, som er foretaget den sidste dag i regnskabsperioden.

En primobalance er også en opgørelse over virksomhedens værdier, men i modsætning til ultimobalancen, tager denne opgørelse afsæt i regnskabsperiodens begyndelse. De to har en betydelig sammenhæng, da primobalancen skal stemme overens med regnskabsårets ultimobalance. 

Primoværdi og ultimoværdi

Når der tales om primoværdi og ultimoværdi i forhold til balancen, så henvises der til værdien for de enkelte poster på aktiv- samt passivsiden, henholdsvis primo og ultimo.

Primoværdi viser altså værdien for de enkelte poster i balancen (både aktiver og passiver), ved starten på en regnskabsperiode.

Det betyder ligeledes, at ultimoværdi henviser til værdien for de enkelte poster i balancen, ved regnskabsårets udgang.

Ofte kan det være relevant at kigge på primoværdi og ultimoværdi for aktiver, så du kan se på udviklingen for et givent aktiv. Det kunne eksempelvis være at der er kommet nye aktiver til, eller der måske er foretaget afskrivninger, under den givne regnskabsperiode.

På samme måde kan du selvfølgelig også vælge at se på primoværdi og ultimoværdi for dine passer.

Aktiver primo og ultimo

Som forklaret ovenfor består en primo- og ultimobalance af en opgørelse – blandt andet over virksomhedens aktiver. Aktiver er altid virksomhedens ejendele og formue, hvormed de udgør en større økonomisk værdi. Det kan være alt lige fra et varelager til kontante beholdninger.

Generelt er det værd at vide, at aktiver er kategoriseret i henholdsvis anlægsaktiver og omsætningsaktiver og dertilhørende underkategorier. Dog skal vi se nærmere på, hvad aktiver i ultimo/primo er. 

Primo-aktiver er de aktiver, der findes i starten af regnskabsperioden, mens ultimo-aktiver er de aktiver, en virksomhed ejer i slutningen af en regnskabsperiode. 

Egenkapital primo og ultimo

En egenkapital er selskabets værdi. For at blive bekendt med egenkapitalen tager du afsæt i den samlede sum af virksomhedens ejendele, hvorefter du minusser summen med den pågældende gæld. En egenkapital er derfor alle aktiverne, hvor gæld og hensættelser er fratrukket.

Hvert år bliver der lavet en egenkapitalopgørelse, som består af flere forskellige dele. Denne kan laves enten summarisk eller fuldstændigt alt afhængig af regnskabsklasse.

Tager vi udgangspunkt i den summariske egenkapitalopgørelse, kan du se egenkapitalens udvikling fra primo til ultimo for alle poster, som vil være samlet i opgørelsen. Kigger vi på den fuldstændige egenkapitalopgørelse, ser vi til- og afgange for hver enkelt post i løbet af regnskabsåret fra primo og ultimo. 

Når du skal beregne din egenkapital som en del af balancen, er det vigtigt, at du starter ved primo – det vil sige egenkapitalen ved årets begyndelse. 

Likviditet primo ultimo

Likviditet bruges altid til at definere virksomhedens økonomiske situation. Likviditeten fortæller altså mere om en virksomheds kapital ved at indramme de likvide beholdninger, virksomheden har til rådighed, når økonomiske forpligtelser er fratrukket.

Herigennem er det altså muligt at finde svar på virksomhedens forhold mellem omsætningsaktiver og kortfristet gæld. Det vil sige, at vi gennem likviditet kan afklare, hvorvidt virksomheden er i stand til at betale de kortsigtede gældsforpligtelser. 

Likviditet er derfor også et nettorådighedsbeløb – det vil sige den sum penge, virksomheden står tilbage med på en såkaldt rådighedskonto. Primo likviditet er derfor virksomhedens økonomiske situation i starten af regnskabsåret, mens ultimo likviditet er virksomhedens økonomiske situation i slutningen af regnskabsåret. 

Likvider primo ultimo

Et likvid er ligeledes en betegnelse for en virksomheds økonomiske tilstand. Man siger generelt, at en virksomhed kan erklæres likvid, når den har mulighed for at betale alle udgifter. Likviden bliver udregnet på baggrund af kontanter eller beholdninger, som kan omsættes til virksomhedens kapital.

Før der kan investeres kapital, er det altså afgørende, at virksomheden er likvid og kan klare sig selv. Også her dækker primo over virksomhedens likvider i begyndelsen af måneden eller regnskabsåret, mens ultimo dækker over likviderne i slutningen af måneden eller regnskabsåret. 

Likvide beholdninger primo og ultimo

Likvide beholdninger er midler, som kan omsættes i en virksomhed inden for ganske kort tid. Nærmere bestemt er det beholdninger, der anses som en del af virksomhedens aktiver. De kaldes nærmere bestemt omsætningsaktiver og er typisk penge i virksomheden.

Hvis der er tale om likvide beholdninger i pengestørrelser, kan der være behov for en pengestrømsopgørelse – det vil sige et overblik over, hvilke pengestrømme der kommer ind gennem indbetalinger, men også ud gennem udbetalinger, i løbet af et regnskabsår. Det giver anledning til at få en mere dybdegående indsigt i virksomhedens økonomiske tilstand. 

Og det er netop her, likvide beholdninger primo og ultimo kommer ind i billedet. I en sådan opgørelse er det nemlig nødvendigt at skrive de likvide beholdninger – altså beholdningerne i starten af regnskabsåret samt slutningen af regnskabsåret. 

Varelager primo og ultimo

Et primo varelager er størrelsen på lagerbeholdningen i starten af regnskabsperioden.

Et ultimo varelager er derimod størrelsen på lagerbeholdningen i slutningen af regnskabsperioden. 

Primo- og ultimo-restgæld

En primo-restgæld er den gæld, en virksomhed skylder i begyndelsen og på terminen. Det er altså det beløb, du skal betale renter af.

En ultimo-restgæld finder du ved at tage afsæt i primo-restgæld, hvorefter du trækker ydelsen fra. Ultimo-restgæld er derfor den periode, hvor lånet skal være tilbagebetalt, mens primo-restgælden er det, du skylder.  

Saldo primo og ultimo

En primo-saldo er den saldo, der står i de givne aktiver samt passivposter i balancen i starten af et regnskabsår. Det er altså saldoen de første 15 dage i måneden.

En ultimo-saldo er derimod saldoen de sidste 15 dage i regnskabsåret, som også vedrører både aktiver og passivposter på balancen. 

Betydning primo, medio og ultimo 

Regnskabsperioden kan inddeles i henholdsvis primo, medio og ultimo. Primo er som bekendt den første halvdel af en måned, eftersom ordet stammer fra det latinske ord ’primus’, der betyder ’første’.

Ultimo er slutningen af en periode – det vil sige de resterende 15 dage af perioden. Medio anvendes også indimellem, hvis der er behov for at angive dagene i mellemperioden af primo og ultimo. Det vil i det tilfælde være dag 11 og 20 i en måned. 

Kredit primo og ultimo

Primo og ultimo bruges også i forbindelse med fakturaer til kunder, som har fået kredit. På samme måde som det anvendes, når du selv har fået kredit. Her siger det noget om, hvornår fakturaen skal betales. 

Hvis du fx modtager en faktura, hvor betalingsfristen er primo oktober, skal du altså have betalt fakturaen senest i starten af oktober. Derimod betyder ultimo, at du skal have betalt fakturaen i slutningen af oktober. 

Oftest stillede spørgsmål

Primo vs. ultimo bruges inden for regnskabsmæssige sammenhænge, når der skal siges noget om en regnskabsperiode. Forskellen på primo og ultimo er, at primo definerer regnskabsperiodens start, mens ultimo definerer regnskabsperiodens slutning. Primo er de første 15 dage i en måned, mens ultimo er de resterende 15 dage.

Medio er også en tidsangivelse. Mens primo er de første 10 dage, vil medio være dag 11 og 20, og slutteligt vil ultimo være dag 21 og 30 i måneden.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Hvad er primo og ultimo?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram