Personlig konkurs

Når du går personlig konkurs, mister du råderet over sin formue og aktiver (bil, bolig etc.). Det sker typisk, når en person ikke kan betale sine regninger. Det har store konsekvenser, hvis en kreditor eller du selv begærer dig konkurs. Mange søger efterfølgende gældssanering, men der stilles også store krav i denne proces, og du er ikke gældfri bagefter – hvad mange fejlagtigt tror.

 • Læsetid: 12 min.

 • Sidst opdateret 11/10/2023


personlig-konkurs

Hvad er personlig konkurs – og hvad betyder det? 

Personlig konkurs betyder, at en privatperson erklæres konkurs. Det er nemlig ikke kun virksomheder, der kan gå konkurs. Når det sker for en privatperson, kaldes det for en personlig konkurs. Det gælder typisk også ved en konkursbegæring mod fx en enkeltmandsvirksomhed, da du hæfter privat for gæld i personligt ejede virksomhedstyper.

Hvis du er insolvent (ikke kan betale dine regninger), kan du blive erklæret personlig konkurs af dine kreditorer. En kreditor skal dog stille en sikkerhed på 30.000 kroner for omkostningerne. Du kan også begære dig selv konkurs med en konkursbegæring. Det kan du læse mere om i næste afsnit. 

Der er som regel tale om en sidste udvej for kreditorer eller en selv med en konkurs. Det er den hårdeste og mest voldsomme metode, dine kreditorer kan bruge til at få deres penge. 

Det kan have store konsekvenser for privatpersoner, hvis de erklæres personlig konkurs – læs mere om konsekvenserne under “Konsekvenser ved personlig konkurs”.

Vær opmærksom på, at du ikke kan begære en anden personlig konkurs, hvis vedkommende har midlerne til at betale, men ikke vil. Her er der i stedet tale om en inkassosag, som skal afgøres i fogedretten.

Det kan også have betydning for ægtefæller

Hvis du går personligt konkurs, kan det have betydning for din ægtefælle i tilfælde af, at I bliver skilt. Hvis I ikke har indgået en ægtepagt, kan kreditorer gør krav på din ægtefælles værdier. Uden en ægtepagt har I nemlig delingsformue, og så kan kreditorer kræve, at halvdelen af jeres værdier bliver en del af konkursen – også selvom de måske tilhører din partner. Din partner skal altså aflevere halvdelen af formuen, mens du selv er insolvent, og ikke har noget at aflevere.

Hvis der til gengæld er blevet lavet en ægtepagt om særejeformue inden skilsmissen, kan kreditorer ikke kræve, at din partner afleverer værdier til konkursboet. På den måde kan en ægtepagt være med til at sikre ægtefællen i tilfælde af en personlig konkurs.

Konkursboet har mulighed for at omstøde gaver til en ægtefælle eller samlever. Det betyder helt konkret, at gaven skal afleveres tilbage. Hvis det ikke er muligt, skal et beløb svarende til gavens værdi betales til konkursboet. Løbende betalinger (som ikke anses for at være rimelige bidrag til familiens forsørgelse) betegnes også som gaver.

En gave bliver typisk krævet omstødt, hvis størrelsen ikke står mål med skyldnerens økonomiske forhold på det tidspunkt. Det er også skyldnerens ansvar at kunne dokumentere, der var indtægter nok efterfølgende til at opfylde alle økonomiske forpligtelser og tilbagebetale gæld.

Kan man erklære sig selv personlig konkurs? 

Du kan godt erklære dig selv for konkurs. Når du erklærer dig for personlig konkurs, skal du udfylde en blanket, hvor du indgiver konkursbegæring mod dig selv. Det koster 750 kroner, uanset om det er dig selv eller dine kreditorer, som indgiver begæringen. 

Konkursbegæringen skal altid være skriftlig. Blanketten skal sendes til skifteretten i den retskreds, hvor personen bor. Er det en personlig ejet virksomhed, er det virksomhedens adresse, der afgør, hvilken retskreds den skal sendes til. Det gælder også blanketten til kreditorers konkursbegæringer.

Når du erklærer dig selv konkurs, skal du stille sikkerhed for alle omkostningerne i forbindelse med konkursen – ligesom en kreditor skal. Beløbet på de cirka 30.000 går typisk til en kurator, og beløbet bliver ikke nedskrevet på en eventuel gæld til dine kreditorer.

Konsekvenser ved en personlig konkurs

Konsekvenserne ved en personlig konkurs er større, end de fleste umiddelbart tror. Det er heller ikke sikkert, at din økonomiske situation bliver bedre, selvom du erklæres konkurs. Fx skal alle aktiver som udgangspunkt overdrages til konkursboet.

Konsekvenser for formue, gæld og ejendele ved en personlig konkurs:

 • Hele din personlige formue inddrages
 • Alle aktiver bliver solgt (allerede solgte eller overdragede aktiver kan blive inddraget)
 • Du mister råderet over bil, bolig, bankkonto etc. under konkursen
 • Restgæld slettes ikke, når konkursen er overstået
 • Du bliver registreret i RKI
 • En del af din (fremtidige) løn kan blive inddraget
 • Potentiel konkurskarantæne

Du bliver dog ikke tvunget til at flytte fra hus og hjem i forbindelse med en personlig konkurs. Det skyldes trangsbeneficiet-princippet. Det flotte ord dækker blot over, at du skal have nok aktiver til at kunne fastholde en beskeden levefod og beskedent hjem.

Trangsbeneficiet-princippet er ufravigeligt og beskytter dig og din husstand – ægtefælle, samlever, børn etc. Typisk er indbo i hjemmet dækket af princippet, ligesom øvrige aktiver, der er nødvendige for husstandens arbejde eller uddannelse, er det. Det samlede beløb for øvrige aktiver må dog ikke overstige 3.000 kroner. Et aktiv med særlig affektionsværdi er typisk også dækket, hvis beløbet er under 5.000 kroner. 

Din bolig er som udgangspunkt ikke omfattet af princippet. Det betyder, at hvis du fx har en ejerbolig, som du bor i, kan den kræves solgt og salgssummen fordelt mellem kreditorerne. Hvis ejerboligen er købt med penge fra en personskadeerstatning eller er båndlagt, er den dog ofte omfattet alligevel. Andelsboliger er typisk også omfattet af trangsbeneficiet.

Hvad siger reglerne – og hvordan er processen?

Som vi tidligere har skrevet, kan kreditorer indgive en konkursbegæring, ligesom du også kan erklære dig selv personlig konkurs – og der skal stilles en garanti på 30.000 kroner til at dække omkostningerne. Hvis der er behov for det, kan den personlige skyldner få beskikket en advokat i forbindelse med konkursbegæringen samt selve behandlingen af konkursboet.

Du kan søge om gældssanering, samtidig med at konkursen afvikles. Læs mere om det under “Gældssanering er ikke mulig for alle”. 

Skifteretten tager stilling til sagen, når de modtager konkursbegæringen. Hvis de vurderer, at der er en sag, erklærer de personen konkurs med et konkursdekret. Det betyder helt konkret, at den konkursramte ikke må modtage betaling eller andre ydelser, ligesom han heller ikke må overdrage eller give ejendele væk. 

 • Kurator/bobestyrer og skifteret skal have adgang til alle nødvendige oplysninger
 • Skifteretten skal give tilladelse, hvis du vil forlade landet
 • Du må ikke skifte bopæl/fast opholdssted, medmindre du giver skifteretten besked
 • Du har ret til at deltage i alle skiftesamlinger (møder)

Alle aktiver overgår til konkursboet, når en person går konkurs. Fra det tidspunkt er det bobestyreren eller kuratoren, som har råderet over dem. Det er også denne, som sælger/afvikler eventuelle aktiver, så gælden kan blive betalt. Breve og forsendelser kan omdirigeres til kurator ved en postspærring, hvis det vurderes nødvendigt.

Konkursboet afsluttes ved, at kurator/bobestyrer laver et regnskab. Det er først, når alle midler er fordelt ud mellem kreditorerne, og der er holdt skiftesamling i skifteretten, at processen er overstået. Det kan være, at der kun er penge til at dække administrationen af konkursen, så kreditorer ikke får nogen penge.

Prioriteret rækkefølge af kreditorer (konkursordenen):

 • Kurator/bobestyrer
 • Retsafgifter
 • Eventuelle medarbejdere i en personlig ejet virksomhed (ved fx manglende løn)
 • Virksomhedens leverandører
 • Øvrige kreditorer

Den prioriterede rækkefølge betyder, at der skal være tale om større beløb, før det kan betale sig for kreditorer at begære en for personlig konkurs. Det er nemlig langt fra tilfældet, at alle får dækket deres tilgodehavende.

Hvor længe varer en personlig konkurs?

Det er forskelligt, hvor lang tid det tager at behandle en personlig konkurs. Det kommer i høj grad an på den enkelte situation – blandt andet hvor mange kreditorer og aktiver, der er tale om. 

Hvis det er begrænset, hvad der er af kreditorer og værdier, varer konkursbehandlingen typisk ikke lang tid. Hvis der er mange aktiver, som er svære at opgøre og sælge, kan det tage længere tid, før en personlig konkurs er overstået. 

Hvad har man af rådighedsbeløb imens?

Der er ingen krav eller regler omkring rådighedsbeløb under en personlig konkurs udover trangsbeneficiet-princippet. Der er fx ikke angivet nogen beløbsgrænser i forbindelse med princippet. Det er samfundsudviklingen, som sætter grænserne for et “beskedent hjem”. 

Husstanden betragtes som én enhed. Det betyder også, at det kan vurderes, at de andre medlemmers indkomst kan forsørge den skyldige – så aktiver ikke bliver låst.

Du har derimod krav på at have et rådighedsbeløb, når du får gældssanering. Rådighedsbeløbet er forskelligt, hvis du er single, bor sammen med en ægtefælle eller samlever og/eller har børn. Læs mere om satserne i næste afsnit. 

Gældssanering er ikke mulig for alle 

Gældssanering betyder, at din gæld enten sættes ned eller helt slettes. Hvis den bliver sat ned, laves der som regel en afdragsordning for resten af gælden. Det er ikke alle, der kan få gældssanering – langt fra. Det er kun omkring hver tredje ansøger, som får gældssanering.

Du skal bruge årsopgørelser for de seneste tre år, forskudsopgørelser for de seneste 2 år og dokumentation for indtægter de seneste tre måneder (fx kopi af lønsedler). Du skal også indsende samme dokumenter for en eventuel ægtefælle eller samlever. 

Det er kun privatpersoner, der kan ansøge om gældssanering. Det kan ofte være en løsning efter en personlig konkurs – siden 2006 har du kunne søge om gældssanering samtidig med konkursbehandlingen. Det er dog vigtigt at slå fast, at en gældssanering ikke er lig med, at du er gældfri efterfølgende. Det er der desværre mange, som tror.

En gældssanering er som regel betinget af disse ting

 • Du kan ikke betale din gæld – nu eller inden for de nærmeste år
 • Den vil medføre en varig forbedring af din økonomi og økonomiske forhold

Med andre ord er det kun relevant for personer, som er meget forgældet. Det er skifteretten, som vurderer størrelsen på gælden og dine muligheder for at betale den. Det er gratis at søge om gældssanering, men du skal selv betale eventuelle udgifter til rådgivere.

Stabile indkomst- og boligforhold spiller ofte ind, ligesom det typisk er et krav, at du sælger fx en ejerbolig og andet af værdi for at få gældssanering. Hvis du er blevet erklæret personlig konkurs, har du allerede været gennem denne proces. 

Du kan som regel IKKE få gældssanering, hvis du har:

 • Handlet uansvarligt i forhold til din økonomi
 • Uafklarede økonomiske forhold (arbejdsløs, studerende etc.)
 • Indrettet dig med henblik på at få gældssanering
 • Stiftet ny gæld efter at have ansøgt om gældssanering
 • Undladt at afdrage på gæld, hvis du har haft mulighed for det

Uansvarlighed kan fx. være, at du har stiftet ny gæld, selvom du har haft gæld, du ikke kan betale. Det kan også være, at du har fået en betragtelig gæld ved at tage en stor økonomiske chance, eller hvis størstedelen af gælden kommer fra forbrug.
Læs mere om krav til gældssanering på domstol.dk.

Gældssanering i forbindelse med personlig konkurs er mere lempelig

Du skal sende ansøgningen til skifteretten, før der indkaldes til den afsluttende skiftesamling i konkursboet – hvis du ønsker at ansøge om gældssanering i forbindelse med konkurs. Du finder blanketter og vejledninger til gældssanering på domstol.dk.

Hvis du er gået personlig konkurs og søger gældssanering, gives det som regel på lempeligere forhold end gældssanering generelt. Det er dog et krav, at gælden hovedsageligt er opstået i forbindelse med ens virksomhed eller kaution for selskabets gæld.

Der er ikke krav om stabil indkomst eller stabile boligforhold, som det er tilfældet ved en normal gældssanering. De uafklarede forhold skal dog være en direkte konsekvens af konkursen – fx tvunget salg af bolig. 

Du kan søge om gældssanering efter en personlig konkurs på grund af gæld efter virksomheden (hvis du fx har lukket et firma med gæld). Du kan også søge, hvis selskabet er erklæret konkurs, og du har kautioneret for gælden. I stedet for de normale fem år, skal du typisk kun afdrage på din gæld i tre år ved en gældssanering i forbindelse med konkurs. 

Det er et krav, at du skal have drevet din virksomhed forsvarligt. Hvis det vurderes, at du har løbet mange risici eller har handlet uforsvarligt, kan ansøgningen blive afvist. Du kan kære sagen (klage), hvis du er uenig i afgørelsen. Se dine klagemuligheder her.

2023-taksterne for rådighedsbeløb ved gældssanering:

Person/personerBeløb
Enlige7.010 kroner
Par 11.890 kroner
Børn 0-1 år1.910 kroner
Børn 2-6 år 2.460 kroner
Børn 7-18 år3.530 koner

Personlig konkurs og skat

Når vi snakker personlig konkurs og skat, skal vi skelne mellem konkursindkomst og den almindelige indkomst. Den ene er nemlig som udgangspunkt ikke skattepligtig ifølge de skattemæssige regler for fysiske personer under konkurs.

 • Konkursindkomst – indtægter og udgifter fra konkursboets aktiver og passiver
 • Almindelig indkomst – fx A-indkomst og indkomst fra ægtefælles virksomhed

Indtægter og udgifter fra begyndelsen af indkomståret, hvor konkursbehandlingen starter, og indtil afgørelsen afsiges er konkursindkomst. Den er som udgangspunkt ikke skattepligtig (Skattestyrelsen kan dog beslutte, at den skal være skattepligtig). 70% af aktieindkomsten (over-/underskud) for hvert indkomstår er også en del af konkursindkomsten. 

Den almindelige indkomst beskattes efter de almindelige regler. Får skyldneren udbetalt løn af konkursboet, skal skyldneren beskattes. Det gælder også, hvis der gives adgang til at benytte fast ejendom som bolig. Her svarer det skattepligtige beløb til ejendomsværdiskatten.

Hvad sker der med eventuel skattegæld?

Hvis Skattestyrelsen har forsøgt at inddrive pengene hos dig uden held, kan de forsøge at få pengene hos din ægtefælle. Det er en af de eneste former for hæftelse, man har overfor den anden ægtefælles gæld.

Skattegæld fra fx en enkeltmandsvirksomhed (eller selskaber med personlig hæftelse) kan være meget vanskeligt at få eftergivet. Hvis du har en personlig ejet virksomhed og skattegæld, hæfter din ægtefælle for visse skattekrav – ikke moms og afgifter. Der kan fx også være solidarisk hæftelse i et interessentskab (I/S).

Har du drevet en virksomhed med begrænset ansvar, vil en eventuel skattegæld som regel blive en del af konkursen – og dermed enten blive betalt eller eftergivet afhængig af størrelsen på aktiverne. 

Afgørelser i Danmark 

Der behandles mange almindelige konkurser og personlige konkurser hvert år. Hvis du gerne vil dykke ned i danske afgørelser, domme og kendelser, er skat.dk et godt sted at starte. Her kan du blandt andet læse om den retlige interesse i konkurs og konkursbetingelser.

Skattestyrelsen har også lavet et skema med relevante afgørelser på området. Her finder du både link til konkrete afgørelser og en kort opsummering.

Livet efter personlig konkurs

Det er vigtigt at pointere, der er et liv efter en personlig konkurs. Selvom der ofte stadig er gæld, oplever mange, at de bliver mindre stressede og føler, at en tung vægt bliver løftet fra deres skuldre.

Selvom en personlig konkurs fx kan betyde, at du må sælge din bolig og ikke kan få et Dankort, kommer der også styr på hele ens økonomiske situation. Vejen er også lagt til en gældssanering, hvis den personlige konkurs hovedsageligt skyldes gæld fra en virksomhed. 

Oftest stillede spørgsmål

Hvad betyder personlig konkurs?

Personlig konkurs betyder, at en privatperson er gået konkurs. Det betyder med andre ord, at personen er insolvent (kan ikke betale sine regninger). 

Hvad er personlig konkurs?

Personlig konkurs er, når en person ikke kan betale sine regninger. Der er med andre ord flere udgifter, end der er indtægter.

Hvad sker der, hvis man går personlig konkurs?

Når man går personlig konkurs, skal man møde op i skifteretten. Skifteretten får en kurator eller bobestyrer til at lave en oversigt over alle kreditorer og aktiver. Mens den personlige konkurs behandles, har man ikke råderet over sin formue – fx bankkonto og bolig.

En personlig konkurs har mange negative konsekvenser, som du skal være opmærksom på.

Kan man erklære sig selv personlig konkurs?

Du kan godt erklære dig selv for personlig konkurs. Det kan der være flere fordele ved, i stedet for det er en af dine kreditorer, som gør det. Der er dog også flere ulemper ved en konkurs, du skal være opmærksom på.

Hvem betaler omkostninger ved en personlig konkurs

Det er den, som indgiver en konkursbegæring, der skal betale omkostningerne. Der skal stilles en høj sikkerhed for omkostningerne, som er et krav. Der er desuden et mindre gebyr, når du indgiver en konkursbegæring – også hvis det er mod dig selv.

Kan man få gældssanering efter en personlig konkurs?

Ja, det kan du godt. Der er dog visse krav og betingelser, som der skal være opfyldt, uanset om det er i forbindelse med en konkurs eller ej. Det er som regel nemmere at få en gældssanering, hvis du er gået personlig konkurs. 

Hvor lang tid tager en konkursbehandling?

Det er forskelligt, hvor lang tid en konkursbehandling tager. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange kreditorer og aktiver et bo har i forbindelse med en personlig konkurs. 

Får alle kreditorer det samme beløb ved en personlig konkurs?

Nej. Kreditorer er ikke ligestillede. Det er også en af grundene til, at det ofte ikke kan betale sig for små kreditorer at erklære en privatperson for konkurs. Der er en klar rækkefølge, som kreditorer betales efter. Denne kaldes også for konkursordenen.

Hvornår er man insolvent?

Du er insolvent, når du ikke kan betale dine regninger. Du er ikke insolvent, hvis det kun er i en kort periode, du ikke kan betale dine regninger. 

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram