Hvad er en hæftelse?

En hæftelse betyder, at du er forpligtet til at tage ansvar. Det kan være, du har lånt penge, fået gæld eller andet. Dog findes der flere forskellige former for hæftelse, som du bliver meget klogere på nedenfor.

  • Læsetid: 16 min.

  • Sidst opdateret 09/04/2024


Personlig og solidarisk hæftelse

Som nævnt er der forskel på hæftelser. Der findes blandt andet en personlig hæftelse og en solidarisk hæftelse. En personlig hæftelse er den, du er forpligtet til, hvis du står som enten medejer eller ejer i en enkeltmandsvirksomhed.

For nogle er den personlige hæftelse forbundet med en vis risiko, fordi du, som navnet antyder, personligt hæfter for din virksomhed. Det kan være lidt af en risiko at løbe, da der er chance for, at du bliver nødt til at sælge din bil eller dit hus, hvis du for eksempel pludselig ikke har mulighed for at betale din gæld

Dog er det forskelligt fra virksomhedstype til virksomhedstype, hvor meget du i princippet hæfter for personligt. Er det nødvendigt at optage et lån i begyndelsen af virksomhedens opstart, er det vigtigt, du tænker processen nøje igennem. Skulle det ske, at du ikke får mulighed for at tilbagebetale lånet, hæfter du som sagt personligt for gælden. 

Solidarisk hæftelse

Ved en solidarisk hæftelse er du ikke længere alene om forpligtelserne. Her er derimod tale om en fælles forpligtelse i tilfælde, hvor du har startet en virksomhed med en eller flere parter.

En solidarisk hæftelse betyder derfor, at alle parter har ansvar for at tilbagebetale en gæld, for eksempel selvom der sidder en eller flere i virksomheden, som ikke kan tilbagebetale pengene.

Det er klart, at der er fordele og ulemper ved alle former for hæftelser – også en solidarisk hæftelse. I dette tilfælde er det alfa og omega, at alle parter fungerer godt sammen, samt at alle parter bør have ligeligt fordelte anparter i virksomheden. 

Delvis solidarisk hæftelse

Der findes både en fuldstændig og delvis solidarisk hæftelse. Ved en delvis solidarisk hæftelse vil en eller flere af de involverede parter alene hæfte for en eventuel samlet gæld. Et eksempel er, at der kan være indgået en aftale om, at de to parter hver især hæfter for 30.000 kroner af den samlet gæld.

Skulle det ske, at en af parterne ikke kan tilbagebetale sin del af beløbet, kan långiveren kræve, at den anden part betaler det pågældende beløb. 

Erklæring om solidarisk hæftelse

Uanset hvilken hæftelse, du indgår i, kræver det en erklæring. Vælger du og din virksomhedspartner at indgå i en solidarisk hæftelse, skal I udfylde en erklæring.

En erklæring er et skriftligt stykke arbejde, hvor alle detaljer om hæftelsen fremgår. Her erklærer du, at du og din virksomhedspartner hæfter solidarisk for virksomheden.  

Solidarisk hæftelse kaution

Kaution betyder, at en låneudbyder eksempelvis stiller sikkerhed ved at anvise de pågældende kautioner, som hæfter for en eventuel gæld og tilbagebetaling i fællesskab med låntager.

Der findes forskellige kautioner, fx selvskyldnerkaution, men ved en solidarisk hæftelse hæfter kautionisterne for hele eller dele af gælden sammen.  

Solidarisk hæftelse for gæld

Som beskrevet ovenfor betyder en solidarisk hæftelse, at de involverede kautionister indgår en fælles hæftelse efter aftale.

Dog er der forskel på, om parterne hæfter for hele gælden i fællesskab eller delvist hæfter for den samlede gæld. Det kommer an på, om der er tale om en fuldstændig eller delvis hæftelse. 

Gældssanering solidarisk hæftelse

En gældssanering er en ordning, der giver mulighed for enten at nedsætte eller helt eftergive en gæld. Dog er der en række betingelser, der skal opfyldes, før det kan lade sig gøre at modtage gældssanering. Dog er det ikke muligt for virksomheder at modtage gældssanering.

Er det i private sammenhænge, hvor der er tale om gældssanering med din kæreste/kone/mand, kan I begge søge om gældssanering. Herefter kan du med fordel overveje at starte din virksomhed op igen eller øge overskuddet i virksomheden alt efter interesse. 

Solidarisk hæftelse realkredit

En realkredit er et lån, du kan optage mod sikkerhed i en fast ejendom. Et sådant lån giver mulighed for køb af bolig eller bil, men realkredit fungerer også for dig, der gerne vil låne penge til en virksomhed med den intention at købe en erhvervsejendom eller investeringsejendom.

I det tilfælde kan der være behov for en solidarisk hæftelse i forbindelse med realkreditlånet, hvis I er mere end én låner. Dog skal du være opmærksom på, om du hæfter delvist eller fuldstændigt.

Vælger I at hæfte fuldstændigt og ikke delvist, kan I nemlig risikere, at den ene part skal betale hele gælden selv, hvis den anden part ikke har pengene. 

Personlig hæftelse virksomheder

Som vi tidligere har været omkring, kræver en enkeltmandsvirksomhed en personlig hæftelse. Det vil sige, at du ene og alene har svaret for at betale en gæld, reparation, skade eller et lån med din egen formue.

Det gør sig gældende fra det øjeblik, du etablerer din virksomhed i eget navn og dermed hæfter for virksomhedens forpligtelser. 

Personlig hæftelse andelsboligforening

En andelsforening har til formål at eje og drive ejendomme, som medlemmer af foreningen bor i – medlemmerne kaldes også for andelshavere. Når du køber en andel af foreningens formue, får du dermed ret til at flytte ind i boligen. I dette tilfælde er det ikke dig, der ejer boligen, men derimod foreningen.

Det, du gør, er at du faktisk blot køber dig ind i foreningen som medlem, hvorfor det ikke er dig, men derimod andelsboligforeningen, der skal betale ejendomsværdiskat. Her er det vigtigt at være opmærksom på de forpligtelser, der følger med, når du køber dig ind som medlem i en andelsboligforening.

Du er nemlig, sammen med de øvrige andelshavere, forpligtet til at tilbagebetale en eventuel gæld samt betaling af øvrige omkostninger såsom vedligeholdelse. Du ejer derfor ikke en selvstændig del af ejendommen, som ellers er tilfældet, hvis du ejer en ejendom. 

En andelshaver hæfter med det beløb, der er blevet betalt til andelen – det vil sige indskuddet. Det er nemlig sådan, at når du er andelshaver i en forening, hæfter du også for foreningens gæld til trods for, at du har indgået en personlig hæftelse. Det skyldes, at du også ejer alt det, som andelsforeningen ejer. 

Der er derfor ikke tale om en personlig hæftelse, men derimod en begrænset solidarisk hæftelse, da du kun hæfter begrænset med dit indskud, men stadig i fællesskab med de andre medlemmer.

Ikke-solidarisk

Ønsker du ikke en solidarisk hæftelsesform, kan du enten vælge den personlige eller begrænsede form. Den personlige hæftelse betyder som sagt, at du hæfter med din private formue uanset, om det drejer sig om et lån eller tilbagebetaling af gæld, reparationer eller andet.

Det er en forholdsvis stor risiko at tage, da et tab i en virksomhed kan få konsekvenser for din privatøkonomi ved en personlig hæftelse. 

Begrænset hæftelse

En begrænset hæftelse betyder, at din virksomhed ikke er understøttet af din privatøkonomi. Hvis du ikke kan betale din gæld, kan dine kreditorer ikke gøre krav på din private formue som fx dit hus eller bil.

Hæftelsen er begrænset, da du hæfter for den selskabskapital, du lægger ud med i virksomheden. Et eksempel herpå er, at du stifter et ApS. Et krav her er en selskabskapital på minimum 40.000 kroner.

Det betyder helt konkret, at du i dette tilfælde selv hæfter for de 40.000 kroner. Her skal du kun hæfte begrænset, da du kun hæfter med det indskud, du vælger at bruge i virksomheden. 

Hvorvidt, det skal være den ene eller anden hæftelsesform, afhænger af dine præferencer og virksomhedstypen. 

Virksomhed med begrænset hæftelse

Virksomheder med begrænset hæftelse er typisk et anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S), som ikke er egnet til personlig hæftelse. Et anpartsselskab har et selskabskapitalkrav på minimum 40.000 kroner, hvilket er muligt at lægge for mange nye iværksættere.

Her stilles der generelt en række få krav, hvor du for eksempel kan hæfte begrænset, og desuden behøver du heller ikke finde en bestyrelse i begyndelsen.  

Et aktieselskab (A/S) har en selskabskapital på 400.000 kroner, hvilket kræver lidt mere af den enkelte virksomhedsejer. Der er dog ingen krav til, hvor mange ansatte du skal have. Der er heller ikke krav til størrelsen på selskabet eller antallet af aktionærer. Et aktieselskab er også forbeholdt den begrænsede hæftelse. 

Ubegrænset hæftelse

En ubegrænset hæftelse er en mulighed, når hver part i virksomheden hæfter for alle virksomhedens forpligtelser.

Ubegrænset hæftelse hører derfor under den personlige hæftelse, hvad end du opretter en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab. Den ubegrænsede hæftelse betyder altså også, at du hæfter personligt med udgangspunkt i din privatøkonomi. 

Skulle det ske, at du ender i en ond gældsspiral i virksomheden, som ikke kan tilbagebetales, kan det få alvorlige konsekvenser for din privatøkonomi. Den ubegrænsede hæftelse er derfor en modsætning til en begrænset hæftelse, da du personligt hæfter for alle forpligtelse, som virksomheden har.

Din hæftelse går altså ud over den selskabskapital, du har skudt ind i virksomheden. 

Pro rata: Proratarisk hæftelse

En proratarisk hæftelse er en hæftelsesform, der indebærer, at hver part i virksomheden alene hæfter for en specifik andel af den samlede gæld. I det tilfælde kan du og din virksomhedspartner indgå en aftale om, at I hver især begge hæfter for 30.000 kroner af den samlede gæld på 60.000 kroner.

Skulle det ske, at I ender i en gæld, vil långiver kræve, at I hver især betaler 30.000 kroner. Det betyder derfor ikke det store for dig, hvis din virksomhedspartner ikke har mulighed for at betale sin del af gælden. 

Dog kan I indgå en aftale om, at I hver især har regres over for hinanden til trods for, at I hæfter proratarisk. Det betyder, at du for eksempel vælger at betale hele gælden, hvis den anden part ikke kan betale i første omgang. I det tilfælde vil vedkommende efterfølgende skylde dig pengene i stedet for kreditor.  

Principal hæftelse

Ved en principal hæftelse, har en kreditor i et selskab mulighed for kun at tage udgangspunkt i de hæftende partnere i virksomheden, før de går direkte til virksomhedens formue.

Her kan en kreditor altså påkræve det beløb, der skal tilbagebetales, hos de enkelte partnere personligt i tilfælde af, at virksomheden ikke betaler. 

Subsidiær hæftelse

Subsidiær hæftelse kaldes også direkte hæftelse, og er en kontrast til den principale hæftelse.

En subsidiær hæftelse bestemmer, hvorvidt en selskabskreditor har mulighed for at rette direkte betingelser mod de partnere i en virksomhed, der hæfter, eller om udlægget er forgæves.

I stedet for at henvende sig direkte til partnerne i virksomheden, vil en subsidiær hæftelse kræve, at selskabskreditoren foretager en retsforfølgning, før kreditoren kan gøre krav direkte i parternes personlige økonomi. 

Modificeret subsidiær hæftelse

Ved en modificeret subsidiær hæftelse gælder det, at kreditor først skal søge en fyldestgørelse i selskabets formue.

Er der ikke flere penge at indhente, vil kreditor efterfølgende rette sin fordring mod de enkelte selskabsparter personligt. 

Subsidiær hæftelse skat ægtefælle

Ved en subsidiær hæftelse er reglerne for skat generelt anderledes end loven om ægtefællers økonomiske forhold. Drejer det sig om skattegæld, kan du komme til at skulle hæfte for din partneres skattegæld.

Dog er det ikke muligt, før Skattestyrelsen inddriver gælden hos din partner, der oprindeligt skylder pengene. Først herefter kan de kræve, at du som ægtefælle skal tilbagebetale gælden. Dog er det vigtigt at huske på, at denne regel kun gælder for skattegæld, og kun hvis gælden er oparbejdet de år, I har været gift.

Er I ikke samlevende, gælder reglen desuden ikke. 

Direkte og indirekte hæftelse

Den direkte og indirekte hæftelse vedrører subsidiær hæftelse. Man veksler således mellem begreberne alt efter, hvem hæftelsen gør sig gældende overfor.

Det vil sige, at man tager udgangspunkt i de deltagere eller parter, der hæfter. 

Direkte hæftelse

En direkte hæftelse opstår, når selskabskreditoren retter direkte krav mod den enkelte selskabspart.

Indirekte hæftelse

En indirekte hæftelse sker i de tilfælde, hvor selskabskreditoren ikke selv har mulighed for at rette de pågældende krav mod en selskabsdeltager eller part, men derimod hele virksomheden.

En kreditor kan i dette tilfælde ikke stille dækningskrav direkte, som med ovenstående eksempel, hos hver enkelt selskabsdeltager eller part i virksomheden. Kravene skal derimod henstilles selskabet. 

Komplementarhæftelse

En komplementarhæftelse finder sted, hvis der er tale om et kommanditselskab, som består af mindst to personer. I dette tilfælde er det et krav, at én af parterne hæfter personligt for hele selskabets gæld.

Personen kaldes også for en komplementar, hvorfor der i dette tilfælde er tale om komplementarhæftelse. 

Fælles hæftelse

En fælles hæftelse kaldes også for en solidarisk hæftelse, som vi allerede har gennemgået ovenfor.

En sådan fælles hæftelse er altså som sagt tilfælde, hvor selskabsparterne hver især hæfter fuldt ud for den samme gæld i virksomheden. 

Virksomhedsformer og hæftelse

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at der generelt er forskel på henholdsvis virksomhedsformer og selskabsformer. Virksomhedsformer kan være enkeltmandsvirksomheder (EVS), personligt ejet mindre virksomheder (PMV) samt interessentskaber (I/S).

Selskabsformer er derimod enten anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S). Forskellen ligger i, hvorvidt ejeren eller ejerne hæfter ubegrænset, solidarisk eller begrænset. Hvis ejeren hæfter personligt, er det altid en virksomhedsform – det vil sige EVS, I/S eller PMV. Hæfter ejeren begrænset, er det enten ApS eller A/S. 

Selskaber med personlig hæftelse

Det er ikke muligt at etablere et selskab med personlig hæftelse, da hæftelsen for de to mulige selskabsformer altid vil være begrænset.

Som vi tidligere har været omkring, betyder det, at du ikke hæfter for hele virksomhedens forpligtelser, men derimod kun for den kapital, du vælger at indskyde i selskabet. Derfor hæfter du heller ikke med din personlige formue.

Anpartsselskaber hæftelse

Et anpartsselskab har som bekendt en enkelt eller flere anpartshavere, hvorfor der er tale om en selvstændig og juridisk enhed. Det betyder, at der er tale om en begrænset hæftelse, hvor ingen af de pågældende ejere hæfter med deres egen, private formue.

Således er der kun taget udgangspunkt i de midler – det vil sige kapitalen – som indskydes i selskabet. Som sagt er der et krav om, at startkapitalen minimum skal være på 40.000 kroner ved etablering af et anpartsselskab. 

Personlig hæftelse ApS

Når du ejer et anpartsselskab, slipper du for personlig forpligtelse. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke risikerer, at det går ud over din privatformue, men derimod kun de midler, du har indskud i selskabet.

Sker det, at virksomhedens økonomi ikke rækker til at betale kreditorer, risikerer du dog, at kreditorerne kræver dine private aktiver. 

Begrænset hæftelse ApS

En begrænset hæftelse i et ApS handler som sagt om, at hæftelsen er begrænset. Du hæfter altså kun for selskabskapitalen, du indskyder – det vil sige minimum 40.000 kroner.

Skulle det ske, at dit selskab pludselig står i stor gæld til en kreditor, kan du som sagt risikere, at de gør krav på dine aktiver. 

ApS konkurs hæftelse

Går dit anpartsselskab konkurs, hæfter du dels med selskabskapitalen samt dine private aktiver. 

Interessentskab hæftelse

I et interessentselskab hæfter du og minimum en anden både personligt og solidarisk. Det vil sige, at du er forpligtet til at betale med din private formue, hvis virksomheden står i gæld og ikke har pengene til at tilbagebetale kreditor.

Den solidariske hæftelse drejer sig om, at ejerne med erklæringen om hæftelsen også kan være nødt til at betale de øvrige parters del af gælden, hvis de ikke selv har mulighed for at betale. 

IVS-hæftelse

En IVS-hæftelse er en knap så risikofyldt personlig hæftelse, som hvad tilfældet er med en enkeltmandsvirksomhed. Ved IVS-hæftelse slipper du nemlig for at hæfte personligt, hvis uheldet er ude, og virksomheden taber store beløber. 

Et IVS står nærmere bestemt for iværksætterselskab. Dog skal du her være opmærksom på, at Folketinget i marts 2021 vedtog en afskaffelse af iværksætterselskaberne. Det betyder, at du ikke længere har mulighed for at stifte et nyt iværksætterselskab.

Årsagen skyldes, at der er opstået en for høj risiko for svig – det vil sige, at skatte- og afgiftsrestancerne er blevet dobbelt så høje, end hvad der er tilfældet med enkeltmandsvirksomheder.

Derfor er alle IVS’er, der har været på markedet frem til den 15. oktober 2021, enten blevet omregistreret til anpartsselskaber (ApS) eller helt lukket.  

Enkeltmandsvirksomhed hæftelse

I en enkeltmandsvirksomhed vil du være den eneste ejer.

Det betyder, at kun du hæfter med din privatformue, hvis virksomheden risikerer at ende i gæld, da du ejer alle indestående aktiver i virksomheden. 

Aktieselskab begrænset hæftelse

I et aktieselskab er selskabet og ejerne adskilt fra hinanden, hvilket betyder, at du ikke hæfter personligt, men derimod begrænset.

Som vi tidligere har været omkring, hæfter du med den indskudte selskabskapital, som her minimum skal være på 400.000 kroner i form af kontanter eller øvrige værdier. Ender du med at optage et lån, du pludselig ikke har mulighed for at tilbagebetale i selskabet, risikerer dog alligevel at hæfte personligt. 

Kommanditselskab hæftelse

I et kommanditselskab hæfter du som sagt både personligt og solidarisk. Som sagt skal minimum én af selskabsdeltagerne hæfte personligt, mens den anden har mulighed for at hæfte begrænset.

Komplementaren er således vedkommende, der hæfter personligt for hele selskabets gæld. De øvrige deltagere hæfter derimod kun for den del, de har indskudt enkeltvis og kaldes således for kommanditister. 

Hæftelse i forening

Hæftelse i foreninger afhænger af, om det er foreninger med økonomiske formål eller det, der bliver kaldt ideelle foreninger. De økonomiske foreninger er ofte andelsforeninger, mens de ideelle foreninger kan være frivillige foreninger.

Dog er det fælles for alle foreninger, at de bliver betragtet som selvstændige og juridiske enheder, hvormed medlemmerne i den pågældende forening kan lave aftaler, handle og forpligte sig på forskellige måder. Disse medlemmer i en forening bliver også kaldt for en bestyrelse. 

Tager vi udgangspunkt i en frivillig forening, er det generelt vigtigt at læse op på reglerne for fuldmagter, ansvar og erstatningspligt for netop at undgå at hæfte personligt. 

Sker det, at en økonomisk forening får gæld, hæfter medlemmerne i det tilfælde kun med deres indskud og dermed ikke personligt. 

A.M.B.A. hæftelse

A.M.B.A er en forkortelse for et andelsselskab med begrænset ansvar. Som vi har været omkring, betyder det dermed, at ejerne kun stilles til ansvar med deres indskudte andelskapital, hvormed de har et begrænset ansvar.

Dog skal de som bekendt hæfte med deres personlige formue, hvis andelskapitalen ikke rækker til en eventuel tilbagebetaling af gæld. 

Partnerselskab hæftelse

Et partnerselskab er også en selskabsform, som krydser formen på et aktieselskab og et interessentskab/kommanditselskab. Det vil sige, at der mindst er en kommanditaktionær og en komplementar.

En kommanditaktionær har begrænset hæftelse og tegner kommanditaktier, mens en komplementar hæfter med egen privatformue. 

Hæftelse personlig virksomhed

En personlig hæftelse betyder, at du hæfter for din virksomhed med egen privatformue. Lever du ikke op til forpligtelserne, risikerer du dermed, at du skal hæfte med dine personlige aktiver. 

Oftest stillede spørgsmål

En solidarisk hæftelse betyder, at du i fællesskab med en eller flere parter i virksomheden eller selskabet sammen hæfter for en eventuel gæld i virksomheden. Med andre ord har alle parter samme gældsforpligtelser. Dog kan du vælge mellem delvis og fuldstændig solidarisk hæftelse.

En begrænset hæftelse betyder, at du i forbindelse med etableringen af et selskab hæfter begrænset for en eventuel gæld. Din privatøkonomi vil derfor ikke være bundet op på virksomheden, men derimod kun den selskabskapital, du har indskudt i selskabet. Skulle det ske, at selskabet ikke kan betale en stor gæld, kan kreditor dog kræve, at du betaler med dine personlige ejendele.

En subsidiær hæftelse betyder, at kreditor kan henvende sig direkte til selskabsdeltagernes privatformue, hvis det ikke er muligt at kræve tilbagebetaling fra selskabets aktiver.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Hvad er en hæftelse?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram