Generationsskifte

Et generationsskifte er en overdragelse af en virksomhed til ejerens næste generation eller til en betroet medarbejder. En overdragelse af en virksomhed ved generationsskifte kræver forberedelse og kan ske på mange forskellige måder, hvor der bl.a. er skattemæssige forskelle.

 • Læsetid: 9 min.

 • Sidst opdateret 12/06/2024


Hvad er et generationsskifte?

Et generationsskifte er en betegnelse for, at en virksomhed overdrages til ejerens næste generation eller en betroet medarbejder. Et generationsskifte sker dog oftest inden for familierelationer, men det kan også være en overdragelse til en ansat.

Et generationsskifte i en virksomhed kan ske af mange forskellige årsager. Det kan være en planlagt og naturlig overgang, men det kan også være noget, der kommer på et uventet tidspunkt. 

Uanset årsagen er et generationsskifte noget, der tager tid og kræver forberedelse, ligesom det er tilfældet ved enhver form for virksomhedsoverdragelse.

Sådan foregår et generationsskifte i en virksomhed

Et generationsskifte kan foregå på flere forskellige måder, og der er derfor ingen opskrift på, hvordan det skal foregå. Forberedelse er dog altid en vigtig del af et generationsskifte. Det kræver bl.a. forberedelse at fastlægge, hvordan selve overdragelsen af virksomheden til den nye ejer skal foregå. 

Derudover er det også en god idé, at ejeren i god tid overvejer, hvem der skal være næste ejer og overtage virksomheden. På den måde sikrer ejeren, at overdragelsen kommer til at foregå på den bedst mulige måde for begge parter.

Der er forskellige overdragelsesformer i forbindelse med et generationsskifte. Et generationsskifte kan bl.a. ske ved et glidende generationsskifte, ved succession, salg af aktier eller ved flere af disse metoder. 

I de næste afsnit uddyber vi nogle af de former for overdragelse, der typisk bruges i forbindelse med et generationsskifte.

Hvad er et glidende generationsskifte?

Et glidende generationsskifte er en form for generationsskifte, hvor overdragelsen sker over flere år. Der kan være behov for, at den nye ejer over en længere periode lærer virksomheden at kende, inden den overtages. 

Derudover kan denne tid bruges på at overdrage virksomhedens aktiver, hvis det er en del af aftalen. 

En af udfordringerne ved glidende generationsskifte er dog, at der ved en glidende overgang  kan opstå uoverensstemmelser mellem den gamle og nye ejer i forhold til, hvilken retning virksomheden skal i. 

Det kan fx være, der er to forskellige holdninger til nye investeringer eller andre tiltag i forbindelse med virksomhedens udvikling. Et glidende generationsskifte kræver derfor god kommunikation mellem parterne.

Generationsskifte af virksomheder ved succession

En anden form for overdragelse af virksomhed i forbindelse med generationsskifte er succession. Succession er en skattefri overdragelse, hvor skatten i princippet sendes videre til næste generation, så den nye ejer får virksomhedens skattemæssige forpligtelser. 

Det giver dog ejeren mulighed for at sælge virksomheden billigere til et familiemedlem eller en nær medarbejder. 

Der er nogle krav, der skal være opfyldt, for at virksomheden kan overdrages ved succession. Den nye ejer i generationsskiftet skal enten være:

 • Barn af virksomhedens ejer,
 • Barnebarn af virksomhedens ejer,
 • Svigerbarn af virksomhedens ejer,
 • Samlever, ejeren har boet sammen med i over to år, 
 • En tæt medarbejder, der har været fuldtidsbeskæftiget i virksomheden i mindst tre år inden for de sidste fem år. 

Et generationsskifte af virksomheder ved succession kan både anvendes af personligt ejede virksomheder og selskaber. Den kan dog ikke anvendes af virksomheder, hvis primære indtægter kommer fra udlejning af fast ejendom, kontanter, værdipapirer eller lignende.

Generationsskifte af virksomheder ved succession kan også ske efter ejerens død, hvor successionen sker ved, at virksomheden går i arv. Det er altid en god idé at have testamenter og ejeraftaler på plads, da det kan være relevant ved dødsfald i forbindelse med, hvem der arver virksomheden.

Generationsskifte til medarbejder 

Et generationsskifte behøver ikke kun være overdragelse af virksomheder til en yngre generation i familien. Det kan også være til en nær medarbejder, så det på den måde (næsten) bliver i familien. 

Ved generationsskifte til medarbejdere er det vigtigt, at det er en betroet medarbejder, som den tidligere ejer har kendt gennem en længere periode. 

En af fordelene ved at foretage et generationsskifte til en tæt medarbejder er, at personen har været i virksomheden og derfor kender til virksomhedens vision, udvikling og processer. Derudover er det en fordel, at ejeren kender medarbejderens kompetencer og derfor kan bekræfte, at personen er den rette til at videreføre virksomheden. 

Generationsskifte af landbrug og gård

Et generationsskifte sker ofte i landbrugsindustrien. Gennemsnitsalderen i landbruget er steget de seneste år, og derfor forventes der et generationsskifte i landbruget i den nærmeste fremtid. 

Ligesom generationsskifte i andre sammenhænge, kræver det meget forberedelse og overvejelse at foretage et generationsskifte af landbrug og/eller gård.  

Ved et generationsskifte af landbrug hører der en gård eller anden landbrugsejendom med. Ved køb af landbrugsejendom i forbindelse med generationsskifte er der en række særlige regler, der skal overholdes. 

Du kan læse mere om disse regler på Landbrugsstyrelsens hjemmeside, hvor du også finder vejledninger til landbrugsloven, som er relevante for generationsskifte af landbrug. 

Skat ved generationsskifte – Sådan forholder du dig til skatteforhold

Det er umuligt at komme uden om skat ved et generationsskifte. De forskellige overdragelsesmetoder har forskellige fordele og ulemper, når det kommer til skatteforhold. Det er den konkrete situation, der afgør, hvilken overdragelsesform der passer bedst.

Ved glidende generationsskifte kan der enten vælges mellem at lade den nye ejer overtage de skattemæssige forpligtelser eller at afregne skat i forbindelse med overdragelsen. 

Der kan dog være skattemæssige ulemper ved et glidende generationsskifte, da det kan betyde, at den nye ejer får en stor skatteregning på et senere tidspunkt, hvis der ikke sker endnu et glidende generationsskifte.

Værdiansættelse af virksomheden kan have betydning for skatteudgifterne ved et generationsskifte. I en værdiansættelse ses der ofte på:

 • Virksomhedens økonomiske situation 
 • Den forventede værdi for virksomheden på lang sigt
 • Strukturen i virksomheden
 • Form for vederlæggelse (kontant, gave osv.)

Ovenstående forhold er typisk relevante ved værdiansættelse og kan dermed bidrage til at reducere de skattemæssige udgifter i forbindelse med et generationsskifte.

Skattefrit generationsskifte – overdragelse med succession eller som gave

Som tidligere nævnt er en form for skattefrit generationsskifte overdragelse med succession, hvor den nye ejer overtager skattemæssige forpligtelser fra den tidligere ejer.

En anden form for skattefri generationsskifte er overdragelse af virksomheden som en hel gave. En virksomhed kan både overdrages som en hel eller delvis gave til de nærmeste familiemedlemmer, hvis ejeren har mulighed for det. 

Det er en form for overdragelse, der har store skattemæssige fordele for den nye ejer, da denne kun skal betale gaveafgift, som er 15% af virksomhedens værdi. 

Hvis en virksomhed gives i gave, skal det anmeldes ved at udfylde en gaveanmeldelse. Der er frist for anmeldelse og betaling af gaveafgiften d. 1. maj året efter, gaven er modtaget. 

Generationsskifte af selskaber – overdragelse af aktier eller aktiver

Ved generationsskifte af selskaber kan overdragelsen ske på forskellige måder. Det kan foregå ved, at selskabet overdrager sine anparter eller aktier, hvilket kaldes en aktie- eller anpartsoverdragelse. Ved aktie- eller anpartsoverdragelse skal der betales skat efter almindelige regler om aktiebeskatning

En anden form for overdragelse af selskab ved generationsskifte er aktivoverdragelse, hvor virksomhedens aktiver overdrages. Ved aktivoverdragelse skal sælger betale skat af fortjenesten ved salg af aktiverne.

Generationsskifte af holdingselskab

Der kan være en række skattemæssige fordele ved at foretage et generationsskifte af et holdingselskab. Et holdingselskab er et selskab, der har til formål at eje andre selskaber og kaldes også en pengetank

Ved generationsskifte af holdingselskab er det derfor holdingselskabet, der sælger aktierne/anparterne i selskabet og ikke ejeren selv. Da det er holdingselskabet, der ejer aktierne eller anparterne i selskabet, kan de sælges skattefrit. 

Det forudsætter dog, at holdingselskabet har ejet selskabet i tre år. 

Generationsskifte af enkeltmandsvirksomhed 

Generationsskifte af enkeltmandsvirksomheder er ikke helt så nemt som generationsskifte af selskaber, da der skal betales skat af personlig indkomst. I 2024 spænder trækprocenten fra 37% til 52,07 %.

Derudover er det ved et generationsskifte af en enkeltmandsvirksomhed svært at dele virksomheden op på samme måde, som det er ved selskaber. Det kan nemlig være svært at skelne mellem virksomhedens dele og de private dele, da enkeltmandsvirksomheder ikke er en selvstændig juridisk enhed, ligesom et selskab er.

Det er dog muligt at omdanne en enkeltmandsvirksomhed til et selskab gennem en virksomhedsomdannelse. Herefter skal der lægges en plan for, hvordan overdragelsen af selskabet skal ske. Der bør i de fleste sammenhænge inddrages en advokat.

Sådan finansieres et generationsskifte

Hvis der ved et generationsskifte ikke er mulighed for at overdrage virksomheden eller selskabet som en gave, kan der være behov for finansiering af generationsskiftet. Det kan være, at den nye ejer endnu ikke har en stor opsparing til rådighed og derfor skal finde en anden måde at finansiere overdragelsen på.

Behovet for finansiering af generationsskifte afhænger også af, hvilken overdragelsesform der anvendes. Hvis overdragelsen sker ved succession, er der ikke behov for lige så meget kapital, som hvis der sker en almindelig overdragelse af virksomheden.

Der er flere forskellige muligheder for finansiering af generationsskifte. Det kan bl.a. ske ved at skaffe kapital fra en långiver eller ved at oprette et gældsbrev hos den nuværende ejer. Valg af finansieringsform afhænger også af, hvor mange penge der er behov for.

Værdiansættelse ved generationsskifte er vigtigt

Værdiansættelse af virksomheden er en vigtig del af et generationsskifte. En værdiansættelse er en metode, der anvendes til at finde værdien af en virksomhed. Det er gavnligt for den nye ejer at vide, hvad både den nuværende og forventede langsigtede værdi af virksomheden er, så ejeren ved, hvad der venter.

Når den tidligere ejer ved, hvad virksomheden er værd, er der langt bedre forudsætninger for at lægge den helt rette strategi for, hvordan generationsskiftet skal foregå. 

Værdiansættelser ved generationsskifte adskiller sig fra øvrige værdiansættelser, fordi parterne har en tæt relation. Parterne har ofte en fælles interesse i handelsprisen, og der er derfor ikke de samme forhandlinger, som der vil være mellem parter, der ikke har samme relation.

Rådgivning er ekstra vigtigt ved generationsskifte

Det er en god idé at få rådgivning i forbindelse med generationsskifte. Der er mange ting, der skal tages højde for, og det er vigtigt at sikre sig, at generationsskiftet sker på det rette tidspunkt og på den rigtige måde. 

Hvis du skal foretage et generationsskifte, kan du derfor med fordel søge rådgivning hos en advokat eller revisor.

Rådgivning til generationsskifte

Vi har et samarbejde med Lexly, så du kan få professionel rådgivning og sparring om generationsskifte af erfarne jurister.
Som Dinero-bruger får du 10% med nedenstående rabatkode:
RABATKODE: dinero20lh

Oftest stillede spørgsmål

Et generationsskifte er en situation, hvor en virksomhed eller et selskab bliver overdraget til ejerens næste generation. Et generationsskifte kan både ske til nære familiemedlemmer og til en betroet medarbejder.

Der er flere forskellige måder, en virksomhed kan foretage et generationsskifte på. Det kan fx være et glidende generationsskifte, hvor overdragelsen af virksomheden sker over en længere periode, så der er god tid til overdragelsen. En virksomhed kan også overdrages som en gave i forbindelse med et generationsskifte mellem fx far og søn.

Et generationsskifte kan foregå på mange forskellige måder. En god forberedelse er alfa og omega for et generationsskifte, og derfor bør virksomhedsejere i god tid begynde at overveje, hvad der skal ske med virksomheden på lang sigt.

Hvis du overvejer at overdrage din virksomhed ved et generationsskifte, er det altid en god idé at søge rådgivning hos en ekspert, som fx en advokat eller en revisor. På den måde sikrer du dig, at det gøres på den rigtige måde og på det rette tidspunkt.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Generationsskifte

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram