Virksomhedsoverdragelse – skat, moms og medarbejdere

Når en virksomhed – eller dele af den – overdrages fra én juridisk person (sælger) til en anden (køber), er der tale om en overdragelse. Der er dog også tale om en virksomhedsoverdragelse, hvis virksomheden bortforpagtes eller fusioneres. Det er muligt at lave en skattefri overdragelse samt undgå moms, hvis du overholder betingelserne.


Hvad er en virksomhedsoverdragelse?

En virksomhedsoverdragelse er, når ejerskabet af en privat eller offentlig virksomhed bliver overført til en ny person eller gruppe af investorer. Virksomheden fortsætter med de samme aktiviteter som før, og virksomheden bevarer sin identitet. 

Der kan være mange gode grunde til at foretage en virksomhedsoverdragelse. Det kan fx være en god løsning, hvis virksomheden har brug for ekstra kapital, knowhow og nye ressourcer, der kan bidrage til virksomhedens vækst og udvikling. 

Det kan også være, at virksomhedens ejer(e) søger nye udfordringer, og derfor vil sende virksomheden godt videre. 

Når du laver en vellykket virksomhedsoverdragelse, sikrer du nemlig, at alt det hårde arbejde, du har lagt i projektet, ikke går tabt. Det er også vigtigt, at du får lavet en korrekt værdiansættelse af virksomheden, så prisen ikke bliver urealistisk.

Derudover kan dine medarbejdere typisk få lov til at blive i virksomheden uden større ændringer, forringelse af vilkår, og der skal som regel ikke forhandles en ny overenskomst.

Hvornår er der tale om en virksomhedsoverdragelse?

Der er tale om en virksomhedsoverdragelse, når en virksomhed skifter hænder, og dermed fortsætter med én eller flere nye ejere. 

Typisk sker det ved, at ejeren sælger virksomheden – eller dele af den – til en anden virksomhed, investorer eller enkeltperson.  

Der kan også være tale om virksomhedsoverdragelse, hvis virksomheden fusionerer med en anden virksomhed. Det vil sige, at virksomhederne bliver til én virksomhed, og på den måde kombinerer deres ressourcer, viden osv. for at skabe en større og stærkere virksomhed. 

Det kan også ske ved, at virksomheden bliver overdraget internt. Det kan fx være tilfældet, hvis ejeren ønsker at overdrage virksomheden til sit barnebarn eller en medarbejder – også kaldet for et generationsskifte.

Regler ved virksomhedsoverdragelse

Hvilke regler, der gælder ved virksomhedsoverdragelsen, kommer an på, om overdragelsen er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Hvis du overdrager hele virksomheden til en anden part, gælder virksomhedsoverdragelsesloven.

Er det derimod kun en del af virksomheden, der skifter hænder, er det mere kompliceret at afgøre, om loven gælder eller ej. Det er afgørende, om det er en klart afgrænset del af virksomheden, du overdrager. Det skal med andre ord fremgå tydeligt, hvilken del du overdrager, samt hvilke medarbejdere der er tilknyttet den del. 

Er der derimod tale om overdragelse af anparter i et anpartsselskab (ApS) eller aktier i et aktieselskab (A/S), er overdragelsen ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. 

Hvis du er i tvivl om virksomhedsoverdragelsesloven gælder i dit tilfælde (eller reglerne generelt), er det en god idé at søge juridisk rådgivning. Du kan fx tage kontakt til en revisor eller en advokat, så du sikrer dig, at alle regler er overholdt.

Der er rimelig vide rammer for virksomhedsoverdragelser, da det nemlig langt hen ad vejen er køber og sælger, der indbyrdes må bestemme betingelserne. Der gælder dog nogle helt faste regler, hvis overdragelsen er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. 

Der gælder både regler for køber og sælger. Sælger har pligt til at informere om forhold i virksomheden, der kan have betydning for købers vurdering af virksomheden. Derudover har begge parter en række forpligtelser over for virksomhedens medarbejdere. 

Lovens primære formål er nemlig at beskytte de ansatte, så de ikke bliver stillet dårligere efter overdragelsen. Det betyder, at medarbejderne normalt har ret til at bevare deres ansættelsesvilkår; herunder deres løn, anciennitet, feriepenge, firmapension m.m.

Få kompetent juridisk rådgivning

Vi har et samarbejde med Lexly, så du kan få professionel rådgivning og sparring omkring virksomhedsoverdragelse af erfarne jurister. Som Dinero-bruger får du 10% med nedenstående rabatkode:
RABATKODE: dinero20lh

Tjekliste over det vigtigste

En virksomhedsoverdragelse er en kompliceret og tidskrævende proces. Der er mange ting, du skal have styr på, og det er vigtigt, at du ikke misser noget. 

Derfor har vi lavet en tjekliste over nogle af de vigtigste elementer i en virksomhedsoverdragelse.

Fase/elementUddybning
VærdiansættelseNår du planlægger en overdragelse, skal du starte med at lave en værdiansættelse af virksomheden. Det er nemlig afgørende, at du finder en realistisk pris, så du kan tiltrække købere – uden at sælge virksomheden for billigt.

Der findes en del forskellige værdiansættelsesmetoder, som hjælper dig med at finde frem til virksomhedens reelle værdi.
KøbsaftaleDer skal laves en købsaftale mellem køber og sælger. Aftalen er vigtig, fordi den fastlægger vilkårene for overdragelsen. 

Der skal blandt andet være oplysninger om købsprisen, betingelserne, den valgte overdragelsesdato og de garantier, I har vedtaget. 
OverdragelsesdatoI skal blive enige om en overdragelsesdato, der også skal stå i købsaftalen. 

Overdragelsesdatoen er den dag, virksomheden officielt skifter hænder – og køber får den fulde kontrol over virksomheden, mens sælger modtager sin betaling. 
Aktiver og passiverNår I udfylder købsaftalen, skal I også huske alle aktiver og passiver. 

Aktiver, som udstyr, inventar, køretøjer og bygninger, skal vurderes. Det samme gælder immaterielle aktiver, som fx patenter og goodwill. 

Derudover skal passiver, som fx gæld og forpligtelser, også indgå. 
Due diligenceKøber skal have adgang til al relevant information om virksomheden før købet – det kaldes for due diligence

Det er en dybdegående undersøgelse af blandt andet de økonomiske og juridiske forhold for at sikre, at alle oplysningerne i købsaftalen er korrekte. 

Hvad, der præcist indgår i en due diligence-undersøgelse, kommer an på, hvilke oplysninger om virksomheden der har betydning for handlen. 
ClosingKøber og sælger mødes typisk på overtagelsesdagen for at sikre, at de aftalte betingelser er opfyldt inden overtagelsen – som regel bliver det noteret i et dokument, at parterne er enige om, at alle betingelser er opfyldt. 

Hvis alt er, som det skal være, kan køber frigive købesummen, og derefter kan den nye ejer overtage.  

Det er som nævnt en kompliceret proces at overdrage en virksomhed. Derfor bør du altid have en udførlig plan for forløbet, så du er sikker på, at det sker efter bogen. 

Af den grund bør du også søge professionel juridisk rådgivning, så du står stærkere i processen. En advokat kan fx læse alle aftaler og dokumenter igennem.
OvergangsperiodeNår overdragelsen er gennemført, kan det være en god idé at den forhenværende ejer hjælper den nye ejer godt videre med virksomheden. 

Der er som regel  mange forhold, den nye ejer skal sættes ind i. Derfor vælger mange at have en overgangsperiode, der sikrer, at køber forstår virksomheden og dens drift. 

Der kan være flere faser og elementer ifm. en virksomhedsoverdragelse, end vi har nævnt ovenfor. De vil dog være en del af de fleste overdragelser, så det er en god idé at blive bekendt med de forskellige, inden selve processen går i gang.

Du skal være opmærksom på medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Som nævnt er der en række regler, der skal beskytte medarbejderne, når en virksomhed skifter hænder. Derfor skal du være særligt opmærksom på medarbejdernes rettigheder ved virksomhedsoverdragelse. 

Det er derfor vigtigt, at du undersøger, hvilke forpligtelser der gælder over for de ansatte, hvis du overtager en virksomhed under virksomhedsoverdragelsesloven. Ifølge loven skal medarbejderne som udgangspunkt fortsætte med samme løn og ansættelsesvilkår. 

Til gengæld er der ikke noget til hinder for, at du kan flytte virksomheden til en anden by, eller at de ansattes arbejdsopgaver ændrer sig efter overdragelsen. For nogle medarbejdere kan en virksomhedsoverdragelse derfor have en potentiel negativ indvirkning på deres arbejdsliv. 

Det er dog også muligt at ændre ansættelsesvilkår, som løn, arbejdstid osv., hvis du har en saglig grund til at gøre det. 

Hvis det er væsentlige ændringer, har den ansatte krav på at få et varsel, der svarer til medarbejderens opsigelsesvarsel. Derefter kan den ansatte enten vælge at opsige sit job eller blive i virksomheden under de nye vilkår.   

Det er ikke kun køber, der er forpligtet over for medarbejderne ved virksomhedsoverdragelse. Det er nemlig også et krav, at sælger orienterer medarbejderne om en række forhold inden overdragelsen. De ansatte har krav på at kende: 

 • Årsagen til overdragelsen 
 • Overdragelsesdatoen
 • De økonomiske, juridiske og sociale konsekvenser overdragelsen kan have for de ansatte
 • Nye foranstaltninger, der kan påvirke de ansatte

Der er ingen konkret tidsfrist for, hvornår medarbejderne skal kende til virksomhedsoverdragelsen –  du skal bare sørge for at give besked i rimelig tid. 

Opsigelse af medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Fordi de ansattes vilkår er uændret ved overdragelsen, betyder det ikke, at du aldrig kan opsige en ansat eller ændre vedkommendes vilkår. Du har nemlig samme handlefrihed, som den forrige ejer havde. 

Det vil sige, at du kan opsige en medarbejder, så længe du overholder opsigelsesvarslet. Derudover skal opsigelsen være sagligt begrundet. 

Det betyder, at en opsigelse kun kan komme på tale, hvis den er begrundet i økonomiske, tekniske eller organisatoriske forhold, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer i virksomheden. 

Det kunne fx være en helt ny organisationsstruktur. Eller hvis du fx begrunder en opsigelse med samarbejdsproblemer eller for meget sygdom – og kan dokumentere problemerne – er en opsigelse dermed berettiget. 

Det samme gælder, hvis en medarbejders arbejdsområde pludselig er overflødigt, og det derfor vil skade økonomien at blive ved med at betale løn til vedkommende. 

I de tilfælde er en opsigelse lovlig, for den tidligere ejer sandsynligvis havde gjort det samme, hvis problematikken var aktuel på tidspunktet. Husk altid at sørge for, at opsigelsen af medarbejderen sker på en ordentlig og god måde.

Tillæg til ansættelseskontrakt ved virksomhedsoverdragelse

Når du overtager en virksomhed, er der ikke krav om, at de ansatte skal have en ny ansættelseskontrakt. Medarbejderne skal dog have informationer om den nye arbejdsgiver, hvilket de kan få i et tillæg til den eksisterende ansættelseskontrakt. 

Det er som nævnt ikke lovligt at ændre på de ansattes vilkår alene på grund af overdragelsen, men der kan være situationer, hvor det både er nødvendigt og lovligt. 

Hvis du vil ændre i ansættelsesforholdet, kan du skrive det ind i tillægsaftalen. I kan på den måde vedhæfte aftalen til den eksisterende kontrakt og dermed erstatte de gamle vilkår.  

Tag stilling til overenskomsten

Hvis der var en overenskomst på arbejdspladsen før overdragelsen, vil den automatisk følge med. Når du overtager virksomheden, skal du derfor aktivt frasige dig den, hvis du ikke ønsker at den skal fortsætte – det skal gøres senest tre uger efter overtagelsen. 

Gør du det, gælder overenskomsten ikke mere, men de ansatte vil bevare de vilkår, de havde før overdragelsen. Du kan først fjerne vilkårene på det tidspunkt, overenskomsten oprindeligt ville udløbe.

Momsfri virksomhedsovertagelse – du kan måske undgå at betale moms

Når du køber en virksomhed, skal du i mange tilfælde ikke betale moms af virksomhedens varelager, maskiner og andre driftsmidler. Det kræver, at I laver en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse, og at en række andre betingelser er opfyldt: 

 • Køber er momsregistreret – eller bliver det ved overtagelse af virksomheden
 • Der skal ske en overdragelse af driftsmidlerne (økonomisk enhed), det vil sige de aktiver, der er nødvendige for virksomhedens drift
 • Køber skal fortsætte med at drive virksomheden
 • Sælger skal stoppe med sine aktiviteter i virksomheden
 • Sælger skal inden otte dage give besked til Skattestyrelsen om, at virksomheden er blevet overdraget

Det kan i nogle tilfælde være svært at vurdere, hvornår der er tale om en økonomisk enhed i momsmæssig forstand. Men når en virksomhed i det daglige sælger varer, maskiner og andre driftsmidler til andre virksomheder, er der pålagt moms. 

Det er derfor afgørende, at overdragelsen af aktiverne sker med det formål, at køber viderefører den gamle virksomhed, hvis der skal være tale om en momsfri virksomhedsoverdragelse.

Fordi det ikke altid er ligetil at vurdere, om der er tale om en momsfri virksomhedsoverdragelse eller ej, vælger mange at bede Skattestyrelsen om et bindende svar inden overdragelsen. På den måde undgår du at blive overrasket over et uforudset krav om momsbetaling.

Når de skal vurdere, bliver der som nævnt lagt vægt på, at sælger stopper med sine aktiviteter i virksomheden. Det betyder dog ikke, at sælger ikke må hjælpe til i overgangsperioden, så køber kommer godt i gang med sin nye virksomhed. 

Det er dog vigtigt, at du sætter jer godt ind i reglerne, for det er ikke altid ligetil at vurdere, og mange forskellige faktorer spiller ind. Det har fx betydning, om hjælpen er nødvendig for virksomheden, og at hjælpen kun foregår i en tidsbegrænset periode. 

Skattefri virksomhedsoverdragelse – få styr på skatten

Der findes mange modeller for et ejerskifte og skat. Ved almindelig virksomhedsoverdragelse bliver du beskattet af det beløb, du får for virksomheden. Vælger du i stedet at overdrage din virksomhed med succession, kan overdragelsen ske skattefrit. 

Succession betyder, at nogen eller noget afløser hinanden i en tidsmæssigt ubrudt rækkefølge. Det er ikke alle virksomheder, der kan overdrages på denne måde. I denne sammenhæng henviser det til, at den nye ejer overtager, hvor den forhenværende slap. 

En skattefri virksomhedsoverdragelse ved succession kan kun ske til:

 • Børn – det gælder også adoptiv- og stedbørn
 • Børnebørn  
 • Søskende og søskendes børn og børnebørn
 • Samlever, hvis I har boet sammen i over to år
 • Medarbejder, der indenfor de seneste fem år har arbejdet fuld tid i sammenlagt mindst tre år
 • En tidligere ejer (her skal en række betingelser dog være opfyldt). 

Når du laver en skattefri virksomhedsoverdragelse bliver du altså skiftet ud med den nye ejer, der overtager din skattemæssige stilling overfor virksomheden – og dermed også samtlige forpligtelser som ejer.

Skabelon til virksomhedsoverdragelse

Mangler du en skabelon til virksomhedsoverdragelse? Vi har lavet skabeloner til både køb og salg af virksomhed, du kan hente. Hvis du udfylder nedenstående formular, sender vi dig begge skabeloner i en mail, som du frit kan benytte. 

Du tilmelder dig samtidig vores nyhedsbrev, når du indtaster din mail og downloader skabelonen. Skabelonen har alene til formål at illustrere, hvordan en virksomhedsoverdragelse kan se ud, og den er ikke juridisk rådgivning.

Konkurrenceklausul ved virksomhedsoverdragelse

Der er ikke noget krav om, at der skal være en konkurrenceklausul ved en virksomhedsoverdragelse. Det kan dog være en god ting i det mindste at overveje, så sælger ikke kan gå ud og starte en direkte konkurrent med det samme.

Konkurrenceklausulen sørger for, at sælger ikke bliver en konkurrent, mens klausulen er gyldig. Den begrænser bl.a. sælgers muligheder for at starte en ny virksomhed samt arbejde for en konkurrent. På den måde sikrer køber sine kunder og markedsandele efter virksomhedsoverdragelse.

Det er også muligt at lave en kundeklausul – eventuelt kombineret med en konkurrenceklausul. Kundeklausulen begrænser typisk sælgers mulighed for at kontakte og servicere virksomhedens kunder i en vis periode.

Der kan gælde særlige regler, så vi anbefaler, at du får hjælp af en advokat til at hjælpe med formuleringer og udarbejdelse af dokumenterne, så de bliver udfyldt og formuleret korrekt. 

Det gælder især, hvis sælger fx skal fortsætte som administrerende direktør eller i en anden betroet stilling i virksomheden efter overdragelsen.

Lov om virksomhedsoverdragelse

I lov om virksomhedsoverdragelse kan du blive klogere på de specifikke paragraffer og afsnit, som er gældende ved køb og salg af virksomheder. Den er særligt fokuseret  på lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. 

Der vil også være andre love, regler og bestemmelser involveret ved køb og salg af virksomhed. Derfor er det en god idé med en professionel rådgiver, som kan guide dig sikkert gennem junglen af paragraffer og krav.

Oftest stillede spørgsmål

En virksomhedsoverdragelse er en overdragelse af dele af eller hele virksomheden – inkl. ansatte, inventar og lagerbeholdning – til en anden juridisk person end den aktuelle ejer.

Det sker typisk ved et salg af en virksomhed, men det dækker dog også bredere end det, og omfatter bl.a. også bortforpagtning og fusion.

Der er tale om en virksomhedsoverdragelse, når en del eller hele virksomheden overgår fra en juridisk person (ejer) til en anden juridisk person (sælger). Det kan både være i forbindelse med et salg, en bortforpagtning og en fusion.

Portræt af Lasse Baagoe Hansen
Lasse Hansen Dinero
Lasse er content manager hos Dinero. Han hjælper med at gøre tunge og svære regnskabsbegreber og -regler letforståelige samt udtænker indhold, der gør regnskabet lidt lettere for dig, som gerne vil være iværksætter eller allerede er i gang med at udleve iværksætterdrømmen.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram