Foreningsregnskab – regler, pligter & krav

Hvornår er foreninger regnskabspligtige – og hvad skal regnskabet i så fald bestå af? I dette indlæg gennemgår vi et foreningsregnskabs regler og krav.


Regler og regnskabspligt for foreninger

For det første er det relevant at spørge sig selv, om foreningen er regnskabspligtig. Først når det spørgsmål er besvaret, kan vi begynde at kigge på reglerne for foreningsregnskabet.

Regnskabspligt betyder i bund og grund, at personen, virksomheden eller foreningen er forpligtet til at udarbejde et regnskab.

Fx er regler og krav om at alle danske virksomheder forpligtet til at bogføre deres indtægter og udgifter. Herefter stilles der krav til at regnskabet skal opbevares i fem år.

Foreningsregnskabsreglerne er lidt anderledes, da ikke alle foreninger er regnskabspligtige. I det kommende afsnit vil vi gennemgå regler og krav til et foreningsregnskab.

Dinero for foreninger

Med Dinero for foreninger bliver dit regnskab overskueliggjort – og det er gratis, så længe du ønsker det. Sørg for korrekt bogføring – momsregistreret eller ej.

Hvornår er en forening regnskabspligtig?

Foreninger er som udgangspunkt ikke forpligtet til at udarbejde eller indsende et årsregnskab. Det kan dog hurtigt ændre sig, hvis foreningen fx bliver momsregistreret, søger tilskud, eller andet.

Eksempler på, hvornår en forening skal udarbejde et foreningsregnskab:

 • Hvis foreningen er skatte- eller momspligtig
 • Hvis foreningen søger tilskud
 • Hvis foreningen vil søge om godkendelse til at modtage gaver
 • Hvis foreningen er erhvervsdrivende
 • Hvis foreningen er almennyttig (fx for velgørenhed)

Er foreningen skattepligtig, momspligtig, har ansatte, og lignende, skal foreningen udarbejde et regnskab. Vi har skrevet et separat indlæg om momsfritagelse for virksomheder, som også gælder foreninger.

Søger foreningen tilskud, er det ofte et krav, at der udarbejdes og indsendes et regnskab. Det skyldes, at kommunen (som typisk er den, der giver tilskud) skal se dokumentation på, at foreningens indtægter og tilskud går til formålet. De fleste kommuner følger folkeoplysningslovens §29-32.

Ønsker foreningen at modtage gaver, skal foreningen først søge om godkendelse på Skattestyrelsens hjemmeside. Når der skal søges om godkendelse, skal foreningen vedlægge det seneste regnskab.

Er et foreningsregnskab revisionpligtigt?

Men hvis foreningen er regnskabspligtig, er den så også revisionspligtig? I de fleste tilfælde vil svaret være nej. Foreninger skal være af en vis størrelse, før der er regler om revisionspligt.

Hvorvidt foreningen er revisionspligtig, baseres på foreningens regnskabsklasse, ligesom med virksomheder.

De fleste foreninger hører under regnskabsklasse A eller B. De små foreninger i regnskabsklasse A er ikke forpligtet til revision. De mellemstore i regnskabsklasse B kan aktivt fravælge revision. Vi anbefaler at foreningsregnskabet bliver revisionspåtegnet, da det kan være med til at vise hvorvidt regnskabet er retvisende og korrekt.

Hvem laver et foreningsregnskab?

Hvem, der udarbejder foreningsregnskabet, afhænger oftest af foreningens størrelse. Der er ingen lovmæssige krav til, hvem der skal udarbejde foreningsregnskabet.

Er der tale om en stor ejer- eller andelsboligforening, er det normalt en opgave, der udliciteres til en ejendomsadministrator.

Er der tale om en mindre forening med få aktiviteter – fx en mindre idrætsforening eller lokalforening – vil der ofte være en regnskabsfører (også kaldet kasserer), som tager sig af det økonomiske.

Der er ingen regler for, hvem der skal udarbejde regnskabet.

Regler for foreningsregnskaber?

Der er flere måder at opstille et foreningsregnskab på, som stadigvæk lever op til reglerne. Følgende afsnit skal altså ikke forstås som en facitliste, men blot som én måde at gøre det på.

Ofte består et foreningsregnskab som minimum af en balance og en resultatopgørelse. Med en balance og resultatopgørelse vil du være i stand til at se, hvad foreningen ejer og skylder (aktiver og passiver) samt eventuelt overskud eller underskud.

Kontoplanen i et foreningsregnskab

Den første ting, vores foreningsregnskab skal indeholde, er en kontoplan. En kontoplan er i bund og grund en oversigt over, hvordan foreningsregnskabet er opdelt.

Kontoplanen kategoriserer foreningens økonomiske aktivitet, så bogføringen bliver lettere. 

Et eksempel kan være, hvis du vil bogføre en transportudgift. En transportudgift kan nemlig være flere ting, såsom benzin, broafgifter, eller togbilletter. Kontoplanen vil i dette tilfælde sørge for, at fx momssatserne og fradragene er korrekte, afhængig af udgiftstypen du har valgt.

Bruger du et regnskabsprogram, er kontoplanen lavet på forhånd, hvilket gør det lettere at komme i gang med bogføringen med det samme. Se, hvor let du bogfører foreningens udgifter i Dinero.

Årsbudgettet i et foreningsregnskab

Årsbudgettet er ganske enkelt en oversigt over forenings indtægter og udgifter. Årsbudgettet strækker sig over et år.

Oversigten skal både inkludere foreningens faste og ekstraordinære indtægter og udgifter. Det er altså både medlemskontingent, sponsorater, indtægter fra salg af tøj osv.

Årsbudgettet skal opdateres løbende, som de forskellige økonomiske aktiviteter finder sted. På den måde kan foreningen løbende holde sig opdateret på, hvordan det står til, og træffe beslutninger baseret på det.

Aktivitetsbudget i et foreningsregnskab

Et aktivitetsbudget er ikke et krav, men kan være en rigtig god idé at inkludere i foreningsregnskabet. Et aktivitetsbudget er især en god idé, hvis foreningen afholder større arrangementer og events eller har andre særlige aktiviteter.

Et aktivitetsbudget betragtes især som nødvendigt, hvis aktiviteterne er den bærende del af foreningens økonomi, og har stor indflydelse på foreningens samlede situation.

Aktivitetsbudgettet udarbejdes for sig selv og går mere i dybden med de enkelte aktiviteter, end du kan se det i fx årsbudgettet.

Driftsbudget i et foreningsregnskab

Et driftsbudget minder lidt om et årsbudget. Driftsbudgettet kan både laves for det kommende år eller for en kortere afgrænset periode. Et driftsbudget viser foreningens økonomiske situation i en særlig afgrænset periode – og give et billede af, om foreningen er lønsom eller ej.

I driftsbudgettet kan du skrive de forventede indtægter og udgifter for foreningen, og dermed få et overslag på, om foreningen kommer til at lave et overskud eller underskud.

Når perioden, som driftsbudgettet dækker over, begynder, fører du så driftsbudgettet ajour med de reelle indtægter og udgifter. På den måde kan se om dine tal endte med at holde stik, i forhold til hvad du havde regnet med.

På den måde kan du sammenligne dine tal og se, om hvad du regnede med, holdte stik. 

Likviditetsbudget i et foreningsregnskab

Et likviditetsbudget kan hjælpe foreningen med at holde overblik over virksomhedens likvide midler. Det vil sige fx en kassebeholdning eller indestående på en bankkonto.

Likviditetsbudgettet er smart at have, da det giver foreningen overblik over, hvorvidt der er tilstrækkelige penge i foreningen til at betale en regning eller anden aktuel udgift.

Et klassisk eksempel i en forening er, hvis foreningen fx skal afholde en større begivenhed med brug af tilskud fra en fond eller kommune. Her giver likviditetsbudgettet et overblik over hvorvidt der er tilstrækkelige midler til at bære de indledende udgifter, inden tilskuddet kommer ind på kontoen – eller om det vil resultere i et overtræk på fondens konto.

Oftest stillede spørgsmål

 1. Foreninger er som udgangspunkt ikke regnskabspligtige. Der er dog en række undtagelser, som kan ændre på det. Fx hvis foreningen er momsregistreret, søger tilskud, eller andet.

 2. Det afhænger oftest af foreningens størrelse, hvem der udarbejder foreningsregnskabet. Store foreninger udliciterer ofte opgaven, mens små foreninger typisk har en regnskabsfører/kasserer.

Mikkel Lisse Vastila
Mikkel Vastila
Mikkel er content creator hos Dinero. Han laver video, lyd og tekst om dansk iværksætteri og regnskab. Du vil både støde på ham på bloggen og vores YouTube-kanal.

19 kommentarer

 1. Hej Mikkel Et spørgsmål: skal foreningsregnskabet følge kalenderåret – eller perioden fra generalforsamling til næste års generalforsamling i foreningen? Eksempelvis fra 5. Oktober til generalforsamling 24. Oktober? Håber du kan svare på dette, Mvh Merete

  1. 
 Hej Merete,

   

Som udgangspunkt er svaret nej, foreningsregnskabet skal ikke følge kalenderåret. Det er et lovkrav, at de fleste virksomheder herunder foreninger, skal føre regnskab over en periode på 12 måneder. Dvs. denne periode er forskellig fra regnskab til regnskab, hvor skæringsdatoerne ligger. Det er bare vigtigt at den er kontinuerlig hvert år. Derfor skal foreningsregnskabet blot følge 12 måneder, hvilket eksempelvist kunne være 1/7 til 30/6. Generalforsamlingen afholdes så senest fem måneder efter regnskabsårets slut. 

Jeg håber dette svarer på spørgsmålet, og skriv endelig igen, hvis du er i tvivl om andet 🙂

   

De bedste hilsner    Endrit – Dinero Support

 2. Hej Support vil du hjælpe mig, jeg er valgt til revisor i en trivselsklub, kan du oplyse mig om hvad for pligter jeg har, ud over en gang om året at reviderer regnskabet. Et bestyrelses medlem mener jeg skal tælle varelageret med øl, vand osv op mindst 1 gang om måneden, hvor jeg mener det er bestyrelsens opgave. Hun mener også jeg skal lave uvildig revision hver 2 måned. Vil du hjælpe os med at give et bud på hvad der er rimeligt/fornuftigt. Mvh Jette Laursen

  1. Hej Jette

   

Der er som udgangspunkt ikke noget bestemt krav på hvornår du skal tælle varelager. Nogle virksomheder kontrollerer sit varelager kvartalvist eller oftere. Jeg vil heller ikke mene at der er et bestemt krav til hvem der skal sørge for at lave optælling, bare det bliver gjort. Herudover, så er det også fornuftligt at løbende lave opdateringer i regnskabet, sådan så der også er styr på årsbudgettet. Så jeg vil anbefale at der bliver sørget for løbende at registrere indtægter og udgifter, og så bør regnskabsføren forelægge bestyrelsen årsregnskabet i god tid inden generalforsamling. 

Jeg håber dette svarer lidt på undringen, og ellers er du velkommen til at skrive igen!   De bedste hilsner 

 Endrit – Dinero Support

 3. Hej Mikkel, Jeg har hørt, at foreninger fra og med 2023 skal gemme alle bilag elektronisk. Kan du fortælle mig noget om det? Jeg er kasserer i en forening, hvor vi alle er frivillige, men vi søger tilskud fra kommunen. Hilsen IM

  1. Hej Inger Marie

   Det afhænger lidt af foreningen. Du kan læse mere via dette link 🙂 https://dinero.dk/ny-bogfoeringslov/virksomhedstyper/#foreninger

   De bedste hilsner

   Lasse

 4. Hej! Jeg tillader mig også lige at stille spørgsmål, som kasserer i en forening 😉 Jf. linket som svar til Inger Marie – Når en forening er Regnskabsklasse A er det så korrekt forstået at det først er fra 2026 vi opbevare bilag elektronisk ? Og vil det være ok at opbevare bilag i fx. Google Drive eller skal vi opgradere til Dinero Pro? (og pålægges den udgift?) Mange hilsener Ida

  1. Hej Ida

   Det er korrekt forstået at det først er i 2026 på stående fod for regnskabsklasse A. Det er ikke nok at have det i google drev, det skal være integreret i dit regnskabsprogram.

   Hvad der sker til den tid i forhold til PRO og Gratis version, har vi ikke besluttet endnu. Lige nu og her kræver det PRO udgaven ja at uploade sine bilag så hvis det var i dag det blev indført så ville det kræve PRO ja 🙂

   rigtig god dag De bedste hilsner Frederik Nielsen – Dinero Support

 5. Hej Mikkel. Jeg er medlem af en bestyrelse i en mindre forening – omsætning ca. 150.000 pr. år. Regnskabet er for så vidt ok, og er godkendt af revisor; men fremstillingen af regnskabet til generalforsamlingen er ikke retvisende. Hvad kan vi som bestyrelse gøre? Kan vi lave en bestyrelsespåtegning eller lignende til regnskabet? Jeg er klar over, at det ingen “retsvirkning” har.

  1. Hej Jette

   Jeg vil gerne lige starte med at sige, at jeg ikke lige er ekspert i forhold til foreningsregnskab, så ved faktisk slet ikke om der normalt findes en bestyrelsespåtegning.

   I en normal årsrapport har man nemlig en ledelsespåtegning og en revisorpåtegning. Jeg tænker i har en revisorpåtegning siden regnskabet er godkendt af en revisor og det ville nok være i dette punkt, hvor jeg ville bede revisor om at skrive sådan information. Specielt i forhold til at uddybe, hvad det konkret er som ikke er retvisende.

   Lidt afhængig af jeres foreningstype, kan der også være forskellige krav hertil og vil klart anbefale i lige spørg jeres revisor omkring, hvordan han mener det bør fremvises i årsrapport.

   De bedste hilsner, Lasse – Dinero Support

 6. Hej Er ny kassér i en lille klub med ca. 60 medlemmer, og skal til at lave status i klubben/foreningen, så vil spørge skal alt tælles, tænker bestik service eller er det kun lagerbeholdning, synes det lyder onsdag at alt skal tælles

  1. Hej Heidi

   Det er udelukkende dit varelager, som skal tælles og op reguleres til din varebeholdning.

   Andre mindre anskaffelser i dit regnskab, dem laver man ikke optælling af 🙂

   De bedste hilsner – Lasse, Dinero Support

 7. Hej. Jeg vil gerne spørge ang. en mindre forenings regnskabsgodkendelse på en generalforsamling. Hvis man som medlemmer ikke godkender foreningens regnskab, hvilke konsekvenser har det så for kasserer/bestyrelse? Mvh Gerda

 8. Hej Gerda

  Det du spørger om vil afhænge af den enkelte forening og hvad der er bestemt i forbindelse med udarbejdelse af foreningens vedtægter, da de fungerer som de interne retningslinjer i foreningen. Her vil der på forhånd typisk være bestemt formand, næstformand og kasserer.

  Så der er ingen konsekvenser som sådan medmindre det er aftalt i vedtægterne, det er op til jer i foreningen at afgøre. Jeg håber dette giver mening 🙂

  Rigtig god dag!

  De bedste hilsner

  Endrit – Dinero Support

 9. Har man som medlem i en lille forening hvortil der er oprettet en støtteforening ret til at se og få regnskabet udleveret i fysisk form og ikke kun som elektronisk oplæg ved generalforsamling. Klubben modtager ikke offentlig støtte

  1. Hej Pernille

   Det vil være forenings regnskabsfører som står for regnskabet og dermed har adgang hertil. Alle medlemmer har typisk ikke adgang til at få regnskabet udleveret, medmindre det vedtages ved generalforsamling i den enkelte forening. Når årsregnskabet er aflagt kan alle medlemmer få indsigt, men medlemmer kan ikke få adgang til bilag og andre dokumenter, der ikke er en del af det præsenterede årsregnskab.

   Håber dette svarer på dit spørgsmål!

   De bedste hilsner

   Endrit – Dinero Support

 10. Hej, Jeg står med et regnskab for en forening, hvor det ikke er muligt at få fat på revisor eller lignende. Det hele er lavet i Excel. Overskuddet fra 2021, er nu det der gør forskellen for at det hele stemmer for 2021. Hvordan får jeg gjorde dette korrekt?

 11. Rettelse på årstal… Hej, Jeg står med et regnskab for en forening, hvor det ikke er muligt at få fat på revisor eller lignende. Det hele er lavet i Excel. Overskuddet fra 2021, er nu det der gør forskellen for at det hele stemmer for 2022.Hvordan får jeg gjorde dette korrekt?

  1. Hej Camilla,

   Overskuddet fra åbningsbalancen skal under egenkapitalen, sådan at det kommer til at stemmer fra tidligere år. Har du brug for hjælp til flytningen af regnskabet eller ønsker at vi skal flytte den for dig kan du altid skrive dig op her: https://dinero.dk/flyt-regnskab/

   Vi flytter regnskabet helt gratis.

   Håber dette svarer på dit spørgsmål!

   De bedste hilsner Dinero Support

Skriv en kommentar

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram