Luk virksomhed – Guide til virksomhedsophør | Skat, moms & mere

Er du nået til et stadie i rejsen som virksomhedsejer og har behov for at lukke virksomheden for at starte på et nyt kapitel? Årsagerne kan være mange, men uanset årsag eller virksomhedstype har vi samlet al relevant information til dig, så du bliver klædt godt på til at lukke din virksomhed.


Når du skal lukke en virksomhed, er der flere ting, du skal tage stilling til, så du får lukket og afsluttet alt det, du skal. Det er nemlig mere end bare at afvikle sit CVR-nummer. Du skal fx have styr på skatten og eventuelle udestående med Skattestyrelsen. Du skal også afslutte momsen og eventuelt rette forskudsopgørelsen.

Du skal selvfølgelig også lukke virksomheden hos det offentlige – og få papir på lukningen. Processen varierer fra virksomhed til virksomhed, ligesom virksomhedstypen også har noget at sige. Uanset om du skal lukke en enkeltmandsvirksomhed, et ApS eller et IVS, tager vi dig gennem processen. I det næste afsnit fortæller vi, hvordan du melder lukning af virksomhed hos Erhvervsstyrelsen, mens de efterfølgende afsnit er for de specifikke virksomhedstyper.

Meld lukning af virksomhed hos Erhvervsstyrelsen

Det er hos Erhvervsstyrelsen, du skal lukke din virksomhed, så du kan få dit ophørsbevis, som er den endelige dokumentation på virksomhedsophøret.

Når du skal lukke din virksomhed, er det vigtigt, at du sørger for, at du stadig har adgang til virksomhedens digitale postkasse, og at du har tjekket Skattekontoen. Først når du har det fulde overblik over virksomhedens indberetninger, opkrævninger og ind- og udbetalinger, sikrer du, at alt er i orden, inden du lukker virksomheden. Du skal blandt andet sikre dig, at du har indberettet alt det, du skal.

Når du har været gennem ovenstående, er du nået til at lukke virksomheden hos Erhvervsstyrelsen. Det gør du ved at logge på selvbetjeningen og foretage din lukning af virksomhed. Du skal dog være opmærksom på, at Erhvervsstyrelsen ved lukning af virksomhed kan kræve at du vedhæfter en eller flere erklæringer – afhængig af din virksomhedstype. 

De enkelte krav til virksomhedstyperne i forbindelse med ophør af virksomhed kan du se i de følgende afsnit. Her gennemgår vi, hvordan du lukker netop din type virksomhed, så det hele bliver afsluttet korrekt og ordentligt.

Du kan gå direkte til den virksomhedstype du søger, ved at bruge genvejene herunder:

Når du lukker enkeltmandsvirksomhed – og andre personlig ejede virksomheder

Inden lukning af personlig ejet virksomhed skal du sikre dig, at du fortsat har adgang til virksomhedens digitale postkasse. Ellers risikerer du at miste vigtige og nødvendige dokumenter og bilag, som du ikke kan genskabe, når du har lukket din personlig ejet virksomhed.

Hvis du er ejer af virksomheden, har du som regel adgang til virksomhedens digitale postkasse via dine personlige oplysninger og private NemID – hvis du har synkroniseret din private e-Boks til erhverv. 

Når du har sikret dig, at du har ovenstående adgange, er du klar til at lukke din personlig ejet virksomhed, som altså tæller enkeltmandsvirksomhed, personligt ejet mindre virksomhed (PMV) eller et I/S. 

Tjekliste til lukning af personlig ejede virksomheder

Der er nogle faste ting, alle personlig ejede virksomheder skal igennem, når virksomheden skal lukkes. Det er vigtigt, at du overholder deadlines for de forskellige ting. 

Udover nedenstående liste er det vigtigt, at du gemmer dine regnskaber og bilag i mindst fem år efter virksomhedens ophør. Det er nemlig et lovkrav.

 • Virksomheden skal lukkes hos myndighederne
 • Momsen skal afsluttes
 • Virksomhedsresultatet på forskudsopgørelsen skal rettes
 • Skatteregnskabet og oplysningsskemaet

Luk virksomheden
Når du har styr på dine adgange, skal du lukke virksomheden på virk.dk. Når du lukker din virksomhed, skal du angive en ophørsdato – altså datoen for den reelle lukning. Det behøver ikke være dags dato.På selve ophørsdatoen skal du sørge for, at virksomheden bliver afmeldt alle relevante registreringer. Moms og A-skat er de typiske, du skal afmelde.

Afslut moms
Du skal indberette og betale moms til og med den den valgte ophørsdato. Hvis du ikke har haft nogen aktivitet i virksomheden og ikke har beholdt varer eller driftsmidler i perioden, kan du som regel blot indberette 0 kroner – en såkaldt nulindberetning.

Hvis du har solgt eller beholdt varer eller driftsmidler afhænger din moms af flere forskellige ting. Her kan du med fordel læse Skattestyrelsens guide om emnet. 

Ret forskudsopgørelse
Når du har foretaget din lukning af enkeltmandsvirksomhed, er det vigtigt at du får opdateret din forskudsopgørelse, så du får betalt den rette skat. Du skal fx rette virksomhedsresultatet på forskudsopgørelsen. 

Skatteregnskabet og oplysningsskemaet
Sidste punkt på listen for at lukke en personlig ejet virksomhed indeholder faktisk to elementer. 

Først og fremmest skal du lave et skatteregnskab for at opgøre virksomhedens resultat. Det skal du gøre for perioden 1. januar til og med den dato, din virksomhed er lukket. I resultatet skal fortjeneste eller tab på de ting, du selv har taget ud af virksomheden eller solgt til andre, medregnes. 

Du skal også oplyse resultatet på oplysningsskemaet. Det kan du dog først året efter, virksomheden er lukket. Fristen er normalt d. 1. juli, men den er lige nu rykket på grund af Corona, så den lige nu er d. 1. september.

Virksomhedsordningens ophør og beskatning af opsparet overskud

Virksomhedsordningen eller virksomhedsskatteordningen er en frivillig ordning til beskatning, som kan benyttes af personligt ejede virksomheder.

Betingelserne for virksomhedsordningen er som regel ikke længere til stede, når du har lukket din virksomhed, hvis du har valgt beskatning efter enten kapitalafkastordningen, personskattelovens regler. Så i forbindelse med lukning af virksomhed ophører virksomhedsordningen typisk også. 

Du skal beskattes af dit opsparede overskud på kontoen. Denne beskatning kan du udskyde til det efterfølgende indkomstår, hvis du fortsætter med brugen af virksomhedsordningen til ophørsåret. Virksomhedens økonomi og din privatøkonomi skal dog fortsat være regnskabsmæssigt adskilt, hvis du vil bruge virksomhedsordningen i hele året.

Du kan lukke et IVS på to måder

Lukning af IVS-virksomhed kan gøres på to måder. Den rette løsning for dig afhænger af størrelsen på virksomheden og kompleksiteten af iværksætterselskabet.

Sådan lukker du et IVS

 • Med en betalingserklæring
 • Frivillig (solvent) likvidation

Med en betalingserklæring erklærer du fx, at al gæld er betalt, og den skal underskrives af alle kapitalejere. En frivillig likvidation skal besluttes på en generalforsamling, og det tager som regel længere tid end med en betalingserklæring. Du kan læse mere om de to måder i næste afsnit.

Lukning af ApS – sådan gør du

Du har to muligheder, når du skal lukke et ApS. Det er de samme to muligheder, du har med et IVS – betalingserklæring og frivillig likvidation. Det afhænger af størrelsen på anpartsselskabet og kompleksiteten, hvilken der er den bedste løsning for lige netop din virksomhed. Du kan læse mere om de to muligheder i de kommende afsnit. 

Nedenfor beskriver vi de ting, du generelt skal være opmærksom på i forbindelse med lukning af ApS.

 • Afmeld alle pligter
 • Afslut moms
 • Anmod om en § 216-erklæring
 • Lav betalingserklæring (hvis du vælger denne løsning)
 • Fremsend dokumentation til Erhvervsstyrelsen

Afmeld pligter
Det første du skal have klaret i forbindelse med virksomhedsophør, er at afmelde alle dine pligter – moms, A-skat, AM-bidrag, ATP, lønsum, punktafgifter etc. Afmeldelsen kan du klare på Virk.dk.

Afslut din moms
Når du lukker dit selskab, skal al gæld betales. Det betyder også, at du skal indberette og betale moms ved virksomhedsophør, således at du ikke har nogen gæld til Skattestyrelsen, når virksomheden er helt lukket..

Anmod om § 216-erklæring
Du skal anmode Skattestyrelsen om en § 216-erklæring. Det behøver du dog ikke gøre lige med det samme. Men inden der er gået en måned, fra at du har lukket dit selskab, skal du have anmodet om erklæringen. Den fungerer som dokumentation for, at der ikke er nogle skatte- og afgiftskrav i selskabet. 

Lav betalingserklæring
Som nævnt skal betalingserklæringen underskrives af alle selskabets kapitalejere. Det er et krav, hvis den skal fungere som dokumentation for, at al gæld er betalt, og selskabet er opløst/ophørt.

Fremsend dokumentationen
Endelig skal du fremsende betalings- og § 216-erklæringen til Erhvervsstyrelsen via Virk. Dette skal ske senest to uger efter modtagelsen af § 216-erklæringen fra Skattestyrelsen. Det er vigtigt, at du husker dette.

Betalingserklæring – personlig, solidarisk og ubegrænset hæftelse

For at lukke et selskab med en betalingserklæring skal kapitalejerne lave en erklæring, hvor de skriver under på, at al gæld er betalt, og beslutningen om at opløse eller ophøre med selskabet er blevet vedtaget. 

Alle kapitalejerne skal underskrive betalingserklæringen, for at den er gældende. Du kan altså kun lukke virksomheden med en betalingserklæring, hvis der ingen gæld er til fx kreditorer eller ubetalte skatter og afgifter.

Lukkes selskabet med en betalingserklæring, er hæftelsen hos ejerne personlig, solidarisk og ubegrænset. Hæftelsen kommer i spil, hvis det senere viser sig, at der var resterende gæld, som ikke var kendt på tidspunktet for nedlukningen af selskabet. Gælden skal dog have eksisteret på det tidspunkt, erklæringen blev underskrevet.

Frivillig likvidation

Som nævnt kan du også lukke dit selskab med frivillig likvidation Det tager dog typisk længere tid og er mere kompliceret end med en betalingserklæring.

Når du lukker dit selskab ved frivillig likvidation, er det fordi, at selskabet kan betale og opfylde dets økonomiske forpligtelser. Det er med andre ord solvent. Beslutningen skal tages på en generalforsamling, hvor der skal vælges en likvidator. Denne person tager sig leder den frivillige likvidation og håndterer opgaver, der kommer i forbindelse med likvidationen.

Mens likvidationen foregår, kan kreditorer gøre eventuelle krav, og selskabet kan fx udbetale lønninger til personale. Når lukningen er foretaget, hæftes der fra ejernes side ikke personligt for eventuel gæld, som ikke var kendt på tidspunktet, hvor selskabet blev lukket.

Igangsæt den frivillige likvidation
Du starter den frivillige likvidation på Virk.dk, hvor du skal indsende referatet fra den tidligere beskrevne generalforsamling. Det er vigtigt, at referatet viser, at det er besluttet at påbegynde den frivillige likvidation. Herefter skal beslutningen offentliggøres, så eventuelle kreditorer kan gøre deres krav til den udpegede likvidator.

Anskaf skattekvittance
En skattekvittance er dit bevis på, at al gæld til det offentlige er betalt. Du skal sende flere ting med, når du anmoder om skattekvittance. Den komplette liste finder du på Skattestyrelsens hjemmeside.

Afsluttende likvidationsregnskab
Der skal laves et afsluttende likvidationsregnskab, som skal godkendes på en endelig generalforsamling. Det kan tidligst ske tre måneder efter igangsætningen af likvidationen. I samme omgang anbefales det, at selskabet afmelder sine pligter, der blandt andet tæller moms, A-skat, AM-bidrag, ATP, lønsum, punktafgifter etc.

Endeligt ophør/virksomhedsopløsning
Senest to uger efter godkendelsen af det afsluttende likvidationsregnskab, skal likvidatoren melde det på Virk. Heri skal likvidationsregnskab og generalforsamlingsprotokollat vedhæftes.

Husk at få en erklæring fra Skattestyrelsen ved lukning

Uanset hvilken virksomhedstype du har, bør du altid få en erklæring fra Skattestyrelsen i forbindelse med lukning af virksomhed. Den er nemlig dit bevis eller dokumentation for, at du ikke har fx manglende restskat ved ophør af virksomhed. 

Hvis du har et selskab og lukker det med en betalingserklæring, kan du gøre brug af en  § 216 erklæring som bevis for, at der ikke er nogen skatte- eller afgiftskrav i selskabet. 

Hvis du lukker selskabet ved en frivillig likvidation, fungerer skattekvittancen som din erklæring, når du lukker virksomheden. 

Du kan ikke lukke et firma med gæld på almindelig vis

En virksomhed med gæld kan du ikke lukke den på normal vis. Det skal i stedet enten tvangsopløses eller erklæres konkurs, hvis det er insolvent og ude af stand til at betale sine kreditorer. Det er en mere tidskrævende proces, og der er samtidig risiko for, at du kommer til at hæfte personligt for selskabets gæld. 

Hvis du har gæld, og skal lukke din virksomhed, anbefaler vi, at du læser vores guide: Luk firma med gæld – guide til lukning af ApS og IVS. Her kan du blive meget klogere på processen og dine muligheder for at lukke firma med gæld. 

Vil du lukke en enkeltmandsvirksomhed med gæld?

Du kan ikke lukke en virksomhed med gæld. Når du har en enkeltmandsvirksomhed, hæfter du personligt for eventuel gæld i virksomheden. Det er vigtigt at have for øje.

Det betyder nemlig, at hvis du har gæld til dine kreditorer, skal den betales, før du kan lukke virksomheden. Alternativet er nemlig en konkurs, hvor helt andre faktorer spiller ind. Hvis din enkeltmandsvirksomhed erklæres konkurs, risikerer du også en personlig konkurs.

Avanceopgørelse ved lukning af virksomhed

Har du haft fortjeneste eller tab på aktiver, du har taget ud af virksomheden eller solgt – fx driftsmidler eller varer. Så skal du lave en avanceopgørelse.

En avanceopgørelse ved lukning af virksomhed bruges i forlængelse af det tidligere nævnte skatteregnskab, og den er gældende for året, hvor du lukker din virksomhed.

Du har muligvis ret til dagpenge efter selvstændig virksomhed

Hvis du lukker din virksomhed og står uden indkomst, kan du muligvis have ret til dagpenge. Et krav er dog, at du er medlem af en a-kasse og lever op til indkomstkravet for dagpenge eller beskæftigelseskravet for dagpenge. Hvis din selvstændige virksomhed har været en sidebeskæftigelse, kan du få det, der kaldes supplerende dagpenge.  

Medlemskab af en a-kasse er dog ikke det eneste krav. Der er nemlig en lang række faktorer, som er med til at afgøre, om du har ret til dagpenge på ud fra indkomst- og beskæftigelseskravet. 

I forbindelse med indkomstkravet drejer det sig blandt andet om skattemæssigt overskud i din tidligere virksomhed og indkomst ved lønarbejde. Ved beskæftigelseskravet drejer det sig især om antallet af løntimer, hvor kravet til disse afhænger af, om du er fuldtids- eller deltidsforsikret. 

Du kan med fordel alliere dig med din a-kasse, når du skal vurdere, om du har dagpengeret. De vil vide, om du kan opfylde kravene til selvsamme – og altså har ret til dagpenge efter ophør af selvstændig virksomhed.

Spørgsmål og svar

Hvordan du lukker din virksomhed, afhænger af hvilken virksomhedstype du har. Der er en række punkter, du skal igennem, uanset hvilken virksomhed og metode du vælger. Det er vigtigt, at du sætter dig ind i, hvordan lukning af virksomhed foregår for lige præcis din virksomhedstype. 

Vi gennemgår alle virksomhedstyper her på siden, så du er klædt godt på til at lukke din virksomhed på bedst mulig vis.

Du kan ikke lukke en virksomhed med tilbagevirkende kraft. Når du melder lukning, skal du samtidig angive en ophørsdato.

Portræt af Nicklas Aabech
Nicklas Aabech Dinero
Nicklas er Digital Marketing Manager hos Dinero. Han sørger for, at vores løsninger og relevante tilbud når ud til såvel nuværende som potentielle Dinero-brugere, og hjælper i ny og næ til med at producere brugbart indhold til såvel Dinero-brugere og andre, der sidder med gode spørgsmål derude.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram